Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu przypomina, o zbliżającym się dnia 31 grudnia 2011 r. upływie okresu przejściowego dla utrzymywania  kur w klatkach niezmodyfikowanych.

Termin 31.12.2011 r. jest nieprzekraczalny (podstawa prawna: §40 rozporządzenia MRiRW z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz.U.2010.56.344).

W związku ze specyfiką hodowli kur nieśnych oraz faktem, iż cykl nieśności kur trwa około 70 tygodni, a także negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi dla hodowcy wynikającymi z wcześniejszego zakończenia cyklu produkcyjnego ostatnia obsada klatek niezmodyfikowanych powinna nastąpić do 30 listopada 2010 r., w uzasadnionych indywidualnych przypadkach w terminach późniejszych.

Równocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu informuje, że niedostosowanie się do wymagań weterynaryjnych zawartych w w/w rozporządzeniu będzie skutkowało koniecznością zaprzestania działalności.