Wpisy, których autorem jest Agata Ballarin

Komunikat nr 1/AI/2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Raciborzu w sprawie wykrycia grypy ptaków na terenie powiatu raciborskiego, z dnia 30.01.2020 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu informuje, że w dniu 29.01.2020 r. w godzinach popołudniowych otrzymał wynik badania laboratoryjnego potwierdzający wystąpienie grypy ptaków w przydomowym stadzie drobiu w miejscowości Ruda Kozielska.

Badanie przeprowadzone zostało w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach  – w wyniku którego w badanym materiale wykryto materiał genetyczny wirusa grypy ptaków podtypu H5N8.

Wirus ten jest wysoce zjadliwy dla ptaków jednak nie stanowi zagrożenia dla ludzi i zgodnie z aktualnymi doniesieniami naukowymi nie ma podstaw do wprowadzania ponadstandardowych środków prewencyjnych w odniesieniu do ludzi, zaleca się stosowanie rutynowych zasad higieny, takich jak mycie rąk ciepłą wodą z mydłem.

Ognisko grypy ptaków zostanie zlikwidowane w dniu dzisiejszym.
Ze względu na typ wirusa nie stanowiący zagrożenia dla ludzi podjęto decyzję o nie wybijaniu prewencyjnym drobiu w obszarze zapowietrzonym za wyjątkiem chorego drobiu w ognisku.

W ramach dalszych działań wynikających z przepisów prawa zostaną wyznaczone obszary: zapowietrzony w promieniu 3 km od ogniska oraz zagrożony w promieniu 10 km od ogniska.
Ze względu na zasięg obszarów wykraczający poza powiat raciborski rozporządzenie w tej sprawie zostanie wydane przez Wojewodę Śląskiego.

Aktualnie przekazujemy do wiadomości robocze mapy obrazujące wstępnie wyznaczone obszary: zagrożony i zapowietrzony na ternie powiatu raciborskiego.

Na obszarach tych służby weterynaryjne będą w najbliższym czasie prowadzić spis oraz nadzór stad drobiu w chowie przydomowym. Apelujemy o udzielenie wszelkiej pomocy i wsparcia służbom weterynaryjnym pracującym na naszym terenie, tak aby zaplanowane czynności przebiegały jak najsprawniej.

Równocześnie prosimy o zgłaszanie do Powiatowego Inspektoratu w Raciborzu lub właściwego Urzędu Gminy przypadków zwiększonych upadków drobiu w Państwa stadach.

o zapowietrzony

obszary

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu informuje o nowych ogniskach wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) a także potwierdzonych przypadkach tej jednostki chorobowej u ptaków dzikich na terenie Polski w styczniu 2020 r.

hpai_ulotka_1

W związku z powyższym przypomina się o wciąż obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2017 poz. 722) wprowadzającym zakazy i nakazy na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. czytaj dalej…

Szkolenie ASF

Brak komentarzy

W dniu 25.09.2019 r. odbyło się szkolenie dotyczące ASF skierowane do leśników, myśliwych oraz urzędników samorządowych zorganizowane przez Nadleśnictwo Rudy Raciborskie.

Poniżej znajduje się link z prezentacją z tego szkolenia.

asf myśliwi leśnicy Rudy 09.2019

Czy wiecie, że dla siedmiu na dziesięciu Polaków wystarczającą zachętę do zakupu danego produktu stanowi to, że pochodzi on z Polski, a połowa konsumentów swój patriotyzm manifestuje podczas zakupów w sklepach z artykułami rolno-spożywczymi?

Znak „Produkt polski” umożliwia konsumentom łatwiejsze wyszukiwanie produktów wytworzonych w Polsce z użyciem polskich surowców.Aby ułatwić konsumentom identyfikację produktów wytworzonych z polskich surowców, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowano znak „Produkt polski” i zasady jego stosowania.

Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych produkty opatrzone tą informacją muszą być wyprodukowane z surowców wytworzonych na terenie Polski z tym, że w produktach przetworzonych dopuszcza się użycie importowanych składników (np. przypraw, bakalii) w ilości do 25% masy tych produktów, pod warunkiem że składniki takie nie są wytwarzane w kraju.

Więcej: https://www.polskasmakuje.pl/produkt-polski/

PP_post_FB_640x960px

SZCZEPIENIE LISÓW P/WŚCIEKLIŹNIE!
>>>Teren POWIATU RACIBORSKIEGO został wyłączony z akcji zrzucania szczepionki<<<

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 18.09.-27.09.2019 r. na terenie województwa śląskiego prowadzona będzie akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz.U.2013, poz. 1737). czytaj dalej…

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na zakup, dostawę i montaż drzwi zewnętrznych i wewnętrznych aluminiowych wraz z obróbką w  budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii przy ul. Katarzyny 6 w Raciborzu

 I. Zamawiający :

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Raciborzu

ul. Katarzyny 6

47-400 Racibórz

NIP 6391706775

II. Przedmiot zapytania ofertowego

Przedmiotem zamówienia jest zakup,  dostawa i montaż drzwi zewnętrznych i wewnętrznych aluminiowych  wraz z obróbką w budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii zgodnie z załącznikiem nr 1.

III. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia obejmują :

 1. Drzwi będą dostarczone na koszt Wykonawcy do miejsca ich wbudowania.
 2. Wykonawca we własnym zakresie zweryfikuje wymiary podane w załączniku Nr 1.
 3. Wymontowanie istniejących starych drzwi z futryną , wmontowanie drzwi kompletnych wraz z futryną . Gruz i odpady pomontażowe zagospodarowuje we własnym zakresie Wykonawca. Drzwi i futryny stare pozostają w dyspozycji Wykonawcy.
 4. Produkt o którym mowa w ofercie, powinien posiadać najwyższą jakość, parametry techniczne, wymiary oraz wymagane atesty i gwarancję.
 5. Wykonawca udzieli gwarancji na okres zgodny z obowiązującymi normami. W przypadku reklamacji oferent zobowiązany będzie do naprawy wadliwego produktu i materiału w terminie 21 dni od zgłoszenia.
 6. Prace montażowe zostaną wykonane przy użyciu własnego sprzętu i narzędzi. Sprzęt i narzędzia będą odpowiadać co do jakości wymogom określonym w przepisach prawa, w tym przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia produktu lub reklamacji i wymiany na nowy jeśli okaże się , że dostarczony towar nie spełnia wymagań zawartych w zapytaniu ofertowym lub jest wadliwy lub złej jakości.
 8. Przedstawiona cena powinna zawierać cenę brutto zakupu, dostawy i montażu drzwi zewnętrznych i wewnętrznych do budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Raciborzu przy ul Katarzyny 6 wraz z obróbką,  rozładunkiem i wniesieniem do budynku.
 9. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę cenową odnoszącą się do przedmiotu zamówienia.
 10. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 11. Rozliczenie transakcji nastąpi przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
 12. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem  Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Raciborzu  z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia swojej oferty na to zapytanie.
 13. Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.11.2019r.
 14. Oferty należy składać w formie pisemnej, osobiście na adres:
  47-400 Racibórz, ul. Katarzyny 6
  lub pocztą elektroniczną na adres: raciborz.piw@wetgiw.gov.pl w terminie do 23.08.2019r.

Formularz oferty należy sporządzić, na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Beata Koterba,

tel. 32 415-49-03 w. 12  e-mail: raciborz.piw@wetgiw.gov.pl

Załączniki :

 1. Załącznik nr 1 – wymiary drzwi
 2. Załącznik nr 2 – formularz ofertowy
 3. Zapytanie ofertowe drzwi aluminiowe

apel GLW cz1 apel GLW cz2

WYZNACZENIA
na rok 2019 w powiecie raciborskim

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu działając zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz 1557 z późn.zm.) przypomina, że istnieje możliwość składania wniosków dotyczących wyznaczenia z art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej.

Zakres wyznaczenia:
wyznaczenie do czynności w zakresie prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Afrykański pomór świń w tym kontroli bioasekuracji stad i przemieszczeń zwierząt).
Wyznaczenie dotyczy roku 2019.

Wyznaczenie dotyczy lekarzy weterynarii będących i niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz osób niebędących pracownikami Inspekcji, które posiadają odpowiednie kwalifikacje, do wykonywania niektórych czynności pomocniczych.
Dokumenty w formie pisemnej należy składać  do siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Raciborzu) w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Raciborzu w godz. od 7.30 do 15.00.
Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu informuje, iż złożenie dokumentów nie jest równoznaczne z uzyskaniem wyznaczenia.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu, po rozpatrzeniu dokumentów, które zostaną złożone w siedzibie Inspektoratu będzie prowadził postępowanie administracyjne z urzędu tylko względem osób, które mają zostać wyznaczone.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Raciborzu

UWAGA!!!
W dniach 1, 2, 3 MAJA – inspektorat będzie nieczynny.

Bez tytułu

Ogłoszenie o naborze nr 46697 na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw: bezpieczeństwa żywności w zespole do spraw bezpieczeństwa żywności
– termin składania dokumentów: do 10 maja 2019 r.

Ogłoszenie o naborze nr 46697

Skip to content