Wpisy, których autorem jest Agata Ballarin

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu informuje że w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowana została decyzja wykonawcza Komisji (UE) nr 2017/888 z dnia 22 maja 2017 r. zmieniająca decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do statusu włoskiego regionu Umbria jako obszaru oficjalnie uznanego za wolny od gruźlicy oraz statusu Polski jako obszaru wolnego od enzootycznej białaczki bydła, zmieniająca decyzję 2004/558/WE w odniesieniu do statusu Niemiec jako obszaru wolnego od zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła oraz zmieniająca decyzję 2008/185/WE w odniesieniu do statusu określonych regionów Polski jako obszarów wolnych od choroby Aujeszkyego oraz zatwierdzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego dla włoskiego regionu Wenecja Euganejska.

Zgodnie ze zmienionym zał. I do decyzji Komisji 2008/185/WE 11 powiatów województwa podlaskiego (powiaty: augustowski, białostocki grodzki i ziemski, bielski, hajnowski, moniecki, sejneński, siemiatycki, sokolski, suwalski grodzki i ziemski) zostało uznane przez Komisje Europejską za wolne od choroby Aujeszkyego, w których zabronione jest szczepienie świń przeciwko tej chorobie.

W związku ze zmianą statusu epizootycznego powiatów województwa podlaskiego
w odniesieniu do choroby Aujeszkyego na wyższy, wszystkie świnie przemieszczane na obszar ww. powiatów powinny spełniać wymagania określone w decyzji Komisji 2008/185/WE z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie dodatkowych gwarancji w wewnątrzwspólnotowym handlu trzodą chlewną odnoszących się do choroby Aujeszkyego oraz kryteriów przekazywania informacji o tej chorobie.

Szczegółowe wymagania jakie powinny spełniać gospodarstwa oraz świnie przemieszczane w celu produkcji lub hodowli, określone w art. 1 decyzji Komisji 2008/185/WE lub w celu uboju w rzeźni, określone w art. 2 w/w decyzji zostały opisane w piśmie Głównego Lekarza Weterynarii numer GIWz-400-286/2015(7) z 19 czerwca 2017 r.
GIWz-400-286-2015(7)

 Szczegółowe wymagania jakie powinny spełniać gospodarstwa oraz odsadzone prosięta, które mają zbyć przemieszczone, zostały opisane w piśmie Głównego Lekarza Weterynarii numer GIWz-400-286/2015(8) z 3 lipca 2017 r.
GIWz-400-286-2015(8)

Liczbę próbek jaką należy pobrać od przemieszczanych świń określono w tabelach
(w załączeniu).

Spełnienie dodatkowych wymagań weterynaryjnych określonych w decyzji Komisji 2008/185/WE powinno bezwzględnie zostać poświadczone przez urzędowego lekarza weterynarii w towarzyszącym przesyłce świadectwie zdrowia, w brzmieniu „spełnione wymagania art. 1 decyzji 2008/185/WE” lub „spełnione wymagania art. 2 decyzji 2008/185/WE” oraz powinno być opatrzone podpisem i pieczątką lekarza weterynarii wystawiającego świadectwo.

 

Liczba próbek do pobrania w celu wykrycia 2 % zwierząt zakażonych z 95-procentowym prawdopodobieństwem 
świnie do produkcji
Liczba świń                                                        (w odizolowanym pomieszczeniu)
Minimalna liczba próbek krwi do pobrania w celu wykrycia obecności choroby na poziomie prawdopodobieństwa 0.95 przy założonej prewalencji 2 %
1 – 10
od wszystkich zwierząt
11 – 25
od wszystkich zwierząt
26 – 100
78 *
101 – 500
129
501 – 1000
138
powyżej 1000
143
* w przypadku mniejszej liczby zwierząt – badamy wszystkie świnie
Liczba próbek do pobrania w celu wykrycia 0,1 % zwierząt zakażonych z 95-procentowym prawdopodobieństwem 
świnie do hodowli
Liczba świń                                                        (w odizolowanym pomieszczeniu)
Minimalna liczba próbek krwi do pobrania w celu wykrycia obecności choroby na poziomie prawdopodobieństwa 0.95 przy założonej prewalencji 0,1 %
1 – 10
10*
11 – 25
25*
26 – 100
100*
101 – 500
500*
501 – 1000
951*
1001 – 1500
1297*
1501 – 2000
1554*
2001 – 2500
1746*
2501 – 3000
1895*
3001 – 3500
2013*
3501 – 4000
2109*
4001 – 4500
2188*
4501 – 5000
2254*
powyżej 5000
2951*
* w przypadku mniejszej liczby zwierząt – badamy wszystkie świnie

 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu informuje, że w dniu 28.06.2017 r. potwierdzono wystąpienie dwóch przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików na terytorium Republiki Czeskiej.

Oba przypadki zostały stwierdzone w kraju zlińskim (miasto Zlin), położonym we wschodniej części Republiki Czeskiej w odległości około 90 km od granicy z Polską. Wokół miejsca gdzie zostały znalezione martwe dziki, o których w badaniach RT-PCR uzyskano wyniki dodatnie w kierunku ASF, czeskie władze weterynaryjne ustanowiły obszar sanitarny o promieniu 10 km, w którym znalazły się gospodarstwa utrzymujące około 5 tys. szt. świń.

Ze względu na stosunkowo niewielką odległość pomiędzy wymienionymi przypadkami a terenem naszego powiatu, w znacznym i realnym stopniu wzrosło zagrożenie wystąpienia Afrykańskiego Pomoru Świń.

W związku z powyższym przypomina się o konieczności przestrzegania przez hodowców i producentów zasad szeroko pojętej bioasekuracji m.in. takich jak:

 • bezwzględne przestrzeganie zakazu skarmiania świń „zlewkami”;
 • nie wpuszczanie na teren gospodarstwa/budynków inwentarskich osób postronnych;
 • odpowiednie zabezpieczenie gospodarstwa uniemożliwiające kontakt świń z dzikami;
 • stosowanie odzieży ochronnej;
 • wystrzeganie się przez hodowców udziału w polowaniach;
 • zabezpieczenie ściółki i paszy tak, aby nie miały do nich dostępu zwierzęta dziko żyjące;
 • bezwzględne przestrzeganie przepisów w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz w zakresie przemieszczania świń pomiędzy stadami, targami, punktami skupów.

Hodowca powinien codziennie wnikliwie obserwować swoje stado świń, włącznie z oceną ich apetytu i objawów gorączki, a w przypadku stwierdzenia zwiększonych zachorowań i padnięć świń, natychmiast zawiadomić właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii.

             W odniesieniu do myśliwych bardzo istotnym jest zwrócenie uwagi na:

 • nie pozostawianie „patrochów w lesie po zakończeniu polowania;
 • przestrzeganie zasad higieny i dezynfekcji sprzętu łowieckiego, pojazdów – zwłaszcza  w przypadkach przewożenia nimi tusz dzików, trofeów myśliwskich;
 • lekarze weterynarii uczestniczący w polowaniach powinni unikać wizytowania ferm w czasie min. 48 godzin od polowania;
 • niezwłoczne informowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii o znalezieniu każdego padłego dzika (lub odstrzale dzika wykazującego objawy chorobowe lub zmiany anatomopatologiczne stwierdzane pośmiertnie).

Przypominam także o obowiązku zgłaszania każdego padłego dzika (także poza obwodami łowieckimi) – również sztuk zabitych w wyniku wypadków komunikacyjnych, w związku z koniecznością pobrania od nich prób monitoringowych w kierunku ASF.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu informuje, że w dniach 27.04. -07.05.2017  r. na terenie całego województwa śląskiego odbędzie się wykładnie z samolotów szczepionki przeciw wściekliźnie dla lisów wolno żyjących.
Szczepienie będzie prowadzone z samolotów lecących w linii prostej na wysokości 200 metrów.
Zrzuty szczepionki obejmą  całość województwa śląskiego z przeznaczeniem ok. 20 dawek na 1 km 2
Wszelkich dodatkowych informacji ww. sprawie udzielać będzie Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach pod numerem telefonu: 32/4288611.

*****

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Raciborzu (Okresní veterinární inspektorát v Ratiboři) informuje, že ve dnech 27.04. -07.05.2017 r.  na území celého Województwa Śląskiego (Slezského kraje) budou vykládány injekce proti vzteklině pro volně žijící lišky.
Tato akce se bude provádět z letadel letících přímou čarou ve výšce 200 metrů. Shazování injekcí se bude týkat celého Województwa Śląskiego (Slezského kraje)  v množství cca 20 dávek na 1 km2.
Veškeré dodatečné informace v této záležitosti bude poskytovat Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach  na telefonním čísle: 0048 32 4288611.

*****

Informacja prasowa o przeprowadzanej na terenie województwa śląskiego akcji szczepienia lisów wolno żyjących w akcji wiosennej w 2017 roku.

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach  27.04. -07.05.2017  r. na terenie całego województwa śląskiego prowadzona będzie akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Przynęta, zawierająca szczepionkę dla lisów do wyłożenia, ma postać małych brunatnych krążków o zapachu „zepsutej ryby”. Zapach przynęty lisy wyczuwają z odległości około 800 metrów. Podczas podjęcia przynęty przez lisa, tym samym przegryzieniu zatopionej w niej kapsułki zawierającej szczepionkę, w wyniku kontaktu szczepionkowego wirusa z błoną śluzową dochodzi do zaszczepienia lisa.

Akcja będzie prowadzona przy użyciu samolotów startujących z lotniska Katowice-Muchowiec. Szczepionka zostanie zrzucona z wysokości około 200 metrów, na obszarze ponad 10 tys. km2 powierzchni zielonych. W sumie na terenie całego województwa śląskiego zostanie wyłożonych 202620 dawek szczepionki (20 dawek szczepionki na 1 km2). Szczepionki będą zrzucane
nie tylko nad lasami, ale również nad pozostałymi terenami zielonymi np. pola, łąki, ogródki działkowe. Ponadto w  Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie (WPKiW) zostanie wyłożonych ręcznie 160 dawek szczepionki.

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do mieszkańców województwa o nie podnoszenie szczepionek z ziemi. Znalezioną przynętę należy pozostawić w danym miejscu. Należy pamiętać o tym, że „zapach ludzki” pozostawiony na przynęcie sprawia, że staje się ona nieatrakcyjna dla lisa.

Jednocześnie przypominamy, że przez dwa tygodnie po przeprowadzeniu akcji nie powinno się wyprowadzać zwierząt domowych na tereny zielone (lasy, pola, łąki).

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje również, że sama przynęta nie jest niebezpieczna dla człowieka. Natomiast w przypadku otwarcia kapsułki, która znajduje się we wnętrzu przynęty, należy niezwłocznie skontaktować się lekarzem medycyny informując go o tym fakcie.
Po kontakcie z płynną zawartością kapsułki należy również bezzwłocznie umyć wodą z mydłem części ciała, które zetknęły się ze szczepionką.

Wprowadzenie akcji doustnego szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie sprawdziło się jako najskuteczniejsza metoda zwalczania wścieklizny w Europie, a w województwie śląskim nie odnotowano żadnego przypadku od 2012 roku.

Akcja wykładania szczepionek w województwie śląskim odbywa się od 1995r., dwa razy w ciągu roku: wiosną i jesienią.

Akcje szczepienia lisów wolno żyjących finansowane są z rezerwy budżetu państwa oraz współfinansowane przez Unię Europejską.

Dodatkowo informuję, że na terenie województwa śląskiego w ostatnich latach stwierdzono:

1. w 2003 roku 1 przypadek wścieklizny u zwierząt dzikich,

2. w 2004 roku 2 przypadki wścieklizny u zwierząt,

3. w 2005 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

4. w 2006 roku 1 przypadek wścieklizny u nietoperza,

5. w 2007 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

6. w 2008 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

7. w 2009 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

8. w 2010 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

9. w 2011 roku  1 przypadek wścieklizny u lisa wolno żyjącego,

10. w 2012 roku 1 przypadek wścieklizny u psa,

11. w 2013 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

12. w 2014 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

13. w 2015 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

14. w 2016 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny.

Wszelkie dodatkowe informacje w ww. sprawie będą udzielane pod numerem telefonu: 32 42 88 611.

Powiatowy lekarz Weterynarii w Raciborzu informuje, że dnia 6 kwietnia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie MRiRW w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków i uchylające jednocześnie rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2016 r.

Znosi ono m.in zakaz organizowania targów z udziałem drobiu oraz nakaz zgłaszania właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii planowanych przemieszczeń drobiu.

Restrykcje dotyczące utrzymywania drobiu przydomowego zostały ograniczone do nakazu utrzymywania drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami, w mocy pozostaje nakaz m.in. pojenia i karmienia drobiu w pomieszczeniach zamkniętych oraz utrzymywania drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie
ptaki.

Poniżej zamieszczamy pełen tekst rozporządzenia zachęcając do wnikliwego zapoznania się z jego treścią.

Rozporządzenie MRiRW z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem www.minrol.gov.pl (w zakładce Informacje branżowe – Informacje branżowe – aktualności) została zamieszczona zaktualizowana informacja dla rolników i innych podmiotów pt. „Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego – wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności”.

Sprzedaż bezpośrednia – informacja ze strony MRiRW

Informujemy, że na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pod linkiem:

http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/kto-w-2017-roku-swiadczyl-bedzie-uslugi-zwiazane-z-utylizacja-padlych-zwierzat-gospodarskich.html

można znaleźć informacje na temat zakładów utylizacyjnych, które zawarły umowy z ARiMR na świadczenie w 2017r. usług utylizacyjnych obejmujących zbiór, transport i unieszkodliwienie padłych zwierząt gospodarskich.

Na terenie województwa śląskiego taką działalność prowadzić będą trzy zakłady, dlatego rolnicy mają możliwość wyboru przedsiębiorstwa, któremu zlecą wykonanie usługi.

zakłady utylizacyjne

 

zakłady utylizacyjne - plik EXCEL do pobrania

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu przypomina, że niezależnie od zniesienia obszarów objętych zwalczaniem grypy ptaków na terenie powiatu raciborskiego i zniesienia związanym z tym ograniczeń, w mocy pozostaje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2016 poz. 2091) wprowadzające zakazy i nakazy na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nakłada na właścicieli drobiu  między obowiązki:

a)    odosobnienie drobiu w sposób ograniczający kontakt z dzikimi ptakami,

b)    zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób (zgłoszenia można dokonać także u sołtysa)

c)    utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki i nie pojenie drobiu wodą pochodzącą z tych zbiorników

d)    zabezpieczenie paszy dla ptaków przed kontaktem z dzikimi ptakami,

e)    wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób,

f)     stosowanie w gospodarstwie odzieży ochronnej i mycie rąk po kontakcie z drobiem,

g)    zawiadamianie organu Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższego lekarza weterynarii o wystąpieniu u drobiu objawów klinicznych sugerujących grypę ptaków (zwiększonej śmiertelności; znaczącego spadku pobierania paszy i wody; objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszności; sinicy i wybroczyn; biegunki; nagłego spadku nieśności).

W związku z powyższym, w odpowiedzi na liczne zapytania telefoniczne informujemy, że w całym kraju nadal obowiązuje nakaz utrzymywania drobiu i innych ptaków w zamknięciu – do czasu uchylenia lub zmiany wyżej wymienionego Rozporządzenia Ministra i Rozwoju Wsi.

Termin zniesienia powyższych restrykcji jest uzależniony od rozwoju sytuacji dotyczącej HPAI w Polsce i krajach ościennych.

ROZPORZĄDZENIE NR 003 / 2017

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W RACIBORZU

z dnia 06 lutego 2017 r.

uchylające rozporządzenie nr 1/2017 z dnia 04 stycznia 2017 r.

w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu raciborskiego.

 

Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu  chorób zakaźnych zwierząt (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z późn. Zm.), Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu zarządza, co następuje:

§ 1. Traci moc rozporządzenie nr 1/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Raciborzu z dnia 04 stycznia 2017 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu raciborskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 231).

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie obszaru, o którym mowa w § 1.

§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości. 

ROZPORZĄDZENIE NR 002 / 2017

 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W RACIBORZU

z dnia 30 stycznia 2017 r.

zmieniające rozporządzenie nr 1/2017 w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu raciborskiego.

 

Na podstawie art. 45 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z późn. Zm.), § 16 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków (Dz. U. Nr 239, poz. 1752) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu zarządza, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu nr 1/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Raciborzu z dnia 04 stycznia 2017 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu raciborskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 231) wprowadza się następujące zmiany:

1.       Obszar zapowietrzony chorobą zakaźną – wysoce zjadliwą grypą ptaków – określony w § 1 włącza się w granice obszaru zagrożonego wystąpieniem choroby zakaźnej – wysoce zjadliwej grypy ptaków – opisanego w § 2.

2.       Uchyla się § 3. 

3.       § 5 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Nakazuje się oznakowanie obszaru zagrożonego, o których mowa w § 2, poprzez ustawienie na zewnętrznej granicy obszaru tablic ostrzegawczych (czarne napisy na żółtym tle) o następującej treści:

„GRYPA PTAKÓW – OBSZAR ZAGROŻONY – WPROWADZANIE, PRZEPROWADZANIE, WYPROWADZANIE ZWIERZĄT – SUROWO WZBRONIONE”.”

4.       Uchyla się § 6. 

5.       § 7 otrzymuje brzmienie:

Nakazy i zakazy, o których mowa w § 4 obowiązują, do momentu ich odwołania, wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 2.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie obszaru, o którym mowa w § 1, ust. 1.

§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu informuje, że została zakończona
  akcja likwidacji stad drobiu w strefie zapowietrzonej powiatu raciborskiego obejmująca wsie Ruda i Budziska w gminie Kuźnia Raciborska w związku z wystąpieniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków  we wsi Przewóz w gminie Cisek na terenie województwa opolskiego.

Uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego kategorii 2 do czasu odbioru i utylizacji przez zakład utylizacyjny zostały zabezpieczone w zamkniętej, szczelnej i zaplombowanej przyczepie na terenie prywatnym pod stałym nadzorem  Policji oraz pracownika Zakładu Komunalnego.
Przyczepa oraz miejsce na którym się znajduje są na bieżąco dezynfekowane przez specjalistyczny zakład.
Drób poddany
  zabiciu we  wsiach Budziska i Ruda zostanie  przekazany do zakładu utylizacyjnego  w godzinach rannych  dn.  17.01.2017r .

Do dnia dzisiejszego na terenie powiatu raciborskiego nie stwierdzono wystąpienia ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Racibórz, dnia 16 stycznia 2017 roku