Ogłoszenie o naborze nr 91150 na stanowisko:
starszy inspektor weterynaryjny – termin składania dokumentów: do 28 stycznia 2022 r.
PIW Racibórz – ogłoszenie 90309

Poradnik „Pracownia do pozyskiwania miodu w krótkim łańcuchu dystrybucji”, który ma służyć pszczelarzom pozyskującym i wprowadzającym do obrotu miód na niewielką skalę jako krajowe wytyczne dobrej praktyki, został zaopiniowany jako spełniający wymagania art. 8 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 852/2004Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UEL 139 z 30.4.2004, s. 1 z późn. zm.).

Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Raciborzu
o potrzebie dokonania wyznaczeń lekarzy weterynarii
do wykonywania czynności urzędowych
i osób do wykonywania czynności pomocniczych na rok 2022.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu zgodnie z zapisem części VII pkt. 1 Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWpr.0200.1.22.2020 z dnia 05 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczania lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych oraz sposobu prowadzenia listy takich osób –  informuje o następujących potrzebach dot. wyznaczeń lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych na terenie powiatu raciborskiego w 2022 r.:

Zakres wyznaczeniaLiczba  lek. wet. potrzebnych do wykonania zadaniaLiczba  osób potrzebnych do wykonania czynności pomocniczychMiejsce wykonywania czynnościTermin realizacji zadań
szczepienia ochronne lub badania rozpoznawcze126powiat raciborskicały rok 2022
sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia zwierząt, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt70powiat raciborskicały rok 2022
badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawianie świadectw zdrowia120powiat raciborskicały rok 2022
sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przed- i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju90powiat raciborski   Krzanowicecały rok 2022
badanie mięsa zwierząt łownych20Rudycały rok 2022
sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia50Krzanowice Rudy Kuźnia Raciborska Bieńkowicecały rok 2022
sprawowanie nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz przechowywaniem produktów mleczarskich10Racibórzcały rok 2022
sprawowania nadzoru nad przetwórstwem i przechowywaniem jaj konsumpcyjnych i produktów jajecznych20Racibórz  cały rok 2022
pobieranie próbek do badań96powiat raciborskicały rok 2022
badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni30  Krzanowice Rudy  cały rok 2022
prowadzenie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt30powiat raciborskicały rok 2022

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA ZGŁOSZENIA:

 • Zgłoszenie należy złożyć do: 10 grudnia  2021 r.
 • Decyduje data: wpływu zgłoszenia do urzędu,
 • Zgłoszenia składać można za pomocą poczty elektronicznej (na adres e-mail: sekretariat@piw-raciborz.pl) lub dostarczyć osobiście, pocztą bądź kurierem do siedziby Inspektoratu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Raciborzu
  47-400 Racibórz,
  ul. Katarzyny 6

TERMIN ZAPOZNANIA SIĘ ZE ZGŁOSZENIAMI: 14 grudnia 2021 r.

Wyznaczenie do wykonywania czynności o których mowa w art. 16 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t. j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1557 z późn. zm.) następuje z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Raciborzu postępowania administracyjnego.

Zgłoszenie osoby ubiegającej się o wyznaczenie nie jest równoznaczne z wszczęciem postępowania administracyjnego.

Postępowanie administracyjne będzie się toczyło z urzędu tylko i wyłącznie względem osób, których zgłoszenie zostanie pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia. 

Załącznik:

=========

Posiadanie planu bezpieczeństwa biologicznego jest jednym z wymagań zawartych w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego  Komisji  (UE)  2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń zwanego dalej RWK 2021/605. Wymóg ten stanowi podstawę do możliwości dokonania przemieszczeń świń z gospodarstw zlokalizowanych na obszarach objętych ograniczeniami II i III poza obszary objęte ograniczeniami określone w załączniku I do rozporządzenia 2021/605.

INFORMACJA DLA HODOWCÓW ŚWIŃ
DOTYCZĄCA
PLANU BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO

Informacja o zasięgu obszarów objętych ograniczeniami jest aktualizowana przez Główny Inspektorat Weterynarii i dostępna pod linkiem: https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/  

Plan bezpieczeństwa biologicznego może zostać opracowany na wzorach przygotowanych przez Główny Inspektorat Weterynarii:

 • wzór dokumentu „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 300 sztuk średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt, i produkcji pasz spoza gospodarstwa”.
 • wzór dokumentu „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie powyżej 300 sztuk średniorocznie.”

Wzory tych dokumentów oraz wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie dostępne są na stronie internetowej pod linkiem:  https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/wdrazanie-wymagan-rwk-2021605-po-31102021

Wzory niniejszych dokumentów mają charakter poglądowy, co oznacza, że inne wcześniejsze plany sporządzone przez producentów świń, a odpowiadające wymaganiom RWK 2021/605 zatwierdzone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii będą respektowane przez organy Inspekcji Weterynaryjnej. Sporządzone wzory dokumentów są kierowane przede wszystkim do rolników, którzy zwracają się do jednostek Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodków Doradztwa Rolniczego  o pomoc i wskazówki w tym zakresie.

Apeluję do posiadaczy świń w obszarach objętych ograniczeniami II i III o jak najszybsze sporządzenie planów bezpieczeństwa biologicznego oraz ich zatwierdzenie u właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

Główny Lekarz Weterynarii

W ostatnich tygodniach nastąpiło znaczące pogorszenie sytuacji epidemiologicznej w zakresie występowania zakażeń wirusami HPAI, zarówno w Polsce, jak też całej Europie.

W przypadku zauważenia u drobiu objawów nasuwających podejrzenie HPAI, tzn.

– zwiększona śmiertelność;

– znaczący spadek pobierania paszy i wody;

– objawy nerwowe takie jak: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów;

– duszność;

– sinica i wybroczyny;

– biegunka;

– spadek nieśności (w początkowym okresie choroby nie zawsze obserwowany)

Prosimy o niezwłoczny kontakt z tutejszym inspektoratem
lub na numer alarmowy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Raciborzu: 694 446 902

W związku z realnym zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków zarówno w stadach komercyjnych jak i w przydomowym chowie drobiu należy bezwzględnie przestrzegać podstawowych zasad bioasekuracji:

– zabezpiecz drób i paszę przed kontaktem z dzikimi ptakami
– uniemożliw wejście do kurników osobom postronnym, szczególnie takim które mogły mieć wcześniej kontakt z innym ptactwem
– wyłóż maty dezynfekcyjne przed wejściami do kurnika
– stosuj jednorazową odzież ochronną
– zabezpiecz ściółkę przed dzikimi ptakami,
– jeśli to możliwe trzymaj drób w zamknięciu
Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. wsparcia na bioasekurację
Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. wsparcia na bioasekurację

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13e ust. 10  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn.zm.) informuje,
iż od dnia 6.08.2021 r. do dnia 27.08.2021 r. producenci rolni, którzy prowadzą gospodarstwo rolne, w którym  utrzymywane są świnie  – mogą składać wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie na refundację 50% wydatków poniesionych w danym roku kalendarzowym na zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz  produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt domowych.

Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  (www.arimr.gov.pl).

Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć:

 • faktury lub ich kopie, rachunki wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami lub ich kopie lub kopie umów zlecenia lub o dzieło, dotyczące poniesionych wydatków wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi  poniesienie tych wydatków do dnia zakończenia terminu składania wniosków w danym roku kalendarzowym,
 • oświadczenie producenta rolnego o liczbie świń utrzymywanych w gospodarstwie,
 • oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Za stroną Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informujemy o pomocy dla pszczelarzy:

Od 28 maja do 30 czerwca 2021 r. pszczelarze mogą składać w biurach powiatowych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy.

O pomoc mogą ubiegać się pszczelarze zarejestrowani w ewidencji producentów i wpisani do specjalnego rejestru. Wysokość wsparcia wynosi 20 zł do każdej rodziny pszczelej, której udało się przezimować.

pszczoły

Zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii:

Do wniosku składanego w ARiMR należy załączyć m.in.  zaświadczenie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o:

 • wpisaniu, pszczelarza do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
 • liczbie pni pszczelich, wydane w roku, w którym ten pszczelarz ubiega się o pomoc.

Aby uzyskać takie zaświadczenie należy złożyć w tutejszym inspektoracie wniosek o jego wydanie.
Wniosek jest zwolniony z opłaty skarbowej.

Należy pobrać i złożyć w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii następujące druki:

wniosek o zaświadczenie aktualizacja danych
wniosek o zaświadczenie

Zapraszamy do składania wniosków w Inspektoracie – ul. Katarzyny 6. Racibórz w godzinach 8-15 lub drogą elektroniczną.

 

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu przygotowanego przez PIW-PIB w Puławach:

Poniżej linki do krótkich prezentacji dotyczących Afrykańskiego Pomoru Świń.

ASF informacje ogólne 29.04.2021

Bioasekuracja w stadach świń ASF

❗️❗️❗️UWAGA❗️❗️❗️ GRYPA PTAKÓW❗️❗️❗️
Szanowni Państwo, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu przypomina o aktualnym zagrożeniu grypą ptaków w naszym kraju, obecnie potwierdzono już 19 ognisk grypy ptaków w Polsce w bieżącym roku.
PRZYPOMINAMY ⚠️o obowiązku zgłaszania ZWIĘKSZONYCH UPADKÓW DROBIU⚠️(obowiązek ten dotyczy to również drobiu w chowie przydomowym!), a także objawów chorobowych nasuwających podejrzenie grypy ptaków, to znaczy:
depresja (osowiałość, stroszenie piór, zagrzebywanie się w ściółkę)
łzawienie, kichanie, duszność, obrzęk zatok podoczodołowych,
sinica grzebienia i dzwonków, obrzęk głowy,
biegunka,
objawy nerwowe;
gwałtowny spadek lub zatrzymanie produkcji jaj, skorupy miękkie.

Wszelkie niepokojące objawy prosimy zgłaszać do inspektoratu – tel. 32/4154903, a poza godzinami naszej pracy na telefon alarmowy: 694446902

ulotka

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu informuje, iż w związku z poleceniem Głównego Lekarza Weterynarii, lecznice weterynaryjne obecnie wykonujące badanie na obecność włośni mięsa świń przeznaczonego na użytek własny metodą kompresorową nie będą prowadziły takich badań od dnia 01 lutego 2021 r.

Badanie mięsa wieprzowego i mięsa odstrzelonych dzików na użytek własny, będzie można przeprowadzać w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Raciborzu przy ul. Katarzyny 6, 47-400 Racibórz w każdy poniedziałek i piątek (dostarczanie prób do godz. 11.00) z wykorzystaniem metody wytrawiania – tj. metodą określoną w załączniku I rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/ 1375 z dnia 10 sierpnia 2015 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące urzędowych kontroli w odniesieniu do włośni (Trichinella) w mięsie.

W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny z pracownikami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Raciborzu pod numerem telefonu 32 415 49 03.

1

Skip to content