Wpisy, których autorem jest Agata Ballarin

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu, przekazuje Państwu skan informacyjnej dla rolników, opracowanej w Departamencie Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pt.: „Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią”:

Praktyczne wskazówki dla rolników – konieczność uboju poza rzeźnią (PDF)

oraz wykaz ubojni z terenu województw: śląskiego i opolskiego przyjmujących zwierzęta do uboju z konieczności poza rzeźnią:

Wykaz rzeźni przyjmujących zwierzęta po uboju z konieczności poza rzeźnią (w gospodarstwie) zgodnie z rozporządzeniem (WE) 853/2004
The list of slaughterhouses accepting animals of emergency slaughter outside the slaughterhouse (on the farm) according to regulation (EC) 853/2004
Lp.
Ref.
Wet. Nr Ident.
Veterinary Approval  No.
Nazwa zakładu
Name of establishment 
Adres zakładu
Address of establishment
Kategoria
Category
Działalność powiązana
Assiciated activities
Gatunki zwierząt poddanych ubojowi
Species of animals slaughtered
Uwagi
Remarks
województwo opolskie
1. 16023801 TOP FARMS „Głubczyce”                     Sp. z o.o. 48-100 Głubczyce Głubczyce Sady SH,CP B
2. 16070201 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Wilamowej 48-370 Paczków, Wilamowa 41 SH, CP PP P,B ubój zwierząt zawieszony  decyzją nr 10/2014
3. 16080103 P.P.H.U. Dasta
Danuta Stasiak
Janinów 14
46-325 Rudniki
SH PP S, B
województwo śląskie
1. 24033801 Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
Karol Chwastek
Zakład Uboju Bydła
43-426 Dębowiec
ul. Rolnicza 19
SH, CP, PP B,O, C
2. 24070102 Zakład Uboju Trzody Chlewnej SC  A. i J. Kulej               ul. Biegańskiego 42-290 Blachownia ul. Lisowicka 154, 42-700 Lubliniec SH P
3. 24070216 Z.P.-H-U. „SEGETH” Rzeźnictwo -Wędliniarstwo R. Segeth, J. Segeth-Jaworek Spółka Jawna ul. Zjednoczenia 8a, 42-793 Ciasna SH, CP, PP, MM B,P
4. 24073601 Zakład Masarski                Jan Berbesz ul. Częstochowska 16,        42-713 Kochanowice SH, CP P
5. 24090201 Zakłady Mięsne ,,JÓZAN”
Anna Kaczorowska
42-350 Koziegłowy, Rzeniszów,
ul. Zielona 21
SH, CP, PP CS(s.0) B, O
6. 24163801 Zakład Uboju i Rozbioru Mięsa „MAR-BET” Spółka Jawna
Marian i Beata Kubaccy
42-480 Poręba, ul. Armii Ludowej 6 SH CP B Podmiot deklaruje przyjmowanie sztuk wyłacznie w godzinach pracy . Odbiór sztuk uzależniony od analizy ryzyka- a zatem podmiot nie deklaruje odbioru każdej sztuki.
7. 24163804 Pelon Zdzisław, Pelon Ewa „PELON ZE” s.c.Ubojnia Zwierząt Rzeźnych 42-436 Pilica,
Dzwonowice 4
SH CP B Podmiot deklaruje przyjmowanie sztuk wyłacznie w godzinach pracy . Odbiór sztuk uzależniony od analizy ryzyka- a zatem podmiot nie deklaruje odbioru każdej sztuki.
8. 24170102 Rzeźnia Prywatna sp. j. Waldemar Kocoń, Rajmund Kocoń ul. Targowa 45, 34-360 Milówka SH B

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu informuje o publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 04.01.2019, w pozycji 85 rozporządzenia PLW w Raciborzu znoszacego obszar zapowietrzony zgnilcem amerykańskim pszczół na terenie gminy Kuźnia Raciborska oraz wszelkie związane z tym ograniczenia.

ROZPORZĄDZENIE NR 002/2018 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W RACIBORZU
z dnia 27 listopada 2018 r.
w sprawie uchylenia Rozporządzenia nr 001/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Raciborzu z dnia 3 września 2018 r. w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego chorobą zakaźną zgnilcem amerykańskim pszczół, sposobem oznakowania obszaru oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze.

Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1967) zarządza się, co następuje:
§ 1. Uchyla się Rozporządzenie nr 001/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Raciborzu z dnia 3 września 2018 r. w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego chorobą zakaźną zgnilcem amerykańskim pszczół, sposobem oznakowania obszaru oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze – w całości.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Kuźnia Raciborska.
§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu
lek.wet. Zbigniew Mazur

ROZPORZĄDZENIE NR 002/2018 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W RACIBORZU – plik pdf

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu informuje o uchyleniu Rozporządzenia nr 1/18 Wojewody Śląskiego z dnia 19 lipca 2018 r. opublikowanego w dniu 19.07.2018 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w pozycji 4780 w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów raciborskiego i rybnickiego.

                  Rozporządzenie nr 8/18 Wojewody Śląskiego  z dnia 12 grudnia 2018 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów raciborskiego i rybnickiego opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 12.12.2018 r, pod pozycją 7889.

W związku z powyższym, zniesione zostają ograniczenia zwiazane z wystąpieniem zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie gmin: Kornowac, Rudnik, Nędza, Racibórz.

Rozporządzenie Woj. Śl. – uchylające – zgnilec amerykański pszczół powiat raciborski

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu przekazuje do wiadomości i stosowania zaktualizowaną ulotkę przygotowana przez Główny Inspektorat Weterynarii dotyczącą zasad mycia i dezynfekcji środków transportu, obuwia i pomieszczeń – z nowym wykazem produktów biobójczych o działaniu wirusobójczym, które są przeznaczone do stosowania w higienie weterynaryjnej.

Ulotka PDF do pobrania:

zasady mycia i dezynfekcji środków transportu, obuwia i pomieszczeń

Informujemy, że Główny Lekarz Weterynarii zamieścił pod linkiem:

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/pryszczyca

informacje dotyczące pryszczycy u bydła.

Poniżej ulotka do pobrania w formacie PDF:

ulotka pryszczyca (FMD)

Przypominamy o możliwości przystąpienia hodowców i producentów bydła do programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła (IBR/IPV) oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych (BVD-MD) w stadach bydła w roku 2019.

W celu przystąpienia do programu w 2019 r. należy zgłosić się do powiatowego lekarza weterynarii najpóźniej do dnia 31 grudnia 2018 r.

Poniżej – w pliku do pobrania – ulotka Głównego Lekarza Weterynarii zawierająca szczegółowe informacje w tej sprawie.

Informacja GLW – program IBR IPV oraz BVD MD.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu informuje, że w dniach 19.09. – 28.09.2018  r. na terenie całego województwa śląskiego odbędzie się wykładanie z samolotów szczepionki przeciw wściekliźnie dla lisów wolno żyjących.
Szczepienie będzie prowadzone z samolotów lecących w linii prostej na wysokości 200 metrów.
Zrzuty szczepionki obejmą  całość województwa śląskiego z przeznaczeniem ok. 20 dawek na 1 km 2
Wszelkich dodatkowych informacji ww. sprawie udzielać będzie Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach pod numerem telefonu: 32/4288615.

*****

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Raciborzu (Okresní veterinární inspektorát v Ratiboři) informuje, že ve dnech 19.09. – 28.09.2018  r. na území celého Województwa Śląskiego (Slezského kraje) budou vykládány injekce proti vzteklině pro volně žijící lišky.
Tato akce se bude provádět z letadel letících přímou čarou ve výšce 200 metrů. Shazování injekcí se bude týkat celého Województwa Śląskiego (Slezského kraje)  v množství cca 20 dávek na 1 km2.
Veškeré dodatečné informace v této záležitosti bude poskytovat Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach  na telefonním čísle: 0048 32 4288615.

***** czytaj dalej…

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu informuje o wyznaczeniu drugiego ogniska zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie podległego powiatu – w miejscowości Rudy.
W związku z powyzszym wydano rozporządzenie POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W RACIBORZU
nr 001/2018 z dnia 3 września 2018 r. w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego chorobą zakaźną zgnilcem amerykańskim pszczół,sposobem oznakowania obszaru oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze.

ROZPORZĄDZENIE NR 001/2018
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W RACIBORZU
z dnia 3 września 2018 r.
w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego chorobą zakaźną zgnilcem amerykańskim pszczół,
sposobem oznakowania obszaru oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze

Na podstawie:
- art. 45 ust. 1 pkt 1, pkt 3 lit. b i pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1855 z późn. zm.);
- §7 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół (Dz. U. z 2016 r. poz. 1123) w związku ze stwierdzeniem przypadku zgnilca amerykański pszczół na terenie pasieki zlokalizowanej w miejscowości Rudy, gmina Kuźnia Raciborska, powiat raciborski, zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się na terenie powiatu raciborskiego obszar występowania zgnilca amerykańskiego pszczół, zwany dalej „obszarem zapowietrzonym”.
2. Obszar zapowietrzony obejmuje teren ograniczony:
1) od północy: rozpoczynając w okolicy drogi leśnej „Szara 13” na terenie leśnym Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich wzdłuż granicy powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, gmina Bierawa (woj. opolskie) i powiatu raciborskiego, gm. Kuźnia Raciborska, kierując się na wschód, dalej wzdłuż granicy powiatu raciborskiego, gm. Kuźnia Raciborska i powiatu gliwickiego, gm. Sośnicowice do przysiółka Stare Piece i Poddębie;
2) od wschodu: wzdłuż granicy powiatu raciborskiego i powiatu gliwickiego, od przysiółka Stare Piece i Poddębie, w kierunku południowym, poniżej obiektu Dymarki Bargłowickie wzdłuż drogi 919 do skrzyżowania z drogą 921, dalej wzdłuż granicy powiatu raciborskiego, gm. Kuźnia Raciborska i powiatu gliwickiego, gm. Pilchowice, a następnie wzdłuż granicy powiatu raciborskiego, gm. Kuźnia Raciborska i powiatu rybnickiego, granica m. Rybnik, przecinając drogę 920 i linię kolejki wąskotorowej, wzdłuż granicy powiatów do miejscowości Zwonowice;
3) od południa: powyżej miejscowości Zwonowice wzdłuż granicy powiatu raciborskiego, gm. Kuźnia Raciborska i powiatu rybnickiego, gm. Lyski do punktu połączenia granicy powiatu rybnickiego, granicy gminy Kuźnia Raciborska i granicy gminy Nędza;
4) od zachodu: od punktu połączenia granicy powiatu rybnickiego, gminy Kuźnia Raciborska i gminy Nędza, w kierunku północnym wzdłuż granicy gmin Kuźnia Raciborska i Nędza, przecinając drogę 919, obejmując miejscowość Jankowice i dalej w kierunku północnym wzdłuż granicy gmin Kuźnia Raciborska i Nędza przecinając drogę 425, przecinając teren leśny Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich do granicy powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, gm. Bierawa (woj. opolskie).
3. Granice obszaru zapowietrzonego obejmują miejscowości: Rudy, Ruda Kozielska, Jankowice.
4. Mapa obszaru zapowietrzonego stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia.
§ 2. 1. Ustala się sposób oznaczenia obszaru zapowietrzonego poprzez ustawienie tablic ostrzegawczych z trwałym i widocznym napisem „Uwaga. Zgnilec amerykański pszczół. Obszar zapowietrzony”.
2. Tablice, o których mowa w ust. 1 umieszcza się na wszystkich drogach wjazdowych do obszaru zapowietrzonego.
3. Do oznaczenia obszaru zapowietrzonego w sposób określony w ust. 1 zobowiązuje się Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska.
§ 3. W obszarze zapowietrzonym nakazuje się:
1) wykonanie przeglądu pasiek przez wyznaczonych urzędowych lekarzy weterynarii;
2) niezwłoczne zgłaszanie właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii przypadków zachorowań pszczół z objawami mogącymi wskazywać na zgnilec amerykański pszczół.
§ 4. W obszarze zapowietrzonym zakazuje się:
1) przemieszczania, bez zezwolenia właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii rodzin pszczelich, pszczół, matek pszczelich, czerwia, pni pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece;
2) organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół.
§ 5. Nakazy i zakazy określone w rozporządzeniu dotyczą wszystkich posiadaczy pszczół z obszaru zapowietrzonego i obowiązują do czasu uchylenia rozporządzenia.
§ 6. Wykonanie rozporządzenia powierza się:
1) Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska;
2) urzędowym lekarzom weterynarii wyznaczonym przez właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.
§ 7. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Kuźnia Raciborska.

Powiatowy Lekarz
Weterynarii w Raciborzu
lek.wet. Zbigniew Mazur

PLIK PDF: rozporzadzenie 1_2018

(po kliknięciu w mapę otworzy sie ona w nowym oknie w formacie umożliwiającym powiększenie)

mapa

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu informuje o wystąpieniu na terenie Raciborza choroby zakaźnej pszczół zwalczanej z urzędu ZGNILEC AMERYKAŃSKI PSZCZÓŁ (American foulbrood) zgodnie z załącznikiem 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2017 poz 1855).

Ognisko choroby zgnilec amerykański pszczół (American foulbrood) zlokalizowane było w Raciborzu-Markowicach i zostało zlikwidowane w dniu 25.06.2018 r.

W przypadku wystąpienia zgnilca amerykańskiego pszczół, zgodnie z § 7 ust 1 Rozporządzenia MRiRW  z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół (Dz.U. 2016 poz.1123), wokół ogniska wyznacza się obszar zapowietrzony sięgający co najmniej 6 km od ogniska choroby.

W opisywanym przypadku obszar zapowietrzony zachodzi swoim obszarem na teren powiatu rybnickiego,  w związku z czym zgodnie z art. 46 ust 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, rozporządzenie o jego wyznaczeniu wydane zostało przez Wojewodę Śląskiego (Rozporządzenie nr 1/18 Wojewody Śląskiego z dnia 19 lipca 2018 r.) i opublikowane w dniu 19.07.2018 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w pozycji 4780.

Wykonanie rozporządzenia zostało powierzone w § 6 tego rozporządzenia Wójtom Gmin Kornowac, Nędza, Rudnik i Prezydentowi Miasta Racibórz.

Rozporządzenie Wojewody Śląskiego – zgnilec amerykański – plik PDF do pobrania

obszar zapowietrzony z ogniskiem

czytaj dalej…

WYZNACZENIA
na rok 2018 w powiecie raciborskim

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu działając zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 36 z późn. zm.) ogłasza, że od dnia 09 lipca 2018 r. przyjmowane są dokumenty dotyczące wyznaczenia z art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej.

Zakres wyznaczenia:
wyznaczenie do czynności w zakresie prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Afrykański pomór świń w tym kontroli bioasekuracji stad i przemieszczeń zwierząt).
Wyznaczenie dotyczy roku 2018.

Wyznaczenie dotyczy lekarzy weterynarii będących i niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz osób niebędących pracownikami Inspekcji, które posiadają odpowiednie kwalifikacje, do wykonywania niektórych czynności pomocniczych.
Dokumenty w formie pisemnej należy składać do dnia 31 sierpnia 2018 r. (termin będzie uważany za zachowany, w przypadku, gdy dokumenty wpłyną najpóźniej w dniu 31 sierpnia 2018 r. do siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Raciborzu) w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Raciborzu w godz. od 7.30 do 15.00.
Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu informuje, iż złożenie dokumentów nie jest równoznaczne z uzyskaniem wyznaczenia.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu, po rozpatrzeniu dokumentów, które zostaną złożone w siedzibie Inspektoratu będzie prowadził postępowanie administracyjne z urzędu tylko względem osób, które mają zostać wyznaczone.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Raciborzu