Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu informuje, że w dniu 28.06.2017 r. potwierdzono wystąpienie dwóch przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików na terytorium Republiki Czeskiej.

Oba przypadki zostały stwierdzone w kraju zlińskim (miasto Zlin), położonym we wschodniej części Republiki Czeskiej w odległości około 90 km od granicy z Polską. Wokół miejsca gdzie zostały znalezione martwe dziki, o których w badaniach RT-PCR uzyskano wyniki dodatnie w kierunku ASF, czeskie władze weterynaryjne ustanowiły obszar sanitarny o promieniu 10 km, w którym znalazły się gospodarstwa utrzymujące około 5 tys. szt. świń.

Ze względu na stosunkowo niewielką odległość pomiędzy wymienionymi przypadkami a terenem naszego powiatu, w znacznym i realnym stopniu wzrosło zagrożenie wystąpienia Afrykańskiego Pomoru Świń.

W związku z powyższym przypomina się o konieczności przestrzegania przez hodowców i producentów zasad szeroko pojętej bioasekuracji m.in. takich jak:

 • bezwzględne przestrzeganie zakazu skarmiania świń „zlewkami”;
 • nie wpuszczanie na teren gospodarstwa/budynków inwentarskich osób postronnych;
 • odpowiednie zabezpieczenie gospodarstwa uniemożliwiające kontakt świń z dzikami;
 • stosowanie odzieży ochronnej;
 • wystrzeganie się przez hodowców udziału w polowaniach;
 • zabezpieczenie ściółki i paszy tak, aby nie miały do nich dostępu zwierzęta dziko żyjące;
 • bezwzględne przestrzeganie przepisów w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz w zakresie przemieszczania świń pomiędzy stadami, targami, punktami skupów.

Hodowca powinien codziennie wnikliwie obserwować swoje stado świń, włącznie z oceną ich apetytu i objawów gorączki, a w przypadku stwierdzenia zwiększonych zachorowań i padnięć świń, natychmiast zawiadomić właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii.

             W odniesieniu do myśliwych bardzo istotnym jest zwrócenie uwagi na:

 • nie pozostawianie „patrochów w lesie po zakończeniu polowania;
 • przestrzeganie zasad higieny i dezynfekcji sprzętu łowieckiego, pojazdów – zwłaszcza  w przypadkach przewożenia nimi tusz dzików, trofeów myśliwskich;
 • lekarze weterynarii uczestniczący w polowaniach powinni unikać wizytowania ferm w czasie min. 48 godzin od polowania;
 • niezwłoczne informowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii o znalezieniu każdego padłego dzika (lub odstrzale dzika wykazującego objawy chorobowe lub zmiany anatomopatologiczne stwierdzane pośmiertnie).

Przypominam także o obowiązku zgłaszania każdego padłego dzika (także poza obwodami łowieckimi) – również sztuk zabitych w wyniku wypadków komunikacyjnych, w związku z koniecznością pobrania od nich prób monitoringowych w kierunku ASF.