Informacja dla hodowców bydła, owiec i kóz.

Szanowni Państwo,
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu przypomina o obowiązku zgłaszania każdego przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, w tym przypadków poronień – zgłoszenie poronienia należy wykonać niezwłocznie drogą telefoniczną (lub osobiście) w tutejszym inspektoracie, poroniony płód stanowi materiał potencjalnie zakaźny i poddawany jest badaniu laboratoryjnemu.
Obowiązek ten wynika z art.42 ust 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz.U. 2020 r. p. 1421 z późn zm.)
*****
Ponadto Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu przypomina, że zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97, zamieszczonymi w ZAŁĄCZNIKU I, ROZDZIAŁ I gdzie zdefiniowano „zdolność do transportu” zwierząt kręgowych, „zwierzętami niezdolnymi do transportu są m.in. ciężarne samice będące w okresie przekraczającym 90% lub więcej przewidywanego okresu ciąży, lub są to samice które urodziły w poprzednim tygodniu.
Zgodnie z przytoczonym zapisem samica w okresie krótszym niż 7 dni od porodu nie może być transportowana, włączając w to transport do rzeźni. Sytuacje nagłe wymagające wykonania natychmiastowego uboju powinny być rozwiązywane na terenie gospodarstwa poprzez tzw. „ubój z konieczności”.

4 listopada 2022

Agata Ballarin

Skip to content