Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu informuje o publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 04.01.2019, w pozycji 85 rozporządzenia PLW w Raciborzu znoszacego obszar zapowietrzony zgnilcem amerykańskim pszczół na terenie gminy Kuźnia Raciborska oraz wszelkie związane z tym ograniczenia.

ROZPORZĄDZENIE NR 002/2018 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W RACIBORZU
z dnia 27 listopada 2018 r.
w sprawie uchylenia Rozporządzenia nr 001/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Raciborzu z dnia 3 września 2018 r. w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego chorobą zakaźną zgnilcem amerykańskim pszczół, sposobem oznakowania obszaru oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze.

Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1967) zarządza się, co następuje:
§ 1. Uchyla się Rozporządzenie nr 001/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Raciborzu z dnia 3 września 2018 r. w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego chorobą zakaźną zgnilcem amerykańskim pszczół, sposobem oznakowania obszaru oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze – w całości.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Kuźnia Raciborska.
§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu
lek.wet. Zbigniew Mazur

ROZPORZĄDZENIE NR 002/2018 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W RACIBORZU – plik pdf