Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu informuje o wystąpieniu na terenie Raciborza choroby zakaźnej pszczół zwalczanej z urzędu ZGNILEC AMERYKAŃSKI PSZCZÓŁ (American foulbrood) zgodnie z załącznikiem 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2017 poz 1855).

Ognisko choroby zgnilec amerykański pszczół (American foulbrood) zlokalizowane było w Raciborzu-Markowicach i zostało zlikwidowane w dniu 25.06.2018 r.

W przypadku wystąpienia zgnilca amerykańskiego pszczół, zgodnie z § 7 ust 1 Rozporządzenia MRiRW  z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół (Dz.U. 2016 poz.1123), wokół ogniska wyznacza się obszar zapowietrzony sięgający co najmniej 6 km od ogniska choroby.

W opisywanym przypadku obszar zapowietrzony zachodzi swoim obszarem na teren powiatu rybnickiego,  w związku z czym zgodnie z art. 46 ust 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, rozporządzenie o jego wyznaczeniu wydane zostało przez Wojewodę Śląskiego (Rozporządzenie nr 1/18 Wojewody Śląskiego z dnia 19 lipca 2018 r.) i opublikowane w dniu 19.07.2018 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w pozycji 4780.

Wykonanie rozporządzenia zostało powierzone w § 6 tego rozporządzenia Wójtom Gmin Kornowac, Nędza, Rudnik i Prezydentowi Miasta Racibórz.

Rozporządzenie Wojewody Śląskiego – zgnilec amerykański – plik PDF do pobrania

obszar zapowietrzony z ogniskiem

————————————————————————————————————————————————-

ROZPORZĄDZENIE NR 1/18
WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
z dnia 19 lipca 2018 r.
w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów raciborskiego i rybnickiego

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 3 lit. b i 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 poz. 1855 oraz z 2018 r. poz. 50 i 650) zarządza się, co
następuje:

§ 1. 1. Ustala się na terenie powiatów raciborskiego i rybnickiego obszar występowania zgnilca
amerykańskiego pszczół, zwany dalej „obszarem zapowietrzonym”.
2. Obszar zapowietrzony obejmuje teren ograniczony:
1) od północy: rozpoczynając od przecięcia DK 45 na wysokości północnej granicy Rudnika z drogą
prowadzącą do Brzeźnicy-Łubowic, wzdłuż tej drogi w kierunku wschodnim, do przecięcia z ulicą
Kozielską (w miejscowości Brzeźnica), wzdłuż ulicy Kozielskiej do Ligoty Książęcej, dalej na północ
wzdłuż ulicy Eichendorffa w Łubowicach, do przecięcia z ulicą Wolności, (w miejscowości Łubowice), na
wschód wzdłuż ulicy Wolności (Łubowice), do przecięcia z ulicą Odrzańską (miejscowość Grzegorzowice)
do stacji promu na Odrze, przecina Odrę do ulicy Raciborskiej w Ciechowicach, ulicą Wodną, Kuźnicką,
w kierunku północnym ulicą Raciborską do południowej granicy zbiorników wodnych (stawów
hodowlanych). Południową granicą stawów do linii kolejowej Racibórz – Dziergowice, przecina tory
kolejowe i wzdłuż linii kolejowej łączącej linię Racibórz – Dziergowice z linią Racibórz – Nędza, dalej
wzdłuż linii kolejowej przecinającej miejscowość Nędza aż do Szymocic do przecięcia z drogą 919,
w kierunku południowym wzdłuż południowej granicy stawów hodowlanych do granicy z powiatem
rybnickim (gm. Lyski);
2) od wschodu: od granicy z powiatem rybnickim obejmując wsie Raszczyce i Adamowice do granicy lasu
i dalej wzdłuż granicy lasu do Nowej Wsi, następnie w miejscowości Nowa Wieś ulicą Leśną do ulicy
Dobrej i dalej tą ulicą do ulicy Rudnej, następnie ulicą Rudną w linii prostej do stawu Żelazistego,
obejmując wieś Dzimierz, wzdłuż granicy stawów, dalej od skrzyżowania rzeki Sumina z ulicą Wygony
wzdłuż rzeki Sumina do granicy administracyjnej wsi Pstrążna i Dzimierz, następnie w kierunku
południowo-zachodnim do drogi krajowej numer 923 i do skrzyżowania z ulicą Morcinka w miejscowości
Pstrążna i dalej ulicą Morcinka do ulicy Długiej w miejscowości Łańce do granicy z powiatem raciborskim;
3) od południa: dalej ulicą Długą w kierunku zachodnim, do skrzyżowania z ulicą Wolności i dalej kierując
się na południe ulicą Wolności, następnie ulicą Stawową, do skrzyżowania z ulicą Raciborską/Rybnicką,
w kierunku wschodnim do skrzyżowania z ulicą Lęgów (Kornowac), dalej ulicą Potoki do granicy powiatu
Wodzisławskiego (granice Lubomii), dalej na zachód wzdłuż granicy powiatu raciborskiego
i wodzisławskiego do rzeki Odry na terenie kompleksu Wielikąt, dalej wzdłuż linii Odry w kierunku
północnym do zakładu „Rafako” w miejscowości Racibórz, i dalej wzdłuż ulicy Łąkowej przecinając linię
kolejową i następnie ulicą Ocicką w miejscowości Racibórz do skrzyżowania z DK 45 (ulice Starowiejska
i Bogumińska);
4) od zachodu: od skrzyżowania drogi numer 916 z DK 45 (ulice Starowiejska i Bogumińska), dalej
w kierunku północnym ulicą Starowiejską (DK 45) do skrzyżowania z ulicą Głubczycką i dalej DK 45
(ul. Kozielska, Kwiatowa) i na wysokości miejscowości Rudnik do skrzyżowania z drogą na BrzeźnicęŁubowice.
3. Mapy obszaru zapowietrzonego stanowią załączniki Nr 1 i Nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. 1. Ustala się sposób oznaczenia obszaru zapowietrzonego poprzez ustawienie tablic ostrzegawczych
z trwałym i widocznym napisem „Uwaga. Zgnilec amerykański pszczół. Obszar zapowietrzony”.
2. Tablice, o których mowa w ust. 1 umieszcza się na wszystkich drogach wjazdowych do obszaru
zapowietrzonego.
3. Do oznaczenia obszaru zapowietrzonego w sposób określony w ust. 1 zobowiązuje się Wójtów Gmin
Kornowac, Lyski, Nędza i Rudnik oraz Prezydenta Miasta Racibórz.

§ 3. W obszarze zapowietrzonym nakazuje się:
1) wykonanie przeglądu pasiek przez wyznaczonych urzędowych lekarzy weterynarii;
2) niezwłoczne zgłaszanie właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii przypadków
zachorowań pszczół z objawami mogącymi wskazywać na zgnilec amerykański pszczół.

§ 4. W obszarze zapowietrzonym zakazuje się:
1) przemieszczania, bez zezwolenia właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii rodzin
pszczelich, pszczół, matek pszczelich, czerwia, pni pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy
w pasiece;
2) organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół.

§ 5. Nakazy i zakazy określone w rozporządzeniu dotyczą wszystkich posiadaczy pszczół z obszaru
zapowietrzonego i obowiązują do czasu uchylenia rozporządzenia.

§ 6. Wykonanie rozporządzenia powierza się:
1) Wójtom Gmin Kornowac, Lyski, Nędza, Rudnik;
2) Prezydentowi Miasta Racibórz;
3) urzędowym lekarzom weterynarii wyznaczonym przez właściwego miejscowo powiatowego lekarza
weterynarii.

§ 7. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gmin
Kornowac, Lyski, Nędza, Rudnik oraz miasta Racibórz.

wz. Wojewody Śląskiego
I Wicewojewoda Śląski
Jan Chrząszcz