Wpisy, których autorem jest Agata Ballarin

W związku z wystąpieniem przypadków klasycznego pomoru świń na Litwie,  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu prosi o zgłaszanie do tutejszego Inspektoratu wszystkich przypadków padnięć świń lub wystąpienia u nich podejrzanych objawów chorobowych.

tel. 32/415 49 03

tel. alarmowy w razie podejrzenia choroby zakaźnej: 694 446 900

ROLNIKU! HODOWCO ZWIERZĄT!

Powiatowy Lekarz w Raciborzu ponownie przypomina o obowiązkach nałożonych na producentów rolnych odnośnie tzw. UBOJÓW GOSPODARCZYCH tj. produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własnego gospodarstwa domowego (Rozporządzeniem MRiRW z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. 2011.201.1370).
czytaj dalej…

ROLNIKU! HODOWCO ZWIERZĄT!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu przypomina o obowiązku

niezwłocznego zgłaszania powiatowemu lekarzowi weterynarii
każdego przypadku padnięcia bydła, owiec oraz kóz (w każdym wieku).

podstawa prawna: Art. 42, ust. 1a USTAWY z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, t.j. DZ.U.2008.213.1342 z późn.zm.
czytaj dalej…

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu informuje, że w dniach 1.05-10.05.2011 r. na terenie całego województwa śląskiego odbędzie się wykładnie z samolotów szczepionki przeciw wściekliźnie dla lisów wolno żyjących.

Szczepienie będzie prowadzone z samolotów lecących w linii prostej na wysokości 200 metrów.

Zrzuty szczepionki obejmą  całość województwa śląskiego
z przeznaczeniem ok. 20 dawek na 1 km 2.

Wszelkich dodatkowych informacji ww. sprawie udzielać będą pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach
pod numerami telefonów: 32/6091614, 6091615 (tel./faks).

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu przypomina, że zgodnie z zapisami ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. 207 z dnia 4 listopada 2010 r., poz. 1370) istnieje obowiązek zgłaszania właściwemu miejscowo PLW na conajmniej 24 godziny przed dokonaniem uboju zwierząt, z wyłączeniem drobiu lub zajęczaków, w celu produkcji mięsa, zamiaru przeprowadzenia uboju.

W przypadku uboju cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec lub kóz, informacja powyższa przekazywana jest w formie pisemnego powiadomienia, zawierającego dodatkowo oświadczenie o zagospodarowaniu na własny koszt materiału szczególnego ryzyka zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r (wzór).

PONADTO:

Mięso świń i nutrii poddanych ubojowi oraz mięso dzików odstrzelonych, w celu produkcji mięsa, poddaje się badaniu na obecność włośni – próbki do badania mięsa na obecność włośni pobiera i bada urzędowy lekarz weterynarii (w przypadku kiedy ma miejsce badanie poubojowe) lub pobiera je posiadacz mięsa – w przypadku dzików oraz uboju zwierząt na terenie gospodarstwa, w którym zwierzęta były utrzymywane lub podmiot prowadzący gospodarstwo, w którym dokonywany jest ubój – i dostarcza do badania urzędowemu lekarzowi weterynarii.

Po wykonaniu badania na obecność włośni urzędowy lekarz weterynarii wydaje stosowne zaświadczenie.

Mięso świń i nutrii poddanych ubojowi oraz mięso dzików odstrzelonych nie może zostać spożyte ani przetworzone przed uzyskaniem zaświadczenia.

Lista lekarzy wyznaczonych do badania mięsa na użytek własny na terenie powiatu raciborskiego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu informuje,

że w okresie od 15 stycznia do 28 stycznia 2001 r.  na terenie Republiki Czeskiej gatunki zwierząt: dziki, łosie, daniele, jelenie, kozice, muflony zostały poddane leczeniu produktami leczniczymi zawierającymi w swym składzie:

 • iwermektynę, o okresach karencji wynoszących:

28 dni – łosie, daniele, muflony, kozice
14 dni – dziki

 • rafoksanid oraz mebendazol o okresach karencji:

28 dni – łosie, daniele, jelenie
60 dni – kozice, muflony.

  Ze względu na to ze nie można wykluczyć migracji leczonych zwierząt na tereny Polski, należy zwrócić uwagę, aby na rynek nie trafiały produkty spożywcze pozyskane od potencjalnie leczonych zwierząt.

  Pismo WIW w Katowicach adresowane do lekarzy wolnej praktyki z dnia 10.01.2011 r.

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Katowicach zawiadamia, że w związku z problemami diagnostycznymi dotyczącymi dotychczas stosowanego w ZHW Katowice antygenu służącego do badań diagnostycznych w kierunku zarazy stadniczej i brakiem możliwości wydawania wiarygodnych wyników badań w/w kierunku, badania te zostają wstrzymane do czasu zastosowania amerykańskiego antygenu i dodatniej surowicy kontrolnej. czytaj dalej…

  ROLNIKU !!!!

  HODOWCO ŚWIŃ !!!

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu informuje, że obecnie na terenie powiatu raciborskiego jest prowadzona akcja zwalczania choroby Aujeszkyego u świń.

  czytaj dalej…

  Drób rzeźny

  Materiały z szkolenia dla producentów drobiu rzeźnego
  PIW Racibórz, dnia 25.01.2010 r.

  1. ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH HODOWLI DROBIU RZEŹNEGO – prezentacja

  2. KRAJOWY PROGRAM ZWALCZANIA NIEKTÓRYCH SEROTYPÓW SALMONELLA W STADACH BROJLERÓW GATUNKU KURA (GALLUS GALLUS) NA LATA 2009 – 2011 – prezentacja