Środki związane z zagrożeniem wystąpienia grypy ptaków.


Szanowni państwo, posiadacze drobiu!
W związku ze stale utrzymującym się w naszym kraju zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków, z dniem 5 maja 2022 r. w życie weszło nowe rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.
Nakłada ono nakazy i zakazy na wszystkie gospodarstwa utrzymujące drób, w tym stada utrzymywane na zasadach chowu przydomowego (na użytek własnego gospodarstwa domowego).


W myśl wspomnianego rozporządzenia, między innymi zakazuje się:
– pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, w tym wód powierzchniowych, do których mają dostęp dzikie ptaki,
– wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;
a także nakazuje się między innymi:
– utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których mają dostęp dzikie ptaki,
– zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
– utrzymywanie drobiu, z wyłączeniem kaczek i gęsi, w izolacji od dzikich ptaków,
– przechowywanie paszy i ściółki dla drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w sposób zabezpieczający tę paszę i ściółkę przed kontaktem z gryzoniami i dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
– karmienie i pojenie drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w zamkniętym pomieszczeniu lub osłoniętym miejscu w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
– lokalizowanie gniazd dla drobiu wewnątrz budynków.

Do pobrania: rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.


23 maja 2022

Agata Ballarin

Skip to content