Film „Afrykański pomór świń – zasady ochrony świń przed chorobą”
przygotowany przez PIW-PIB Puławy:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu informuje, że dnia 17 października 2016 r. zaczyna obowiązywać  U S T A W A z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2016 poz. 1605)

TEKST USTAWY -  PDF

Ustawa powyższa wprowadza obszerne  zmiany do:

 1. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt(Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z 2014 r. poz. 1794 oraz z 2015 r. poz. 266)
 2. Ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2015 r. poz. 807 i 1419)
 3. Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 oraz z 2015 r. poz. 266 i 470)
 4. Ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2015 r. poz. 1172 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 588)
 5. Ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1577 oraz  z 2015 r. poz. 1893)
 6. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1345)
 7. Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. poz. 470)

Ze względu na bardzo szeroki zakres wprowadzonych zmian, prosimy o ich przestudiowanie w tekście źródłowym ustawy.

czytaj dalej…

ROLNIKU – HODOWCO

ZWIERZĄT GOSPODARSKICH!

Zwierzęta padłe w gospodarstwie

podlegają utylizacji

jako materiał kategorii 2

 Nie wolno ich zakopywać !!!!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu informuje, że hodowca nie ponosi kosztów związanych z przekazywaniem padłych zwierząt do utylizacji.

Koszty te są refundowane z budżetu państwa.

W przypadku stwierdzenia przez powiatowego lekarza weterynarii nielegalnego zakopywania lub innego niezgodnego z prawem zagospodarowania w/w padłych zwierząt na właściciela zwierzęcia zostanie nałożona kara pieniężna.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu informuje, że w dniach 23.09. -30.09.2016  r. na terenie całego województwa śląskiego odbędzie się wykładnie z samolotów szczepionki przeciw wściekliźnie dla lisów wolno żyjących.
Szczepienie będzie prowadzone z samolotów lecących w linii prostej na wysokości 200 metrów.
Zrzuty szczepionki obejmą  całość województwa śląskiego z przeznaczeniem ok. 20 dawek na 1 km 2
Wszelkich dodatkowych informacji ww. sprawie udzielać będzie Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach pod numerem telefonu: 32/4288611.

*****

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Raciborzu (Okresní veterinární inspektorát v Ratiboři) informuje, že ve dnech 23.09. -30.09.2016  r.  na území celého Województwa Śląskiego (Slezského kraje) budou vykládány injekce proti vzteklině pro volně žijící lišky.
Tato akce se bude provádět z letadel letících přímou čarou ve výšce 200 metrů. Shazování injekcí se bude týkat celého Województwa Śląskiego (Slezského kraje)  v množství cca 20 dávek na 1 km2.
Veškeré dodatečné informace v této záležitosti bude poskytovat Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach  na telefonním čísle: 0048 32 4288611.

***** czytaj dalej…

ASF w Polsce

Brak komentarzy

W związku z wystąpieniem kolejnych ognisk ASF w gospodarstwach utrzymujących świnie na terenie obszaru objętego ograniczeniami (woj. podlaskie) i przesuwaniem się granic tego obszaru w kierunku południowym, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu przypomina!!!

Każdy niepokojący przypadek zachorowań lub zwiększonych upadków w stadach trzody chlewnej należy zgłaszać do Powiatowego Lekarza Weterynarii:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Raciborzu

ul. Katarzyny 6, 47-400 Racibórz

tel./fax.  32/4154903,   32/4154613

numer wewnętrzny dla fax: 17

poniedziałek – piątek w godzinach 7.30-15.30

Tel. alarmowy na wypadek wystąpienia chorób zakaźnych

(całą dobę):

514-282-134

 

Informacje ogólne i archiwalne dotyczące Afrykańskiego Pomoru Świń
>>>>>> TUTAJ <<<<<<

Z dniem 1 czerwca 2016 r. weszło w w życie rozporządzenie MRiRW z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz.U. poz. 451).

W związku z powyższym Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  opracowało wytyczne: „Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej”.

Wytyczne _MLO 1.06.2016 – plik PDF do pobrania

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu informuje, że w dniach 19.05. -28.05.2016  r. na terenie całego województwa śląskiego odbędzie się wykładnie z samolotów szczepionki przeciw wściekliźnie dla lisów wolno żyjących.
Szczepienie będzie prowadzone z samolotów lecących w linii prostej na wysokości 200 metrów.
Zrzuty szczepionki obejmą  całość województwa śląskiego z przeznaczeniem ok. 20 dawek na 1 km 2
Wszelkich dodatkowych informacji ww. sprawie udzielać będzie Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach pod numerem telefonu: 32/4288611.

*****

czytaj dalej…

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu w związku ze zmianą przepisów
o identyfikacji i rejestracji świń dotyczących obowiązku rejestracji stad utrzymujących jedną świnię na użytek własny oraz wytycznymi w otrzymanymi w  piśmie z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach informuje iż zaistniała konieczność objęcia ww. stad programem zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń tj. nadawania tym stadom statusu w odniesieniu do choroby Aujeszkyego oraz pobierania i badania prób od utrzymywanych świń.

Powyższy obowiązek wynika z przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń (Dz. U. z 2015 r., poz. 189), które wskazują, że programem objęte są wszystkie stada świń zarejestrowane zgodnie z ustawą z dnia 2 kwietnia 2004r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. z 2015 r., poz. 1172).

W celu nadania statusu odnośnie choroby Aujeszkyego stadom o nieznanym statusie epizootycznym, położonym w rejonie wolnym od wirusa choroby Aujeszkyego, powiatowy lekarz weterynarii stosuje ustęp 2.1.2. ww. programu, tj.  nadaje stadu w drodze decyzji status, jaki posiadało stado, z którego pochodzą świnie nowo wprowadzane w dniu ich przemieszczenia, na podstawie świadectwa zdrowia pochodzenia świni.

Posiadanie  świadectwa zdrowia pochodzenia świni będzie weryfikowane w trakcie kontroli oraz pobierania krwi do badań w kierunku choroby Aujeszkyego.

Jeżeli niemożliwe będzie nadanie statusu stada na podstawie świadectwa zdrowia (w przypadku braku świadectwa zdrowia), status stada nadawany będzie na podstawie wyników badania w kierunku choroby Aujeszkyego, które wykonane będzie na koszt właściciela.

Ponadto, we wszystkich stadach świń zarejestrowanych zgodnie z ustawą z dnia
2 kwietnia 2004r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2015 r., poz. 1272) w których będą obecne świnie, wyznaczony lekarz weterynarii pobierze krew do badania w kierunku choroby Aujeszkyego u świń, niezależnie od liczby utrzymywanych świń oraz tego czy utrzymywane są tylko na użytek własny.

Jednocześnie, w przypadku wykonania badania w kierunku choroby Aujeszkyego i uzyskania wyniku dodatniego, zwierzę zakażone należy poddać natychmiastowemu zabiciu lub ubojowi, także ubojowi na terenie gospodarstwa, po spełnieniu wymagań, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny. (Dz.U. z 2015r., poz. 392, z późn. zm.).

Mając na uwadze powyższe wytyczne Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu przypomina o obowiązku posiadania świadectwa zdrowia dla każdej zakupionej partii świń, w obrocie między stadami, niezależnie od liczby świń oraz tego czy będą utrzymywane tylko na użytek własny.

Świadectwa zdrowia dla świń nie są wymagane jedynie przy przemieszczaniu świń ze stad urzędowo wolnych od wirusa choroby Aujeszkyego lub punktów skupu bezpośrednio do rzeźni.

UWAGA HODOWCY ŚWIŃ!!!

BARDZO WAŻNE!!!

W dniu 23 lutego 2016 r. Komisja Europejska podpisała Decyzję Wykonawczą Komisji (UE) 2016/260 (z dnia 23 lutego 2016 r.) zmieniającą decyzję 2006/80/WE w odniesieniu do Polski. W ramach tego cofnięto odstępstwo przewidziane w art. 3 ust. 2 dyrektywy 2008/71/WE dla gospodarstw hodujących jedną świnię i wdrożono wymagania dotyczące identyfikacji i rejestracji ustanowione w tej dyrektywie.

Dyrektywa 2008/71/WE zakłada między innymi, że:

 • właściwe władze posiadają aktualny wykaz wszystkich gospodarstw zajmujących się hodowlą zwierząt z gatunku świnia (rejestracja wszystkich siedzib w których utrzymuje się zwierzęta w CBD ARiMR);
 • każdy hodowca („hodowca” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną odpowiedzialną, nawet tymczasowo, za zwierzęta bez względu na ich liczbę) prowadzi rejestr podający liczbę zwierząt znajdujących się w gospodarstwie;
 • każdy hodowca dostarcza właściwym władzom, na ich żądanie, wszelkie informacje dotyczące pochodzenia, identyfikacji oraz, w odpowiednich przypadkach, miejsca przeznaczenia zwierząt, które hodowca posiadał, hodował, transportował, wprowadził do obrotu lub ubił;
 • każdy hodowca zwierząt, które mają być przewiezione na targowiska lub spędy lub z targowisk lub spędów, przedstawia podmiotowi prowadzącemu targowiska lub spędy, który jest tymczasowo hodowcą zwierząt, dokument określający szczegółowe informacje dotyczące zwierząt;
 • zwierzęta muszą być znakowane bezzwłocznie, a w każdym przypadku przed opuszczeniem gospodarstwa w którym się narodziły, za pomocą kolczyków lub tatuażu.

Oznacza to zniesienie obowiązującego dotychczas odstępstwa dla Polski w zakresie wymienionych powyżej wymogów w odniesieniu do osób fizycznych hodujących jedną świnię przeznaczoną na użytek własny lub do własnej konsumpcji (odstępstwo przewidziane dyrektywą 2008/71/WE).

W związku z powyższym od dnia wejścia w życie Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2016/260 utrzymywanie 1 świni na użytek własny podlega takim samym obowiązkom w zakresie identyfikacji i rejestracji jak w przypadku utrzymywania większej liczby świń – a mianowicie obowiązkowi rejestracji siedziby stada, oznakowania zwierzęcia, prowadzenia rejestru (Księga IRŚ) i terminowania zgłaszania wszystkich zdarzeń w stadzie do systemu ARiMR.

 

 

Prezentacja SB