W dziale „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu publicznym – Remont utwardzenia działki i placu oraz ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu ul. Katarzyny 6, 47-400 Racibórz.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu przekazuje do wiadomości, wykorzystania i rozpropagowania treść ulotki przygotowanej przez Główny Inspektorat Weterynarii:

Szanowni Rolnicy,
Hodowcy zwierząt gospodarskich
Zdrowa, bezpieczna i dobra polska żywność jest naszym skarbem narodowym. Stały wzrost popytu na polskie mięso, mleko i jaja oraz produkty przetworzone jest źródłem dochodu dla wielu polskich rodzin.
Mając na względzie bezpieczeństwo produkowanej w Polsce żywności, zwracam się do Państwa z apelem i przypomnieniem o obowiązku posiadania w gospodarstwie dokumentacji potwierdzającej leczenie zwierząt.
Proszę pamiętać, że każdorazowe zastosowanie przez lekarza weterynarii produktów leczniczych powinno zakończyć się
wystawieniem dokumentu potwierdzającego ten fakt.
Nieudokumentowane leczenie zwierząt gospodarskich może skutkować utratą części lub całości dopłat bezpośrednich.
Dokument potwierdzający leczenie zwierząt w gospodarstwie powinien być przechowywany przez okres pięciu lat. Na dokumencie tym powinien znajdować się podpis rolnika oraz podpis i pieczątka lekarza weterynarii.
Szanowni Państwo!
Żądajcie od lekarzy weterynarii leczących Wasze zwierzęta wystawiania takiego dokumentu.
Jest to Państwa niezbywalne prawo i obowiązek lekarzy weterynarii leczących zwierzęta gospodarskie.
Główny Lekarz Weterynarii
Janusz Związek

Ulotka do pobrania

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu informuje, że w dniach 21.04-30.04.2012 r. na terenie całego województwa śląskiego odbędzie się wykładnie z samolotów szczepionki przeciw wściekliźnie dla lisów wolno żyjących.

Szczepienie będzie prowadzone z samolotów lecących w linii prostej na wysokości 200 metrów.

Zrzuty szczepionki obejmą  całość województwa śląskiego z przeznaczeniem ok. 20 dawek na 1 km 2 na obszarze 8030,5 km 2  oraz 30 dawek na 1 km 2 na obszarze 2100 km 2 (wokół miejscowości Pradła, gdzie w 2011 r. stwierdzono przypadek wścieklizny u lisa wolno żyjącego).

Wszelkich dodatkowych informacji ww. sprawie udzielać będzie Rzecznik Prasowy Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Katowicach pod numerem telefonu: 32/6091611.

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Raciborzu (Okresní veterinární inspektorát v Ratiboři) informuje, že ve dnech 21.04 – 30.04.2012 na území celého Województwa Śląskiego (Slezského kraje) budou vykládány injekce proti vzteklině pro volně žijící lišky.

Tato akce se bude provádět z letadel letících přímou čarou ve výšce 200 metrů. Shazování injekcí se bude týkat celého Województwa Śląskiego (Slezského kraje) na území o rozloze  8030,5 km2  v množství cca 20 dávek na 1 km2,  a také  30 dávek na 1 km2 na území o rozloze  2100 km2  (kolem obce Pradła kde v r. 2011 r. byl zjištěn výskyt vztekliny u volně žijící lišky).

Veškeré dodatečné informace v této záležitosti bude poskytovat Rzecznik Prasowy  Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Katowicach  (tiskový mluvčí Krajského veterinárního inspektorátu v Katovicích) na telefonním čísle: 0048 32 6091611.

W listopadzie 2011 roku Instytut Friedricha Loefflera w Niemczech poinformował o wykryciu wirusa należącego do rodzaju  Orthobunyavirideae pochodzącego od bydła z terenu Niemiec (północna Nadrenia-Westfalia).
Analiza porównawcza materiału genetycznego wykazała, że wirus należy do grupy Akabane-podobnych wirusów, należących do serogrupy wirusów Simbu (podserogrupy Oropouche).
Wirus nazwano „Schmallenberg”, od nazwy miasta, w pobliżu którego zdiagnozowano pierwszy przypadek choroby.

Objawy chorobowe u przeżuwaczy:
– gorączka (ponad 40°C),
– ogólne osłabienie,
– utrata apetytu
– spadek mleczności (nawet  o 50%)
– wady wrodzone: artrogrypoza (wrodzona sztywność lub deformacja stawów) i wodogłowie.

Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina, o obowiązku zgłaszania wszystkich niepokojących objawów mogących wskazywać na podejrzenie choroby zakaźnej u zwierząt gospodarskich.

Szczegółowe i bieżące informacje na temat wirusa „Schmallenberg” zamieszane są na stronie Państwowego Instytutu Weterynaryjnego-Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach: http://www.piwet.pulawy.pl/ w zakładce „zagrożenia epidemiczne”.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu informuje,

że w okresie od 20 stycznia do 26 lutego 2012 r.  na terenie Republiki Czeskiej kopytne zwierzeta łowne zostaną poddane leczeniu produktami leczniczymi zawierającymi w swym składzie:

  • iwermektynę, o okresach karencji wynoszących:

28 dni – łosie, daniele, muflony, kozice
14 dni – dziki

  • rafoksanid oraz mebendazol o okresach karencji:

28 dni – łosie, daniele, jelenie
60 dni – kozice, muflony.

Ze względu na to ze nie można wykluczyć migracji leczonych zwierząt na tereny Polski, należy zwrócić uwagę, aby na rynek nie trafiały produkty spożywcze pozyskane od potencjalnie leczonych zwierząt.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu przypomina, że sklep zoologiczny prowadzący obrót zwierzętami, w myśl  Art. 1, ust.1 lit. c Ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt prowadzi działalność w zakresie „obrotu zwierzętami”.

Działalność ta zgodnie z prawem obowiązującym w UE jest działalnością nadzorowaną  podlegającą rejestracji i nadzorowi przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii. czytaj dalej…

Włośnica u dzika.

Brak komentarzy

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu informuje, iż w dniu 10.10.2011 r. na terenie woj. Śląskiego został stwierdzony odzwierzęcy czynnik chorobotwórczy – włośnica u dzika (Trichinellosis).

Dzik został odstrzelony w dniu 6.10.2011 r. w okolicy miejscowości Cieszowa, gm. Koszęcin.

W związku z powyższym przypomina się o konieczności poddawania badaniu na obecność włośni odstrzelonych dzików oraz świń ubijanych w gospodarstwach na użytek własny.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu informuje, że w dniach 1.09-10.09.2011 r. na terenie całego województwa śląskiego odbędzie się wykładnie z samolotów szczepionki przeciw wściekliźnie dla lisów wolno żyjących.

Szczepienie będzie prowadzone z samolotów lecących w linii prostej na wysokości 200 metrów.

Zrzuty szczepionki obejmą  całość województwa śląskiego z przeznaczeniem
ok. 20 dawek na 1 km 2.

Wszelkich dodatkowych informacji ww. sprawie udzielać będą pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach pod numerami telefonów: 32/6091614, 6091615 (tel./faks).

W związku z wystąpieniem przypadków klasycznego pomoru świń na Litwie,  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu prosi o zgłaszanie do tutejszego Inspektoratu wszystkich przypadków padnięć świń lub wystąpienia u nich podejrzanych objawów chorobowych.

tel. 32/415 49 03

tel. alarmowy w razie podejrzenia choroby zakaźnej: 694 446 900

ROLNIKU! HODOWCO ZWIERZĄT!

Powiatowy Lekarz w Raciborzu ponownie przypomina o obowiązkach nałożonych na producentów rolnych odnośnie tzw. UBOJÓW GOSPODARCZYCH tj. produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własnego gospodarstwa domowego (Rozporządzeniem MRiRW z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. 2011.201.1370).
czytaj dalej…

Skip to content