W ostatnich tygodniach nastąpiło znaczące pogorszenie sytuacji epidemiologicznej w zakresie występowania zakażeń wirusami HPAI, zarówno w Polsce, jak też całej Europie.

W przypadku zauważenia u drobiu objawów nasuwających podejrzenie HPAI, tzn.

– zwiększona śmiertelność;

– znaczący spadek pobierania paszy i wody;

– objawy nerwowe takie jak: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów;

– duszność;

– sinica i wybroczyny;

– biegunka;

– spadek nieśności (w początkowym okresie choroby nie zawsze obserwowany)

Prosimy o niezwłoczny kontakt z tutejszym inspektoratem
lub na numer alarmowy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Raciborzu: 694 446 902

W związku z realnym zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków zarówno w stadach komercyjnych jak i w przydomowym chowie drobiu należy bezwzględnie przestrzegać podstawowych zasad bioasekuracji:

– zabezpiecz drób i paszę przed kontaktem z dzikimi ptakami
– uniemożliw wejście do kurników osobom postronnym, szczególnie takim które mogły mieć wcześniej kontakt z innym ptactwem
– wyłóż maty dezynfekcyjne przed wejściami do kurnika
– stosuj jednorazową odzież ochronną
– zabezpiecz ściółkę przed dzikimi ptakami,
– jeśli to możliwe trzymaj drób w zamknięciu
Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. wsparcia na bioasekurację
Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. wsparcia na bioasekurację

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13e ust. 10  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn.zm.) informuje,
iż od dnia 6.08.2021 r. do dnia 27.08.2021 r. producenci rolni, którzy prowadzą gospodarstwo rolne, w którym  utrzymywane są świnie  – mogą składać wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie na refundację 50% wydatków poniesionych w danym roku kalendarzowym na zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz  produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt domowych.

Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  (www.arimr.gov.pl).

Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć:

  • faktury lub ich kopie, rachunki wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami lub ich kopie lub kopie umów zlecenia lub o dzieło, dotyczące poniesionych wydatków wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi  poniesienie tych wydatków do dnia zakończenia terminu składania wniosków w danym roku kalendarzowym,
  • oświadczenie producenta rolnego o liczbie świń utrzymywanych w gospodarstwie,
  • oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Za stroną Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informujemy o pomocy dla pszczelarzy:

Od 28 maja do 30 czerwca 2021 r. pszczelarze mogą składać w biurach powiatowych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy.

O pomoc mogą ubiegać się pszczelarze zarejestrowani w ewidencji producentów i wpisani do specjalnego rejestru. Wysokość wsparcia wynosi 20 zł do każdej rodziny pszczelej, której udało się przezimować.

pszczoły

Zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii:

Do wniosku składanego w ARiMR należy załączyć m.in.  zaświadczenie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o:

  • wpisaniu, pszczelarza do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
  • liczbie pni pszczelich, wydane w roku, w którym ten pszczelarz ubiega się o pomoc.

Aby uzyskać takie zaświadczenie należy złożyć w tutejszym inspektoracie wniosek o jego wydanie.
Wniosek jest zwolniony z opłaty skarbowej.

Należy pobrać i złożyć w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii następujące druki:

wniosek o zaświadczenie aktualizacja danych
wniosek o zaświadczenie

Zapraszamy do składania wniosków w Inspektoracie – ul. Katarzyny 6. Racibórz w godzinach 8-15 lub drogą elektroniczną.

 

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu przygotowanego przez PIW-PIB w Puławach:

Poniżej linki do krótkich prezentacji dotyczących Afrykańskiego Pomoru Świń.

ASF informacje ogólne 29.04.2021

Bioasekuracja w stadach świń ASF

❗️❗️❗️UWAGA❗️❗️❗️ GRYPA PTAKÓW❗️❗️❗️
Szanowni Państwo, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu przypomina o aktualnym zagrożeniu grypą ptaków w naszym kraju, obecnie potwierdzono już 19 ognisk grypy ptaków w Polsce w bieżącym roku.
PRZYPOMINAMY ⚠️o obowiązku zgłaszania ZWIĘKSZONYCH UPADKÓW DROBIU⚠️(obowiązek ten dotyczy to również drobiu w chowie przydomowym!), a także objawów chorobowych nasuwających podejrzenie grypy ptaków, to znaczy:
depresja (osowiałość, stroszenie piór, zagrzebywanie się w ściółkę)
łzawienie, kichanie, duszność, obrzęk zatok podoczodołowych,
sinica grzebienia i dzwonków, obrzęk głowy,
biegunka,
objawy nerwowe;
gwałtowny spadek lub zatrzymanie produkcji jaj, skorupy miękkie.

Wszelkie niepokojące objawy prosimy zgłaszać do inspektoratu – tel. 32/4154903, a poza godzinami naszej pracy na telefon alarmowy: 694446902

ulotka

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu informuje, iż w związku z poleceniem Głównego Lekarza Weterynarii, lecznice weterynaryjne obecnie wykonujące badanie na obecność włośni mięsa świń przeznaczonego na użytek własny metodą kompresorową nie będą prowadziły takich badań od dnia 01 lutego 2021 r.

Badanie mięsa wieprzowego i mięsa odstrzelonych dzików na użytek własny, będzie można przeprowadzać w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Raciborzu przy ul. Katarzyny 6, 47-400 Racibórz w każdy poniedziałek i piątek (dostarczanie prób do godz. 11.00) z wykorzystaniem metody wytrawiania – tj. metodą określoną w załączniku I rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/ 1375 z dnia 10 sierpnia 2015 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące urzędowych kontroli w odniesieniu do włośni (Trichinella) w mięsie.

W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny z pracownikami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Raciborzu pod numerem telefonu 32 415 49 03.

1

WŁAŚCICIELU PSA-1

OGŁOSZENIE

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Raciborzu

o potrzebie dokonania wyznaczeń

lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych

i osób do wykonywania czynności pomocniczych

na rok 2021.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu zgodnie z zapisem części VII pkt. 1 Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWpr.0200.1.22.2020 z dnia 05 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczania lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych oraz sposobu prowadzenia listy takich osób  –  informuje o następujących potrzebach dot. wyznaczeń lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych na terenie powiatu raciborskiego w 2021 r.:

Zakres wyznaczenia

Liczba

 lek. wet. potrzebnych do wykonania zadania

Liczba

 osób potrzebnych do wykonania czynności pomocniczych

Miejsce wykonywania czynności

Termin realizacji zadań

szczepienia ochronne lub badania rozpoznawcze

12

6

powiat

raciborski

cały rok

2021

sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia zwierząt, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt

8

0

powiat

raciborski

cały rok

2021

badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawianie świadectw zdrowia

12

0

powiat

raciborski

cały rok

2021

sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przed- i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju

10

0

powiat

raciborski

Krzanowice

cały rok

2021

badanie mięsa zwierząt łownych

2

0

Rudy

cały rok

2021

sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia

5

0

Krzanowice

Rudy

Kuźnia Raciborska

Bieńkowice

cały rok

2021

sprawowanie nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz przechowywaniem produktów mleczarskich

1

0

Racibórz

cały rok

2021

sprawowania nadzoru nad przetwórstwem i przechowywaniem jaj konsumpcyjnych i produktów jajecznych

2

0

Racibórz

cały rok

2021

pobieranie próbek do badań

8

6

powiat

raciborski

cały rok

2021

badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni

3

0

Krzanowice

Rudy

cały rok

2021

prowadzenie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

3

0

powiat

raciborski

cały rok

2021

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA ZGŁOSZENIA:

  • Zgłoszenie należy złożyć do:     10 grudnia  2020 r.
  • Decyduje data: wpływu zgłoszenia do urzędu,
  • Zgłoszenia składać można za pomocą poczty elektronicznej (na adres e-mail: sekretariat@piw-raciborz.pl) lub dostarczyć osobiście, pocztą bądź kurierem do siedziby InspektoratuMiejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Raciborzu
47-400 Racibórz,
ul. Katarzyny 6

TERMIN ZAPOZNANIA SIĘ ZE ZGŁOSZENIAMI:    14 grudnia 2020 r

Wyznaczenie do wykonywania czynności o których mowa w art. 16 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t. j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1557 z późn. zm.) następuje z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Raciborzu postępowania administracyjnego.

Zgłoszenie osoby ubiegającej się o wyznaczenie nie jest równoznaczne z wszczęciem postępowania administracyjnego.

Postępowanie administracyjne będzie się toczyło z urzędu tylko  i wyłącznie względem osób, których zgłoszenie zostanie pozytywnie zweryfikowane  i zakwalifikowane do wyznaczenia.

Załącznik: zgłoszenie wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t. j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1557 z późn. zm.)

 

UWAGA!!! Informujemy że został wyłączony (na stałe) nasz adres e-mail: raciborz.piw@wetgiw.gov.pl.

Aktualnie naszym głównym adresem do kontaktu jest:

SZCZEPIENIE LISÓW P/WŚCIEKLIŹNIE!
>>>Teren POWIATU RACIBORSKIEGO został wyłączony z akcji zrzucania szczepionki<<<

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 12.09.-30.09.2020 r. na terenie województwa śląskiego prowadzona będzie akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz.U.2013, poz. 1737).
Akcja będzie prowadzona przy użyciu samolotów startujących z lotniska Katowice-Muchowiec. Szczepionka zostanie zrzucona z wysokości około 200 metrów, na obszarze woj. śląskiego o powierzchni 7316 km2.
W 2019 r. ze szczepień zostały wyłączone następujące obszary woj. śląskiego:
– gmina Blachownia, Kłomnice, Kruszyna, Mykanów i Rędziny w powiecie częstochowskim,
– gminy: Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek i Wielowieś, w powiecie gliwickim,
– powiat kłobucki,
– gminy: Ciasna, Herby, Kochanowice, Lubliniec i Pawonków w powiecie lublinieckim,
– powiat raciborski,
– gmina Krupski Młyn w powiecie tarnogórskim,
– gmina Lubomia w powiecie wodzisławskim.
W sumie na terenie województwa śląskiego podczas wiosennej akcji szczepień zostanie wyłożonych 146320 dawek szczepionki (20 dawek szczepionki na 1 km2). Szczepionki będą zrzucane nie tylko nad lasami, ale również nad pozostałymi terenami zielonymi np. pola, łąki, ogródki działkowe. Jednocześnie w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie (WPKiW) dodatkowo zostanie wyłożonych ręcznie 160 dawek szczepionki.
Przynęta, w której zatopiona jest szczepionka, ma postać małych brunatnych krążków o zapachu zepsutej ryby. Zapach przynęty lisy wyczuwają z odległości około 800 metrów. Podczas podjęcia przynęty przez lisa, tym samym przegryzieniu zatopionej w niej kapsułki zawierającej szczepionkę, w wyniku kontaktu szczepionkowego wirusa z błoną śluzową dochodzi do zaszczepienia lisa.

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do mieszkańców województwa o nie podnoszenie szczepionek. Znalezioną przynętę należy pozostawić w danym miejscu. Należy pamiętać o tym, że „zapach ludzki” pozostawiony na przynęcie sprawia, że staje się ona nieatrakcyjna dla lisa.
Jednocześnie przypominamy, że przez dwa tygodnie po przeprowadzeniu akcji nie powinno się wyprowadzać zwierząt domowych na tereny zielone (lasy, pola, łąki).
Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje również, że sama przynęta nie jest niebezpieczna dla człowieka. Natomiast w przypadku otwarcia kapsułki, która znajduje się we wnętrzu przynęty, należy niezwłocznie skontaktować się lekarzem medycyny informując go o tym fakcie.
Po kontakcie z płynną zawartością kapsułki należy również bezzwłocznie umyć wodą z mydłem części ciała, które zetknęły się ze szczepionką.
Wprowadzenie akcji doustnego szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie sprawdziło się jako najskuteczniejsza metoda zwalczania wścieklizny w Europie.
Akcja wykładania szczepionek w województwie śląskim odbywa się od 1995r.
Akcje szczepienia lisów wolno żyjących finansowane są z rezerwy budżetu państwa oraz współfinansowane przez Unię Europejską.
Dodatkowo informuję, że na terenie województwa śląskiego w ostatnich latach stwierdzono:
1. w 2003 roku 1 przypadek wścieklizny u zwierząt dzikich,
2. w 2004 roku 2 przypadki wścieklizny u zwierząt,
3. w 2005 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
4. w 2006 roku 1 przypadek wścieklizny u nietoperza,
5. w 2007 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
6. w 2008 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
7. w 2009 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
8. w 2010 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
9. w 2011 roku 1 przypadek wścieklizny u lisa wolno żyjącego,
10. w 2012 roku 1 przypadek wścieklizny u psa,
11. w 2013 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
12. w 2014 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
13. w 2015 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
14. w 2016 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
15. w 2017 roku 1 przypadek wścieklizny u nietoperza,
16. w 2018 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
17. w 2019 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny.

Wszelkie dodatkowe informacje w ww. sprawie będą udzielane pod numerem telefonu: 32 42 88 615

Skip to content