Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu informuje, że w dniach 19.05. -28.05.2016  r. na terenie całego województwa śląskiego odbędzie się wykładnie z samolotów szczepionki przeciw wściekliźnie dla lisów wolno żyjących.
Szczepienie będzie prowadzone z samolotów lecących w linii prostej na wysokości 200 metrów.
Zrzuty szczepionki obejmą  całość województwa śląskiego z przeznaczeniem ok. 20 dawek na 1 km 2
Wszelkich dodatkowych informacji ww. sprawie udzielać będzie Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach pod numerem telefonu: 32/4288611.

*****

czytaj dalej…

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu w związku ze zmianą przepisów
o identyfikacji i rejestracji świń dotyczących obowiązku rejestracji stad utrzymujących jedną świnię na użytek własny oraz wytycznymi w otrzymanymi w  piśmie z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach informuje iż zaistniała konieczność objęcia ww. stad programem zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń tj. nadawania tym stadom statusu w odniesieniu do choroby Aujeszkyego oraz pobierania i badania prób od utrzymywanych świń.

Powyższy obowiązek wynika z przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń (Dz. U. z 2015 r., poz. 189), które wskazują, że programem objęte są wszystkie stada świń zarejestrowane zgodnie z ustawą z dnia 2 kwietnia 2004r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. z 2015 r., poz. 1172).

W celu nadania statusu odnośnie choroby Aujeszkyego stadom o nieznanym statusie epizootycznym, położonym w rejonie wolnym od wirusa choroby Aujeszkyego, powiatowy lekarz weterynarii stosuje ustęp 2.1.2. ww. programu, tj.  nadaje stadu w drodze decyzji status, jaki posiadało stado, z którego pochodzą świnie nowo wprowadzane w dniu ich przemieszczenia, na podstawie świadectwa zdrowia pochodzenia świni.

Posiadanie  świadectwa zdrowia pochodzenia świni będzie weryfikowane w trakcie kontroli oraz pobierania krwi do badań w kierunku choroby Aujeszkyego.

Jeżeli niemożliwe będzie nadanie statusu stada na podstawie świadectwa zdrowia (w przypadku braku świadectwa zdrowia), status stada nadawany będzie na podstawie wyników badania w kierunku choroby Aujeszkyego, które wykonane będzie na koszt właściciela.

Ponadto, we wszystkich stadach świń zarejestrowanych zgodnie z ustawą z dnia
2 kwietnia 2004r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2015 r., poz. 1272) w których będą obecne świnie, wyznaczony lekarz weterynarii pobierze krew do badania w kierunku choroby Aujeszkyego u świń, niezależnie od liczby utrzymywanych świń oraz tego czy utrzymywane są tylko na użytek własny.

Jednocześnie, w przypadku wykonania badania w kierunku choroby Aujeszkyego i uzyskania wyniku dodatniego, zwierzę zakażone należy poddać natychmiastowemu zabiciu lub ubojowi, także ubojowi na terenie gospodarstwa, po spełnieniu wymagań, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny. (Dz.U. z 2015r., poz. 392, z późn. zm.).

Mając na uwadze powyższe wytyczne Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu przypomina o obowiązku posiadania świadectwa zdrowia dla każdej zakupionej partii świń, w obrocie między stadami, niezależnie od liczby świń oraz tego czy będą utrzymywane tylko na użytek własny.

Świadectwa zdrowia dla świń nie są wymagane jedynie przy przemieszczaniu świń ze stad urzędowo wolnych od wirusa choroby Aujeszkyego lub punktów skupu bezpośrednio do rzeźni.

UWAGA HODOWCY ŚWIŃ!!!

BARDZO WAŻNE!!!

W dniu 23 lutego 2016 r. Komisja Europejska podpisała Decyzję Wykonawczą Komisji (UE) 2016/260 (z dnia 23 lutego 2016 r.) zmieniającą decyzję 2006/80/WE w odniesieniu do Polski. W ramach tego cofnięto odstępstwo przewidziane w art. 3 ust. 2 dyrektywy 2008/71/WE dla gospodarstw hodujących jedną świnię i wdrożono wymagania dotyczące identyfikacji i rejestracji ustanowione w tej dyrektywie.

Dyrektywa 2008/71/WE zakłada między innymi, że:

  • właściwe władze posiadają aktualny wykaz wszystkich gospodarstw zajmujących się hodowlą zwierząt z gatunku świnia (rejestracja wszystkich siedzib w których utrzymuje się zwierzęta w CBD ARiMR);
  • każdy hodowca („hodowca” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną odpowiedzialną, nawet tymczasowo, za zwierzęta bez względu na ich liczbę) prowadzi rejestr podający liczbę zwierząt znajdujących się w gospodarstwie;
  • każdy hodowca dostarcza właściwym władzom, na ich żądanie, wszelkie informacje dotyczące pochodzenia, identyfikacji oraz, w odpowiednich przypadkach, miejsca przeznaczenia zwierząt, które hodowca posiadał, hodował, transportował, wprowadził do obrotu lub ubił;
  • każdy hodowca zwierząt, które mają być przewiezione na targowiska lub spędy lub z targowisk lub spędów, przedstawia podmiotowi prowadzącemu targowiska lub spędy, który jest tymczasowo hodowcą zwierząt, dokument określający szczegółowe informacje dotyczące zwierząt;
  • zwierzęta muszą być znakowane bezzwłocznie, a w każdym przypadku przed opuszczeniem gospodarstwa w którym się narodziły, za pomocą kolczyków lub tatuażu.

Oznacza to zniesienie obowiązującego dotychczas odstępstwa dla Polski w zakresie wymienionych powyżej wymogów w odniesieniu do osób fizycznych hodujących jedną świnię przeznaczoną na użytek własny lub do własnej konsumpcji (odstępstwo przewidziane dyrektywą 2008/71/WE).

W związku z powyższym od dnia wejścia w życie Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2016/260 utrzymywanie 1 świni na użytek własny podlega takim samym obowiązkom w zakresie identyfikacji i rejestracji jak w przypadku utrzymywania większej liczby świń – a mianowicie obowiązkowi rejestracji siedziby stada, oznakowania zwierzęcia, prowadzenia rejestru (Księga IRŚ) i terminowania zgłaszania wszystkich zdarzeń w stadzie do systemu ARiMR.

 

 

Prezentacja SB

Zgodnie z poleceniem Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Katowicach przedstawiamy do wiadomości i stosowania wytyczne dotyczące postępowania w przypadku podejrzenia oraz stwierdzenia gorączki Q w stadzie.

Wytyczne zostały opracowane przez GLW we współpracy z ekspertami z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach.

Wytyczne GIW dot. gorączki Q 15.02.2016

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu informuje, że w dniach 19.09. -28.09.2015  r. na terenie całego województwa śląskiego odbędzie się wykładnie z samolotów szczepionki przeciw wściekliźnie dla lisów wolno żyjących.
Szczepienie będzie prowadzone z samolotów lecących w linii prostej na wysokości 200 metrów.
Zrzuty szczepionki obejmą  całość województwa śląskiego z przeznaczeniem ok. 20 dawek na 1 km 2
Wszelkich dodatkowych informacji ww. sprawie udzielać będzie Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach pod numerem telefonu: 32/4288611.

*****

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Raciborzu (Okresní veterinární inspektorát v Ratiboři) informuje, že ve dnech 19.09. -28.09.2015  r.  na území celého Województwa Śląskiego (Slezského kraje) budou vykládány injekce proti vzteklině pro volně žijící lišky.
Tato akce se bude provádět z letadel letících přímou čarou ve výšce 200 metrů. Shazování injekcí se bude týkat celého Województwa Śląskiego (Slezského kraje)  v množství cca 20 dávek na 1 km2.
Veškeré dodatečné informace v této záležitosti bude poskytovat Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach  na telefonním čísle: 0048 32 4288611.

*****

Informacja prasowa o przeprowadzanej na terenie województwa akcji szczepienia lisów wolno żyjących w akcji jesień 2015 roku.

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 19.09.-28.9.2015 r. na terenie całego województwa śląskiego prowadzona będzie akcja wykładania z samolotów szczepionki przeciwko wściekliźnie dla lisów.

Akcja będzie prowadzona przy użyciu samolotów startujących z lotniska Katowice-Muchowiec. Szczepionka zostanie wyłożona z wysokości około 200 metrów, na obszarze ponad 10 tys. km 2 powierzchni zielonych. W związku z wystąpieniem wścieklizny u lisa wolno żyjącego w listopadzie 2011 r. oraz u psa we wrześniu 2012 r., nastąpi zwiększenie wyłożenia na obszarze wokół miejscowości Pradła do 25 dawek szczepionki na 1 km2. Na pozostałym terenie woj. śląskiego zakłada się wyłożenie 20 dawek szczepionki na 1 km2. W sumie na terenie całego województwa śląskiego zostanie wyłożonych 213 460 dawek szczepionki.
Szczepionki zostaną wyłożone nie tylko w lasach, ale i na pozostałych terenach zielonych np. na polach, łąkach, w ogródkach działkowych. W Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie (WPK i W) oraz obszarze przygranicznym z woj. małopolskim w okolicy miejscowości Klucze, gdzie w 2013 r. wystąpiła wścieklizna, zostanie wyłożonych ręcznie ok. 350 dawek szczepionki.
Szczepionka zatopiona jest w przynęcie w postaci małych brunatnych kostek o zapachu mocno zepsutej ryby. Zapach przynęty lisy wyczuwają z odległości ok. 800 metrów. Podczas próby konsumpcji przynęty przez lisa, dochodzi do uszkodzenia zatopionej w niej kapsułki ze szczepionką i pobrania szczepionki przez zwierzę.
Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do mieszkańców województwa o nie podnoszenie szczepionek z ziemi. Znalezioną przynętę należy pozostawić w danym miejscu, tak żeby lis mógł ją znaleźć i zjeść. Należy pamiętać o tym, że „zapach ludzki” pozostawiony na przynęcie sprawia, że staje się ona nieatrakcyjna dla lisa, lisy wyczuwając zapach człowieka nie zjedzą już takiej kostki.
Jednocześnie przypominamy, że przez dwa tygodnie po przeprowadzeniu akcji nie wolno wyprowadzać zwierząt domowych na tereny niezabudowane.
Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach informuje również, że sama przynęta nie jest niebezpieczna dla człowieka. Natomiast w przypadku kontaktu człowieka z płynną zawartością kapsułki, która znajduje się we wnętrzu przynęty, należy niezwłocznie skontaktować się z najbliższym lekarzem medycyny lub właściwą terytorialnie placówką służby zdrowia.
Dodatkowo, należy również bezzwłocznie umyć bieżącą wodą z mydłem ręce
oraz inne części ciała, które zetknęły się ze szczepionką.
Wprowadzenie akcji doustnego szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie sprawdziło się jako najskuteczniejsza metoda zwalczania wścieklizny w Europie.
Akcja wykładania szczepionek w województwie śląskim odbywa się od 1995 roku, dwa razy do roku: wiosną i w jesienią.
Akcje szczepienia lisów wolno żyjących finansowane są z rezerwy budżetu państwa oraz współfinansowane przez Unię Europejską.
W wyniku prowadzonej do tej pory akcji szczepienia lisów wolno żyjących w województwie śląskim obserwuje się poważny spadek wystąpień wścieklizny wśród zwierząt i tak:
1. w roku 2003 na terenie całego województwa zanotowano jeden przypadek wścieklizny u zwierząt dzikich,
2. w 2004 zanotowano 2 przypadki wścieklizny u zwierząt,
3. w 2005 roku nie odnotowano wścieklizny,
4. w 2006 roku stwierdzono 1 przypadek wścieklizny u nietoperza,
5. w 2007 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny
6. w 2008 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny
7. w 2009 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny
8. w 2010 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny
9. w 2011 zanotowano 1 przypadek wścieklizny u lisa wolno żyjącego
10. w 2012 roku zanotowano 1 przypadek wścieklizny u psa
11. w 2013 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny
12. w 2014 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny
13. w I połowie 2015 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny.

Wszelkie dodatkowe informacje w ww. sprawie będą udzielane pod numerem telefonu: 32 42 88 611.

UWAGA!!!

Zmiany w wymaganiach dotyczących handlu (pomiędzy państwami członkowskimi UE) owcami i kozami hodowlanymi oraz przeznaczonymi do tuczu oraz ich nasieniem i zarodkami w odniesieniu do trzęsawki owiec i kóz (scrapie).

W załączniku VIII do rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającym zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii zostały określone zmienione przepisy regulujące wewnątrzunijny handel żywymi owcami i kozami, a także ich nasieniem
i zarodkami.

Zmiany przepisów dokonano rozporządzeniem Komisji (UE) nr 630/2013
z dnia 28 czerwca 2013 r. oraz rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 631/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r.

Na czym polegają zmiany?

W załączniku VIII do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 określono ramy prawne ustanawiania w państwach członkowskich UE oficjalnego systemu uznawania statusów gospodarstw, w których utrzymywane są owce lub kozy,
w odniesieniu do trzęsawki klasycznej.

Warunkiem uczestnictwa gospodarstwa w handlu wewnątrzunijnym owcami lub kozami jest określenie statusu tego gospodarstwa w odniesieniu do trzęsawki klasycznej.

czytaj dalej…

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu informuje, że w dniach 24.04. -03.05.2015  r. na terenie całego województwa śląskiego odbędzie się wykładnie z samolotów szczepionki przeciw wściekliźnie dla lisów wolno żyjących.
Szczepienie będzie prowadzone z samolotów lecących w linii prostej na wysokości 200 metrów.
Zrzuty szczepionki obejmą  całość województwa śląskiego z przeznaczeniem ok. 20 dawek na 1 km 2
Wszelkich dodatkowych informacji ww. sprawie udzielać będzie Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach pod numerem telefonu: 32/4288611.

*****

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Raciborzu (Okresní veterinární inspektorát v Ratiboři) informuje, že ve dnech 24.04. – 03.05.2015  na území celého Województwa Śląskiego (Slezského kraje) budou vykládány injekce proti vzteklině pro volně žijící lišky.
Tato akce se bude provádět z letadel letících přímou čarou ve výšce 200 metrů. Shazování injekcí se bude týkat celého Województwa Śląskiego (Slezského kraje)  v množství cca 20 dávek na 1 km2.
Veškeré dodatečné informace v této záležitosti bude poskytovat Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach  na telefonním čísle: 0048 32 4288611.

*****

Informacja prasowa o przeprowadzanej na terenie województwa akcji szczepienia lisów wolno żyjących w akcji wiosna 2015 roku.

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 24.04.-03.05.2015 r. na terenie całego województwa śląskiego prowadzona będzie akcja wykładania z samolotów szczepionki przeciwko wściekliźnie dla lisów.
Akcja będzie prowadzona przy użyciu samolotów startujących z lotniska Katowice-Muchowiec. Szczepionka zostanie wyłożona z wysokości około 200 metrów, na obszarze ponad 10 tys. km2 powierzchni zielonych.
W związku z wystąpieniem wścieklizny u lisa wolno żyjącego w listopadzie 2011 r. oraz u psa we wrześniu 2012 r., nastąpi zwiększenie wyłożenia na obszarze wokół miejscowości Pradła do 25 dawek szczepionki na 1 km2.
Na pozostałym terenie woj. śląskiego zakłada się wyłożenie 20 dawek szczepionki na 1 km2. W sumie na terenie całego województwa śląskiego zostanie wyłożonych 213 460 dawek szczepionki.
Szczepionki zostaną wyłożone nie tylko w lasach, ale i na pozostałych terenach zielonych np. na polach, łąkach, w ogródkach działkowych.
W Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie (WPK i W) oraz obszarze przygranicznym z woj. małopolskim w okolicy miejscowości Klucze, gdzie w 2013 r. wystąpiła wścieklizna, zostanie wyłożonych ręcznie ok. 350 dawek szczepionki.
Szczepionka zatopiona jest w przynęcie w postaci małych brunatnych kostek o zapachu mocno zepsutej ryby. Zapach przynęty lisy wyczuwają z odległości ok. 800 metrów. Podczas próby konsumpcji przynęty przez lisa, dochodzi do uszkodzenia zatopionej w niej kapsułki ze szczepionką i pobrania szczepionki przez zwierzę.
Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do mieszkańców województwa o nie podnoszenie szczepionek z ziemi. Znalezioną przynętę należy pozostawić w danym miejscu, tak żeby lis mógł ją znaleźć i zjeść. Należy pamiętać o tym, że „zapach ludzki” pozostawiony na przynęcie sprawia, że staje się ona nieatrakcyjna dla lisa, lisy wyczuwając zapach człowieka nie zjedzą już takiej kostki.
Jednocześnie przypominamy, że przez dwa tygodnie po przeprowadzeniu akcji nie wolno wyprowadzać zwierząt domowych na tereny niezabudowane.
Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach informuje również, że sama przynęta nie jest niebezpieczna dla człowieka.
Natomiast w przypadku kontaktu człowieka z płynną zawartością kapsułki, która znajduje się we wnętrzu przynęty, należy niezwłocznie skontaktować się z najbliższym lekarzem medycyny lub właściwą terytorialnie placówką służby zdrowia. Dodatkowo, należy również bezzwłocznie umyć bieżącą wodą z mydłem ręce oraz inne części ciała, które zetknęły się ze szczepionką.
Wprowadzenie akcji doustnego szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie sprawdziło się jako najskuteczniejsza metoda zwalczania wścieklizny w Europie.
Akcja wykładania szczepionek w województwie śląskim odbywa się od 1995 roku, dwa razy do roku: wiosną i w jesienią.
Akcje szczepienia lisów wolno żyjących finansowane są z rezerwy budżetu państwa oraz współfinansowane przez Unię Europejską.
W wyniku prowadzonej do tej pory akcji szczepienia lisów wolno żyjących w województwie śląskim obserwuje się poważny spadek wystąpień wścieklizny wśród zwierząt i tak:
1. w roku 2003 na terenie całego województwa zanotowano jeden przypadek wścieklizny u zwierząt dzikich,
2. w 2004 zanotowano 2 przypadki wścieklizny u zwierząt,
3. w 2005 roku nie odnotowano wścieklizny,
4. w 2006 roku stwierdzono 1 przypadek wścieklizny u nietoperza,
5. w 2007 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny
6. w 2008 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny
7. w 2009 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny
8. w 2010 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny
9. w 2011 zanotowano 1 przypadek wścieklizny u lisa wolno żyjącego
10. w 2012 roku zanotowano 1 przypadek wścieklizny u psa
11. w 2013 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny
12. w 2014 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny

Wszelkie dodatkowe informacje w ww. sprawie będą udzielane pod numerem telefonu: 32 42 88 611.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu informuje o wzrastającym w ostatnich tygodniach zagrożeniu wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (podtyp H5N8).

Na terenie Europy ( Holandia, Niemcy, Wielka Brytania) w ostatnim czasie stwierdzono kilkanaście ognisk  grypy ptaków, wirus H5N8 wyizolowany został również od ptaków dzikich na terenie Niemiec  i Holandii.

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu zwraca uwagę na konieczność wzmożenia w tym zakresie czujności przez producentów  drobiu – zarówno utrzymujących drób w warunkach fermowych jak i osób utrzymujących ptaki w chowie przydomowym.

Co to jest ptasia grypa?

- to bardzo zaraźliwa choroba wirusowa atakująca wszystkie gatunki ptaków wolno żyjących i domowych (największe straty w hodowlach kur i indyków). czytaj dalej…

Powiatowy  Lekarz  Weterynarii  w  Raciborzu  informuje o zmianie numeru telefonu alarmowego w razie podejrzenia wystąpienia chorób zakaźnych dla powiatu raciborskiego:

514-282-134