Wpisy, których autorem jest Agata Ballarin

Ogłoszenie o naborze nr 112265 na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji
– termin składania dokumentów: do 23 grudnia 2022 r.

OGŁOSZENIE
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Raciborzu
o potrzebie dokonania wyznaczeń
lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych
i osób do wykonywania czynności pomocniczych
w I kwartale 2023 roku.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu zgodnie z zapisem części VII pkt. 1 Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWpr.0200.1.22.2020 z dnia 05 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczania lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych oraz sposobu prowadzenia listy takich osób –  informuje o następujących potrzebach dot. wyznaczeń lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych na terenie powiatu raciborskiego w I kwartale 2023 r.:

Zakres wyznaczeniaLiczba  lek. wet. potrzebnych do wykonania zadaniaLiczba  osób potrzebnych do wykonania czynności pomocniczychMiejsce wykonywania czynnościTermin realizacji zadań
szczepienia ochronne lub badania rozpoznawcze126powiat raciborskiI kwartał 2023
sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia zwierząt, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt70powiat raciborskiI kwartał 2023
badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawianie świadectw zdrowia120powiat raciborskiI kwartał 2023
sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przed- i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju90powiat raciborski   KrzanowiceI kwartał 2023
badanie mięsa zwierząt łownych20RudyI kwartał 2023
sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia50Krzanowice Rudy Kuźnia Raciborska BieńkowiceI kwartał 2023
sprawowanie nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz przechowywaniem produktów mleczarskich10RacibórzI kwartał 2023
sprawowania nadzoru nad przetwórstwem i przechowywaniem jaj konsumpcyjnych i produktów jajecznych20Racibórz  I kwartał 2023
pobieranie próbek do badań96powiat raciborskiI kwartał 2023
badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni40  Krzanowice Rudy  I kwartał 2023
prowadzenie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt00powiat raciborskiI kwartał 2023

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA ZGŁOSZENIA:

 • Zgłoszenie należy złożyć do: 10 grudnia  2022 r.
 • Decyduje data: wpływu zgłoszenia do urzędu,
 • Zgłoszenia składać można za pomocą poczty elektronicznej (na adres e-mail: sekretariat@piw-raciborz.pl) lub dostarczyć osobiście, pocztą bądź kurierem do siedziby Inspektoratu
 • Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Raciborzu
47-400 Racibórz,
ul. Katarzyny 6

TERMIN ZAPOZNANIA SIĘ ZE ZGŁOSZENIAMI:  16 grudnia 2022 r.

Wyznaczenie do wykonywania czynności o których mowa w art. 16 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t. j. Dz. U. z  2021 r. poz. 306 z późn. zm.) następuje z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Raciborzu postępowania administracyjnego.

Zgłoszenie osoby ubiegającej się o wyznaczenie nie jest równoznaczne z wszczęciem postępowania administracyjnego.

Postępowanie administracyjne będzie się toczyło z urzędu tylko i wyłącznie względem osób, których zgłoszenie zostanie pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia. 

Załącznik:

=========

 1. zgłoszenie wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t. j. Dz. U. z  2021 r. poz. 306 z późn. zm.)

ZGŁOSZENIE WSTĘPNEJ GOTOWOŚCI
do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art. 16 ustawy
o Inspekcji Weterynaryjnej

Ja……………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko

zamieszkały w…………………………………………………………………………………..
adres (miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu)

PESEL:……………………………

Zgłaszam wstępną gotowość do wykonywania czynności wymienionych w art.16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej:

Rodzaj czynnościZaznaczyć odpowiednie pole
szczepienia ochronne lub badania rozpoznawcze 
sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt 
badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia 
sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badanie przedubojowe i poubojowe, ocena mięsa i nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju 
badanie mięsa zwierząt łownych 
sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem  mięsa i wystawianiem wymaganych świadectw zdrowia 
sprawowanie nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz przechowywaniem produktów mleczarskich 
sprawowanie nadzoru nad wyładowywaniem ze statków rybackich i statków przetwórni produktów rybołówstwa, nad obróbką, przetwórstwem i przechowywaniem tych produktów oraz ślimaków i żab 
sprawowanie nadzoru nad przetwórstwem i przechowywaniem jaj konsumpcyjnych i produktów jajecznych 
pobieranie próbek do badań 
sprawowanie nadzoru nad sprzedażą bezpośrednią 
badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni 
przeprowadzanie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt 
czynności pomocnicze przy wykonywaniu przez lekarza weterynarii: a) badań klinicznych zwierząt, b) ochronnych szczepień i badań rozpoznawczych, c) pobierania próbek do badań, d) sekcji zwłok zwierzęcych 
czynności pomocnicze przy badaniu przed i poubojowym 
czynności pomocnicze mające na celu poskramianie świń wykonywane w ramach programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń, ustanowionego na podstawie art.57 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 

Jednocześnie informuję, że:

 TAKNIENIE DOTYCZY
Posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii i jestem wpisany do rejestru ………………… Izby Lekarsko-Weterynaryjnej pod nr ………………………….. oraz pracuję w zawodzie lekarza weterynarii od …… lat     
Posiadam odrębny tytuł ubezpieczenia społecznego i nie wnoszę o opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne wynikające z umowy     
Posiadam aktualne orzeczenie dla celów sanitarno-epidemiologicznych     
Posiadam odpowiednie warunki do przechowywania biopreparatów i pobranych prób     
Świadczę usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt pod nazwą …………………………………………… ………………………………………………………………………………. wpisanym do ewidencji prowadzonej przez Radę …………………………. Izby Lekarsko – Weterynaryjnej pod numerem ……………………  .     
Posiadam zgodę kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt na wykonywanie czynności określonych w art. 16 ust.1 pkt 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej     
Pracuję w …………………. Inspektoracie Weterynarii w ………………….. na stanowisku …………………..…..…, a mój staż pracy w Inspekcji Weterynaryjnej wynosi …… lat     
Posiadam zgodę ……………… Lekarza Weterynarii w ……………… na wykonywanie czynności określonych w art. 16 ust.1 pkt 1 lit. …………  ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej     
Byłem/am wyznaczony/a do wykonywania czynności na potrzeby Inspekcji Weterynaryjnej w latach poprzedzających wyznaczenie przez …… lat. W ciągu ostatnich 12 miesięcy byłem/am wyznaczony/a przez PLW w …………………, a decyzja o wyznaczeniu nie została w tym czasie uchylona.   
Posiadam samochód marki ………………………………………….. nr rej. ………………………… o pojemności silnika …………………., który będę wykorzystywał do przejazdów związanych z wykonywaniem czynności zleconych.     

Załączniki:

 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii nr………………… ;
 • Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje teoretyczne i praktyczne;
 • Orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych;
 • Dokument zawierający zgodę właściwej osoby na wyznaczenia;
 • Potwierdzenie udziału w badaniach biegłości w zakresie badań na obecność włośni metodą referencyjną organizowanych przez Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach i uzyskanych wyników;
 • Dokumenty potwierdzające terminowe i rzetelne wykonywanie czynności w ostatnim miejscu wyznaczenia oraz prowadzenie związanej z tym dokumentacji, a także aktualizowanie wiedzy;
 • Inne……………………………………………………………………………….. …….….……………

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Powiatowego Lekarza Weterynarii  w ……………………moich danych osobowych zamieszczonych w powyższym zgłoszeniu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu uczestnictwa w procesie rekrutacji osób dla potrzeb postępowania o wyznaczenie na podstawie art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
o Inspekcji Weterynaryjnej

……………………………..
( podpis zgłaszającego )

Informacje dodatkowe (wypełnia PIW)

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………

Szanowni Państwo,
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu przypomina o obowiązku zgłaszania każdego przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, w tym przypadków poronień – zgłoszenie poronienia należy wykonać niezwłocznie drogą telefoniczną (lub osobiście) w tutejszym inspektoracie, poroniony płód stanowi materiał potencjalnie zakaźny i poddawany jest badaniu laboratoryjnemu.
Obowiązek ten wynika z art.42 ust 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz.U. 2020 r. p. 1421 z późn zm.)
*****
Ponadto Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu przypomina, że zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97, zamieszczonymi w ZAŁĄCZNIKU I, ROZDZIAŁ I gdzie zdefiniowano „zdolność do transportu” zwierząt kręgowych, „zwierzętami niezdolnymi do transportu są m.in. ciężarne samice będące w okresie przekraczającym 90% lub więcej przewidywanego okresu ciąży, lub są to samice które urodziły w poprzednim tygodniu.
Zgodnie z przytoczonym zapisem samica w okresie krótszym niż 7 dni od porodu nie może być transportowana, włączając w to transport do rzeźni. Sytuacje nagłe wymagające wykonania natychmiastowego uboju powinny być rozwiązywane na terenie gospodarstwa poprzez tzw. „ubój z konieczności”.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dotyczy: zapytania ofertowego Nr sprawy PIW.Rac.ZP.AD.180-01/2022, prowadzonego w formie elektronicznej, na dostawę fabrycznie nowego samochodu
SKODA KAROQ STYLE ( rok produkcji – 2022 r.)
oraz zaoferowanie pełnego pakietu ubezpieczeniowego dla tego samochodu.


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Raciborzu ul. Katarzyny 6, 47-400 Racibórz informuje, że :
1) W terminie do 18 października 2022r. do godz. 12:00 wpłynęła oferta:
Auto Salon MARGO-SZCZOTOK Sp. J, Autoryzowany Salon i Serwis Skoda,
ul. Wodzisławska 201, 44-218 Rybnik
138 200 PLN
4146 PLN – pakiet ubezpieczeniowy

2) W niniejszym zapytaniu ofertowym otrzymano 1 ofertę, z tego odrzucono lub
zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.
3) Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Auto Salon MARGO-SZCZOTOK Sp. J,
Autoryzowany Salon i Serwis Skoda, ul. Wodzisławska 201, 44-218 Rybnik;
4) Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejszą ofertę nie podlegającą odrzuceniu wybrano
na podstawie kryterium określonym w zapytaniu ofertowym ( 100 % cena) – oferta
otrzymała łącznie 100, 00 punktów
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w
zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe

Brak komentarzy

ZAPYTANIE OFERTOWE
o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych netto,
prowadzone w formie elektronicznej
Zamawiający: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Raciborzu
ul. Katarzyny 6, 47-400 Racibórz
NIP: 639-17-06-775 Regon: 276285106
Telefon: (32) 415-49-03; fax: (32) 415-49-03 w 17.
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu
SKODA KAROQ STYLE (rok produkcji 2022r.)
oraz zaoferowanie pełnego pakietu
ubezpieczeniowego dla tego samochodu.

Pełne zapytanie wraz z załącznikami – w plikach do pobrania:

Ogłoszenie

Brak komentarzy

Szanowni Państwo,
W związku z zapowiedzianym przez Tauron całodniowym brakiem prądu w naszym inspektoracie
w poniedziałek 12 września, w tym dniu nie zostanie przeprowadzone badanie próbek mięsa świń i dzików w kierunku włośni.
Badanie przeprowadzimy w dniu następnym (13.09).

W związku z zakazem eksportu psów, kotów i fretek wprowadzonym przez Wielką Brytanię, Polska
wraz z Komisją Europejską oraz brytyjskimi służbami weterynaryjnymi poczyniła ustalenia mające na
celu umożliwienie wznowienia eksportu zwierząt towarzyszących po spełnieniu przez Polskę
określonych wymogów.
Jednym z nich będzie przedstawienie stronie brytyjskiej wykazu hodowli psów, kotów i fretek zainteresowanych wysyłką zwierząt na terytorium Wielkiej Brytanii.
W związku z powyższym, prosimy hodowców planujących w przyszłości wysyłki zwierząt towarzyszących do Wielkiej Brytanii o rejestrowanie swoich hodowli w tutejszym inspektoracie do dnia 23 sierpnia br.
Podmioty te będą musiały zostać wpisane na listę, która zostanie udostępniona brytyjskim służbom weterynaryjnym, dzięki czemu będą mogły komercyjnie wysyłać zwierzęta towarzyszące na terytorium Wielkiej Brytanii.


Szanowni państwo, posiadacze drobiu!
W związku ze stale utrzymującym się w naszym kraju zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków, z dniem 5 maja 2022 r. w życie weszło nowe rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.
Nakłada ono nakazy i zakazy na wszystkie gospodarstwa utrzymujące drób, w tym stada utrzymywane na zasadach chowu przydomowego (na użytek własnego gospodarstwa domowego).


W myśl wspomnianego rozporządzenia, między innymi zakazuje się:
– pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, w tym wód powierzchniowych, do których mają dostęp dzikie ptaki,
– wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;
a także nakazuje się między innymi:
– utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których mają dostęp dzikie ptaki,
– zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
– utrzymywanie drobiu, z wyłączeniem kaczek i gęsi, w izolacji od dzikich ptaków,
– przechowywanie paszy i ściółki dla drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w sposób zabezpieczający tę paszę i ściółkę przed kontaktem z gryzoniami i dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
– karmienie i pojenie drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w zamkniętym pomieszczeniu lub osłoniętym miejscu w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
– lokalizowanie gniazd dla drobiu wewnątrz budynków.

Do pobrania: rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.


Za stroną Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informujemy o pomocy dla pszczelarzy:

Od 1 kwietnia do 31 maja 2022 r. pszczelarze mogą składać w biurach powiatowych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy.

O pomoc mogą ubiegać się pszczelarze zarejestrowani w ewidencji producentów i wpisani do specjalnego rejestru. Wysokość wsparcia wynosi 20 zł do każdej rodziny pszczelej, której udało się przezimować.

pszczoły

Zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii:

Do wniosku składanego w ARiMR należy załączyć m.in.  zaświadczenie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o:

 • wpisaniu, pszczelarza do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
 • liczbie pni pszczelich, wydane w roku, w którym ten pszczelarz ubiega się o pomoc.

Aby uzyskać takie zaświadczenie należy złożyć w tutejszym inspektoracie wniosek o jego wydanie.
Wniosek jest zwolniony z opłaty skarbowej.

Należy pobrać i złożyć w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii następujące druki:

wniosek o zaświadczenie aktualizacja danych
wniosek o zaświadczenie
aktualizacja danych dotyczących pasieki

Zapraszamy do składania wniosków w Inspektoracie – ul. Katarzyny 6. Racibórz w godzinach 8-15.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ З УКРАЇНИ З СУПРОВОДЖУЮЧИМИ ТВАРИНАМИ (СОБАКИ, КОТИ, ФРЕТКИ) <> INFORMATION FOR PEOPLE TRAVELLING FROM UKRAINE WITH COMPANION ANIMALS (DOGS, CATS, FERRETS)

W związku z ogłoszeniem stanu wojennego na terytorium Ukrainy i rozpoczętymi działaniami militarnymi informujemy, że zgodnie z decyzją kierownictwa Głównego Inspektoratu Weterynarii, w porozumieniu z kierownictwem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z Krajową Administracja Skarbową, zmienione zostały procedury dotyczące wjazdu podróżnych z terenu Ukrainy ze zwierzętami towarzyszącymi przemieszczanymi w celach niehandlowych.

Osoby które przemieściły się ze zwierzętami towarzyszącymi z terenu Ukrainy na teren powiatu raciborskiego bez wymaganych dokumentów dla tych zwierząt oraz oznakowania i szczepienia p/wściekliźnie prosimy o kontakt z najbliższą lecznicą weterynaryjną.
Wymagane na terenie UE formalności dla tych osób zostaną nieodpłatnie dopełnione przez wyznaczonych urzędowych lekarzy weterynarii.

Skip to content