Informacja publiczna

Zgodnie z art. 13. 1. ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198 z dnia 8 października 2001 r.) poszukiwana przez Państwa informacja będąca w posiadaniu podmiotu, a nieudostępniona na stronie BIP, zostanie udostępniona po złożeniu odpowiedniego Wniosku o udostępnienie informacji publicznej, którego wzór do pobrania znajduje się poniżej.

wniosek o udostępnienie informacji publicznej (pdf)

Wniosek może zostać złożony w PIW Racibórz osobiście, bądź przesłany w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail lub z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej.


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP*
(zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) :

http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_OpisUslugi/searchEngine=true&opisId=3091&NoTheme=false&kartaId=24958?pE2SHHlWords=weterynarii+powiatowy+raciborzu

W celu skorzystania z elektronicznego przesłania wniosków do urzędu konieczne jest założenie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP – adres internetowy: http://epuap.gov.pl

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565)
  • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.)
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno–technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. z dnia 13 października 2005 r.)
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r.)
  • Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450)

*Za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej możliwe jest doręczenie do PIW dokumentów elektronicznych wraz z załącznikami o maksymalnym rozmiarze 5 megabajtów.

*Wzory dokumentów dostępne są w centralnym repozytorium ePUAP oraz na stronie BIP – PIW Racibórz w dziale „pliki do pobrania”.
Wnioskowany dokument w formie elektronicznej (a także urzędowe poświadczenie odbioru) może zostać doręczony w postaci zapisu na płycie CD przesłanej tradycyjną pocztą lub jako plik przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany przez wnioskodawcę adres e-mail.

29 lipca 2013

Agata Ballarin

Skip to content