Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu informuje że w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowana została decyzja wykonawcza Komisji (UE) nr 2017/888 z dnia 22 maja 2017 r. zmieniająca decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do statusu włoskiego regionu Umbria jako obszaru oficjalnie uznanego za wolny od gruźlicy oraz statusu Polski jako obszaru wolnego od enzootycznej białaczki bydła, zmieniająca decyzję 2004/558/WE w odniesieniu do statusu Niemiec jako obszaru wolnego od zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła oraz zmieniająca decyzję 2008/185/WE w odniesieniu do statusu określonych regionów Polski jako obszarów wolnych od choroby Aujeszkyego oraz zatwierdzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego dla włoskiego regionu Wenecja Euganejska.

Zgodnie ze zmienionym zał. I do decyzji Komisji 2008/185/WE 11 powiatów województwa podlaskiego (powiaty: augustowski, białostocki grodzki i ziemski, bielski, hajnowski, moniecki, sejneński, siemiatycki, sokolski, suwalski grodzki i ziemski) zostało uznane przez Komisje Europejską za wolne od choroby Aujeszkyego, w których zabronione jest szczepienie świń przeciwko tej chorobie.

W związku ze zmianą statusu epizootycznego powiatów województwa podlaskiego
w odniesieniu do choroby Aujeszkyego na wyższy, wszystkie świnie przemieszczane na obszar ww. powiatów powinny spełniać wymagania określone w decyzji Komisji 2008/185/WE z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie dodatkowych gwarancji w wewnątrzwspólnotowym handlu trzodą chlewną odnoszących się do choroby Aujeszkyego oraz kryteriów przekazywania informacji o tej chorobie.

Szczegółowe wymagania jakie powinny spełniać gospodarstwa oraz świnie przemieszczane w celu produkcji lub hodowli, określone w art. 1 decyzji Komisji 2008/185/WE lub w celu uboju w rzeźni, określone w art. 2 w/w decyzji zostały opisane w piśmie Głównego Lekarza Weterynarii numer GIWz-400-286/2015(7) z 19 czerwca 2017 r.
GIWz-400-286-2015(7)

 Szczegółowe wymagania jakie powinny spełniać gospodarstwa oraz odsadzone prosięta, które mają zbyć przemieszczone, zostały opisane w piśmie Głównego Lekarza Weterynarii numer GIWz-400-286/2015(8) z 3 lipca 2017 r.
GIWz-400-286-2015(8)

Liczbę próbek jaką należy pobrać od przemieszczanych świń określono w tabelach
(w załączeniu).

Spełnienie dodatkowych wymagań weterynaryjnych określonych w decyzji Komisji 2008/185/WE powinno bezwzględnie zostać poświadczone przez urzędowego lekarza weterynarii w towarzyszącym przesyłce świadectwie zdrowia, w brzmieniu „spełnione wymagania art. 1 decyzji 2008/185/WE” lub „spełnione wymagania art. 2 decyzji 2008/185/WE” oraz powinno być opatrzone podpisem i pieczątką lekarza weterynarii wystawiającego świadectwo.

 

Liczba próbek do pobrania w celu wykrycia 2 % zwierząt zakażonych z 95-procentowym prawdopodobieństwem 
świnie do produkcji
Liczba świń                                                        (w odizolowanym pomieszczeniu)
Minimalna liczba próbek krwi do pobrania w celu wykrycia obecności choroby na poziomie prawdopodobieństwa 0.95 przy założonej prewalencji 2 %
1 – 10
od wszystkich zwierząt
11 – 25
od wszystkich zwierząt
26 – 100
78 *
101 – 500
129
501 – 1000
138
powyżej 1000
143
* w przypadku mniejszej liczby zwierząt – badamy wszystkie świnie
Liczba próbek do pobrania w celu wykrycia 0,1 % zwierząt zakażonych z 95-procentowym prawdopodobieństwem 
świnie do hodowli
Liczba świń                                                        (w odizolowanym pomieszczeniu)
Minimalna liczba próbek krwi do pobrania w celu wykrycia obecności choroby na poziomie prawdopodobieństwa 0.95 przy założonej prewalencji 0,1 %
1 – 10
10*
11 – 25
25*
26 – 100
100*
101 – 500
500*
501 – 1000
951*
1001 – 1500
1297*
1501 – 2000
1554*
2001 – 2500
1746*
2501 – 3000
1895*
3001 – 3500
2013*
3501 – 4000
2109*
4001 – 4500
2188*
4501 – 5000
2254*
powyżej 5000
2951*
* w przypadku mniejszej liczby zwierząt – badamy wszystkie świnie