Ulotka przygotowana przez Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie stosowania antybiotyków na fermach drobiu:

ULOTKA DO POBRANIA

ROLNIKU!! HODOWCO ŚWIŃ!!!
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu informuje, że na terytorium Białorusi w rejonie iwiejskim obwód gordzieński stwierdzono

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF w związku, z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Najczęstszym sposobem zakażenia zwierząt jest bezpośredni lub pośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi. W przypadku terenów o wysokim zagęszczeniu gospodarstw utrzymujących świnie, rozprzestrzenianie się wirusa między gospodarstwami jest stosunkowo łatwe za pośrednictwem osób odwiedzających gospodarstwo, jak również przez zakażoną paszę, wodę, wyposażenie oraz skarmianie zwierząt odpadami kuchennymi (zlewkami).

Objawy ASF:  liczne upadki (obserwuje się również padnięcia dzików); sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała, drobne, lecz liczne wybroczyny w skórze; duszność, pienisty wypływ z nosa; wypływ z worka spojówkowego; biegunka, często z domieszką krwi, wymioty; niedowład zadu; objawy nerwowe w postaci podniecenia, drgawek mięśni i skurczów kloniczno-tonicznych; ronienia.

Wystąpienie opisanych powyżej objawów chorobowych u świń z terenu powiatu raciborskiego
należy niezwłocznie zgłaszać Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Raciborzu.
Zgłoszeń można dokonywać w godzinach pracy Inspektoratu
(pon.-pt. 7.30-15.30) – osobiście lub telefonicznie:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Katarzyny 6, 47-400 Racibórz
tel. 32/415 49 03

TELEFON ALARMOWY (całą dobę) : 694 446 900

 

ULOTKA DO POBRANIA

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu informuje, że w dniach 14.04-23.04.2013 r. na terenie całego województwa śląskiego odbędzie się wykładnie z samolotów szczepionki przeciw wściekliźnie dla lisów wolno żyjących.
Szczepienie będzie prowadzone z samolotów lecących w linii prostej na wysokości 200 metrów.
Zrzuty szczepionki obejmą  całość województwa śląskiego z przeznaczeniem ok. 20 dawek
na 1 km 2 na obszarze 8030,5 km 2  oraz 30 dawek na 1 km 2 na obszarze 2100 km 2

Wszelkich dodatkowych informacji ww. sprawie udzielać będzie Rzecznik Prasowy Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Katowicach pod numerem telefonu: 32/4288611.

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Raciborzu (Okresní veterinární inspektorát v Ratiboři) informuje, že ve dnech 14.04-23.04.2013  na území celého Województwa Śląskiego (Slezského kraje) budou vykládány injekce proti vzteklině pro volně žijící lišky.
Tato akce se bude provádět z letadel letících přímou čarou ve výšce 200 metrů. Shazování injekcí se bude týkat celého Województwa Śląskiego (Slezského kraje) na území o rozloze  8030,5 km v množství cca 20 dávek na 1 km2,  a také  30 dávek na 1 kmna území o rozloze  2100 km.

Veškeré dodatečné informace v této záležitosti bude poskytovat Rzecznik Prasowy  Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Katowicach  (tiskový mluvčí Krajského veterinárního inspektorátu v Katovicích) na telefonním čísle: 0048 32 4288611.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
–  Nr sprawy:  PIW.Rac.AD.180-33/12:

zawiadomienie

UWAGA!!!
ROLNIKU, hodowco bydła!

W związku z możliwością wystąpienia  wirusa Schmallenberg na terenie województwa śląskiego, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu:

  • zaleca wdrożenie w gospodarstwach utrzymujących przeżuwacze (bydło, owce i kozy) wzmożonego nadzoru właścicielskiego nad zdrowiem zwierząt;
  • przypomina o obowiązku przekazywania powiatowemu lekarzowi weterynarii informacji o zaobserwowaniu u zwierząt objawów chorobowych nasuwających podejrzenie zakażenia wirusem Schmallenberg oraz wszystkich przypadków poronień;
  • zaleca zachowanie szczególnej ostrożności podczas wprowadzania nowych zwierząt do stada (zwłaszcza w aspekcie miejsca pochodzenia zwierząt, czy nie pochodzą z terenów na których pojawił się wirus Schmallenberg).

Objawy zakażenia wirusem Schmallenberg:
U zwierząt dorosłych (objawy utrzymują się kilka dni i mogą być słabo wyrażone):
• gorączka
• pogorszenie ogólnego stanu zdrowia
• brak łaknienia
• spadek produkcji mleka
• biegunka
• ronienia
Wady rozwojowe u płodów (urodzenie w terminie fizjologicznym lub poronienie): wrodzona sztywność stawów oraz ich zrosty; wodogłowie; tyłozgryz; kręcz karku; skrzywienie kręgosłupa.

Wszelkie niepokojące objawy należy NIEZWŁOCZNIE zgłaszać w:
Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Raciborzu, ul. Katarzyny 6, 47-400 Racibórz
w godzinach pracy inspektoratu (pon-pt) 7.30-15.30
pod numerem telefonu: 32/415-49-03 lub telefonem alarmowym: 694 446 900

DOTYCZY:
Nr sprawy: PIW.Rac.AD.180-33/12

Remont utwardzenia działki i placu oraz ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu ul. Katarzyny 6, 47-400 Racibórz.

Prośba o przedłużenie terminu związania z ofertą.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu przekazuje do wiadomości osobom zainteresowanym pismo Wojewódzkiego Inspektora Weterynaryjnego w Katowicach w sprawie potencjalnych beneficjentów działania 133 Agencji Rynku Rolnego o/terenowy w Katowicach, tzn. „Działania informacyjne i promocyjne w PROW 2007-2013”.

PLIK DO POBRANIA – PISMO

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu informuje, że w dniach 22.09-23.09.2012 r. na terenie całego województwa śląskiego odbędzie się wykładnie z samolotów szczepionki przeciw wściekliźnie dla lisów wolno żyjących.
Szczepienie będzie prowadzone z samolotów lecących w linii prostej na wysokości 200 metrów.
Zrzuty szczepionki obejmą  całość województwa śląskiego z przeznaczeniem ok. 20 dawek na 1 km 2 na obszarze 8030,5 km 2  oraz 30 dawek na 1 km 2 na obszarze 2100 km 2 (wokół miejscowości Pradła, gdzie w 2011 r. stwierdzono przypadek wścieklizny u lisa wolno żyjącego).

Wszelkich dodatkowych informacji ww. sprawie udzielać będzie Rzecznik Prasowy Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Katowicach pod numerem telefonu: 32/4288611.

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Raciborzu (Okresní veterinární inspektorát v Ratiboři) informuje, že ve dnech 22.09 – 23.09.2012 na území celého Województwa Śląskiego (Slezského kraje) budou vykládány injekce proti vzteklině pro volně žijící lišky.
Tato akce se bude provádět z letadel letících přímou čarou ve výšce 200 metrů. Shazování injekcí se bude týkat celého Województwa Śląskiego (Slezského kraje) na území o rozloze  8030,5 km2  v množství cca 20 dávek na 1 km2,  a také  30 dávek na 1 km2 na území o rozloze  2100 km2  (kolem obce Pradła kde v r. 2011 r. byl zjištěn výskyt vztekliny u volně žijící lišky).

Veškeré dodatečné informace v této záležitosti bude poskytovat Rzecznik Prasowy  Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Katowicach  (tiskový mluvčí Krajského veterinárního inspektorátu v Katovicích) na telefonním čísle: 0048 32 4288611.

Numer ogłoszenia: 296466 – 2012; data zamieszczenia: 10.08.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 286464 – 2012 data 06.08.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Raciborzu, ul. Katarzyny 6, 47-400 Racibórz, woj. śląskie, tel. 32 415 49 03, fax. 415 49 03 wew. 17.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

    • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:III p 3.2.
    • W ogłoszeniu jest:III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie ) wykonali co najmniej trzy roboty budowlane obejmujące swoim zakresem remont elewacji o wartości co najmniej 200.000,00 zł brutto (dwieście tysięcy złotych). Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o analizę dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty. Wykonawcy niespełniający powyższych warunków zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z niniejszego postępowania..
    • W ogłoszeniu powinno być: III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali co najmniej trzy roboty budowlane obejmujące swoim zakresem remont utwardzenia działki i placu oraz ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu o wartości co najmniej 200.000,00 zł brutto (dwieście tysięcy złotych). Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o analizę dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty. Wykonawcy niespełniający powyższych warunków zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z niniejszego postępowania..

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2012 – plik z poprawioną treścią

Szanowni Rolnicy, Hodowcy zwierząt gospodarskich

 W związku z niepokojącym wzrostem liczby przypadków nielegalnego stosowania mączek mięsno – kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich oraz stanowczym pismem skierowanym w tej sprawie przez Komisję Europejską do Rządu RP informuję, co następuje:

Zakaz stosowania mączek mięsno – kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich nie został zniesiony i nie przewiduje się jego odwołania.

Nadal obowiązuje bezwzględny zakaz stosowania mączek mięsno – kostnych
w żywieniu zwierząt gospodarskich.

Każdy rolnik, który podejmuje decyzję o nielegalnym zastosowaniu w żywieniu zwierząt gospodarskich mączek mięsno – kostnych, musi liczyć się z dotkliwymi sankcjami finansowymi i karnymi, między innymi:

– zgłoszeniem nielegalnej działalności do organów ścigania,
– przeszukaniem gospodarstwa z udziałem Policji, na okoliczność nielegalnego  posiadania mączek mięsno – kostnych,
– nałożeniem przez Sąd kary grzywny w wysokości nawet ponad 1 mln złotych,
– zniszczeniem paszy, w której stwierdzono obecność mączek mięsno – kostnych na koszt właściciela,
– blokadą stada zwierząt wraz z zakazem ich sprzedaży i wprowadzania do obrotu.

W konsekwencji blokady, zwierzęta będą kierowane do uboju w rzeźniach, a otrzymane produkty będą poddawane utylizacji na koszt właściciela lub przeznaczane do produkcji karm dla zwierząt domowych lub mięsożernych zwierząt futerkowych.

Biorąc pod uwagę powyższe, przypominam Państwu, że zastosowanie mączek mięsno – kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich naraża rolnika na ogromne straty finansowe oraz poważne problemy natury karno – administracyjnej. Użycie do żywienia zwierząt mączek mięsno – kostnych jest przestępstwem zagrożonym, według prawa polskiego, karą grzywny, karą ograniczenia wolności do roku lub obiema karami łącznie. 

Z-ca Głównego Lekarza Weterynarii

Jarosław Naze

Ulotka mączka mięsno-kostna – plik do pobrania w formacie PDF

 

Skip to content