Ogłoszenie o naborze nr 106546 na stanowisko:

Kontroler weterynaryjny

– termin składania dokumentów: do 30 września 2022 r.

Ogłoszenie

Brak komentarzy

Szanowni Państwo,
W związku z zapowiedzianym przez Tauron całodniowym brakiem prądu w naszym inspektoracie
w poniedziałek 12 września, w tym dniu nie zostanie przeprowadzone badanie próbek mięsa świń i dzików w kierunku włośni.
Badanie przeprowadzimy w dniu następnym (13.09).

W związku z zakazem eksportu psów, kotów i fretek wprowadzonym przez Wielką Brytanię, Polska
wraz z Komisją Europejską oraz brytyjskimi służbami weterynaryjnymi poczyniła ustalenia mające na
celu umożliwienie wznowienia eksportu zwierząt towarzyszących po spełnieniu przez Polskę
określonych wymogów.
Jednym z nich będzie przedstawienie stronie brytyjskiej wykazu hodowli psów, kotów i fretek zainteresowanych wysyłką zwierząt na terytorium Wielkiej Brytanii.
W związku z powyższym, prosimy hodowców planujących w przyszłości wysyłki zwierząt towarzyszących do Wielkiej Brytanii o rejestrowanie swoich hodowli w tutejszym inspektoracie do dnia 23 sierpnia br.
Podmioty te będą musiały zostać wpisane na listę, która zostanie udostępniona brytyjskim służbom weterynaryjnym, dzięki czemu będą mogły komercyjnie wysyłać zwierzęta towarzyszące na terytorium Wielkiej Brytanii.


Szanowni państwo, posiadacze drobiu!
W związku ze stale utrzymującym się w naszym kraju zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków, z dniem 5 maja 2022 r. w życie weszło nowe rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.
Nakłada ono nakazy i zakazy na wszystkie gospodarstwa utrzymujące drób, w tym stada utrzymywane na zasadach chowu przydomowego (na użytek własnego gospodarstwa domowego).


W myśl wspomnianego rozporządzenia, między innymi zakazuje się:
– pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, w tym wód powierzchniowych, do których mają dostęp dzikie ptaki,
– wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;
a także nakazuje się między innymi:
– utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których mają dostęp dzikie ptaki,
– zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
– utrzymywanie drobiu, z wyłączeniem kaczek i gęsi, w izolacji od dzikich ptaków,
– przechowywanie paszy i ściółki dla drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w sposób zabezpieczający tę paszę i ściółkę przed kontaktem z gryzoniami i dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
– karmienie i pojenie drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w zamkniętym pomieszczeniu lub osłoniętym miejscu w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
– lokalizowanie gniazd dla drobiu wewnątrz budynków.

Do pobrania: rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.


Za stroną Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informujemy o pomocy dla pszczelarzy:

Od 1 kwietnia do 31 maja 2022 r. pszczelarze mogą składać w biurach powiatowych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy.

O pomoc mogą ubiegać się pszczelarze zarejestrowani w ewidencji producentów i wpisani do specjalnego rejestru. Wysokość wsparcia wynosi 20 zł do każdej rodziny pszczelej, której udało się przezimować.

pszczoły

Zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii:

Do wniosku składanego w ARiMR należy załączyć m.in.  zaświadczenie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o:

 • wpisaniu, pszczelarza do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
 • liczbie pni pszczelich, wydane w roku, w którym ten pszczelarz ubiega się o pomoc.

Aby uzyskać takie zaświadczenie należy złożyć w tutejszym inspektoracie wniosek o jego wydanie.
Wniosek jest zwolniony z opłaty skarbowej.

Należy pobrać i złożyć w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii następujące druki:

wniosek o zaświadczenie aktualizacja danych
wniosek o zaświadczenie
aktualizacja danych dotyczących pasieki

Zapraszamy do składania wniosków w Inspektoracie – ul. Katarzyny 6. Racibórz w godzinach 8-15.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ З УКРАЇНИ З СУПРОВОДЖУЮЧИМИ ТВАРИНАМИ (СОБАКИ, КОТИ, ФРЕТКИ) <> INFORMATION FOR PEOPLE TRAVELLING FROM UKRAINE WITH COMPANION ANIMALS (DOGS, CATS, FERRETS)

W związku z ogłoszeniem stanu wojennego na terytorium Ukrainy i rozpoczętymi działaniami militarnymi informujemy, że zgodnie z decyzją kierownictwa Głównego Inspektoratu Weterynarii, w porozumieniu z kierownictwem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z Krajową Administracja Skarbową, zmienione zostały procedury dotyczące wjazdu podróżnych z terenu Ukrainy ze zwierzętami towarzyszącymi przemieszczanymi w celach niehandlowych.

Osoby które przemieściły się ze zwierzętami towarzyszącymi z terenu Ukrainy na teren powiatu raciborskiego bez wymaganych dokumentów dla tych zwierząt oraz oznakowania i szczepienia p/wściekliźnie prosimy o kontakt z najbliższą lecznicą weterynaryjną.
Wymagane na terenie UE formalności dla tych osób zostaną nieodpłatnie dopełnione przez wyznaczonych urzędowych lekarzy weterynarii.

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup, lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni. W takiej sytuacji istnieje możliwość uratowania wartości rzeźnej zwierzęcia.

Poradnik „Pracownia do pozyskiwania miodu w krótkim łańcuchu dystrybucji”, który ma służyć pszczelarzom pozyskującym i wprowadzającym do obrotu miód na niewielką skalę jako krajowe wytyczne dobrej praktyki, został zaopiniowany jako spełniający wymagania art. 8 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 852/2004Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UEL 139 z 30.4.2004, s. 1 z późn. zm.).

Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Raciborzu
o potrzebie dokonania wyznaczeń lekarzy weterynarii
do wykonywania czynności urzędowych
i osób do wykonywania czynności pomocniczych na rok 2022.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu zgodnie z zapisem części VII pkt. 1 Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWpr.0200.1.22.2020 z dnia 05 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczania lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych oraz sposobu prowadzenia listy takich osób –  informuje o następujących potrzebach dot. wyznaczeń lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych na terenie powiatu raciborskiego w 2022 r.:

Zakres wyznaczeniaLiczba  lek. wet. potrzebnych do wykonania zadaniaLiczba  osób potrzebnych do wykonania czynności pomocniczychMiejsce wykonywania czynnościTermin realizacji zadań
szczepienia ochronne lub badania rozpoznawcze126powiat raciborskicały rok 2022
sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia zwierząt, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt70powiat raciborskicały rok 2022
badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawianie świadectw zdrowia120powiat raciborskicały rok 2022
sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przed- i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju90powiat raciborski   Krzanowicecały rok 2022
badanie mięsa zwierząt łownych20Rudycały rok 2022
sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia50Krzanowice Rudy Kuźnia Raciborska Bieńkowicecały rok 2022
sprawowanie nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz przechowywaniem produktów mleczarskich10Racibórzcały rok 2022
sprawowania nadzoru nad przetwórstwem i przechowywaniem jaj konsumpcyjnych i produktów jajecznych20Racibórz  cały rok 2022
pobieranie próbek do badań96powiat raciborskicały rok 2022
badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni30  Krzanowice Rudy  cały rok 2022
prowadzenie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt30powiat raciborskicały rok 2022

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA ZGŁOSZENIA:

 • Zgłoszenie należy złożyć do: 10 grudnia  2021 r.
 • Decyduje data: wpływu zgłoszenia do urzędu,
 • Zgłoszenia składać można za pomocą poczty elektronicznej (na adres e-mail: sekretariat@piw-raciborz.pl) lub dostarczyć osobiście, pocztą bądź kurierem do siedziby Inspektoratu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Raciborzu
  47-400 Racibórz,
  ul. Katarzyny 6

TERMIN ZAPOZNANIA SIĘ ZE ZGŁOSZENIAMI: 14 grudnia 2021 r.

Wyznaczenie do wykonywania czynności o których mowa w art. 16 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t. j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1557 z późn. zm.) następuje z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Raciborzu postępowania administracyjnego.

Zgłoszenie osoby ubiegającej się o wyznaczenie nie jest równoznaczne z wszczęciem postępowania administracyjnego.

Postępowanie administracyjne będzie się toczyło z urzędu tylko i wyłącznie względem osób, których zgłoszenie zostanie pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia. 

Załącznik:

=========

Posiadanie planu bezpieczeństwa biologicznego jest jednym z wymagań zawartych w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego  Komisji  (UE)  2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń zwanego dalej RWK 2021/605. Wymóg ten stanowi podstawę do możliwości dokonania przemieszczeń świń z gospodarstw zlokalizowanych na obszarach objętych ograniczeniami II i III poza obszary objęte ograniczeniami określone w załączniku I do rozporządzenia 2021/605.

INFORMACJA DLA HODOWCÓW ŚWIŃ
DOTYCZĄCA
PLANU BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO

Informacja o zasięgu obszarów objętych ograniczeniami jest aktualizowana przez Główny Inspektorat Weterynarii i dostępna pod linkiem: https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/  

Plan bezpieczeństwa biologicznego może zostać opracowany na wzorach przygotowanych przez Główny Inspektorat Weterynarii:

 • wzór dokumentu „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 300 sztuk średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt, i produkcji pasz spoza gospodarstwa”.
 • wzór dokumentu „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie powyżej 300 sztuk średniorocznie.”

Wzory tych dokumentów oraz wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie dostępne są na stronie internetowej pod linkiem:  https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/wdrazanie-wymagan-rwk-2021605-po-31102021

Wzory niniejszych dokumentów mają charakter poglądowy, co oznacza, że inne wcześniejsze plany sporządzone przez producentów świń, a odpowiadające wymaganiom RWK 2021/605 zatwierdzone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii będą respektowane przez organy Inspekcji Weterynaryjnej. Sporządzone wzory dokumentów są kierowane przede wszystkim do rolników, którzy zwracają się do jednostek Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodków Doradztwa Rolniczego  o pomoc i wskazówki w tym zakresie.

Apeluję do posiadaczy świń w obszarach objętych ograniczeniami II i III o jak najszybsze sporządzenie planów bezpieczeństwa biologicznego oraz ich zatwierdzenie u właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

Główny Lekarz Weterynarii

Skip to content