Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Raciborzu
o potrzebie dokonania wyznaczeń lekarzy weterynarii
do wykonywania czynności urzędowych
i osób do wykonywania czynności pomocniczych na rok 2022.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu zgodnie z zapisem części VII pkt. 1 Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWpr.0200.1.22.2020 z dnia 05 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczania lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych oraz sposobu prowadzenia listy takich osób –  informuje o następujących potrzebach dot. wyznaczeń lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych na terenie powiatu raciborskiego w 2022 r.:

Zakres wyznaczeniaLiczba  lek. wet. potrzebnych do wykonania zadaniaLiczba  osób potrzebnych do wykonania czynności pomocniczychMiejsce wykonywania czynnościTermin realizacji zadań
szczepienia ochronne lub badania rozpoznawcze126powiat raciborskicały rok 2022
sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia zwierząt, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt70powiat raciborskicały rok 2022
badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawianie świadectw zdrowia120powiat raciborskicały rok 2022
sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przed- i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju90powiat raciborski   Krzanowicecały rok 2022
badanie mięsa zwierząt łownych20Rudycały rok 2022
sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia50Krzanowice Rudy Kuźnia Raciborska Bieńkowicecały rok 2022
sprawowanie nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz przechowywaniem produktów mleczarskich10Racibórzcały rok 2022
sprawowania nadzoru nad przetwórstwem i przechowywaniem jaj konsumpcyjnych i produktów jajecznych20Racibórz  cały rok 2022
pobieranie próbek do badań96powiat raciborskicały rok 2022
badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni30  Krzanowice Rudy  cały rok 2022
prowadzenie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt30powiat raciborskicały rok 2022

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA ZGŁOSZENIA:

  • Zgłoszenie należy złożyć do: 10 grudnia  2021 r.
  • Decyduje data: wpływu zgłoszenia do urzędu,
  • Zgłoszenia składać można za pomocą poczty elektronicznej (na adres e-mail: sekretariat@piw-raciborz.pl) lub dostarczyć osobiście, pocztą bądź kurierem do siedziby Inspektoratu
  • Miejsce składania dokumentów:
    Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Raciborzu
    47-400 Racibórz,
    ul. Katarzyny 6

TERMIN ZAPOZNANIA SIĘ ZE ZGŁOSZENIAMI: 14 grudnia 2021 r.

Wyznaczenie do wykonywania czynności o których mowa w art. 16 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t. j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1557 z późn. zm.) następuje z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Raciborzu postępowania administracyjnego.

Zgłoszenie osoby ubiegającej się o wyznaczenie nie jest równoznaczne z wszczęciem postępowania administracyjnego.

Postępowanie administracyjne będzie się toczyło z urzędu tylko i wyłącznie względem osób, których zgłoszenie zostanie pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia. 

Załącznik:

=========