Nekrolog.

Brak komentarzy

nekrolog

Ulotka GIW – stosowanie antybiotyków.

Powiatowy lekarz Weterynarii w Raciborzu informuje, że z dniem 1 stycznia 2018 r. rozpoczyna się realizacja „Programu zwalczania IBR/IPV oraz BVD MD w stadach bydła” na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2017r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/ otrętu bydła oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych w wybranych stadach bydła (Dz.U. z 2017r., poz. 1722).

Program jest dobrowolny i został opracowany na wniosek Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Koszty realizacji wprowadzonego programu, w tym koszty pobierania próbek i ich badań laboratoryjnych oraz koszty nadzoru sprawowanego przez organy Inspekcji weterynaryjnej ponoszą posiadacze zwierząt, uczestniczący w ww. programie.

W związku z powyższym, podmioty zainteresowane przystąpieniem do przedmiotowego programu prosimy o zgłoszenie tego faktu do PLW w Raciborzu do dnia 31.12.2017 r.

UWAGA!!! ZAGROŻENIE ASF!!!

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ !!!

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA?

Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują

WYŁĄCZNIE ŚWINIE I DZIKI.

Ludzie NIE SĄ wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej. Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się
w zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one usuwane ze środowiska.

Celem niniejszej akcji informacyjnej jest wsparcie działań zmierzających do eliminacji wirusa, poprzez usuwanie ze środowiska martwych dzików, potencjalnie zakażonych ASF. Ścisłe przestrzeganie poniższych zasad zminimalizuje ryzyko ewentualnego rozprzestrzenienia się choroby, w tym ryzyko wprowadzenia ASF do gospodarstw,
w których utrzymywane są świnie.

Przez „dziki padłe” należy rozumieć zwłoki dzików (w tym dzików zabitych w wypadkach komunikacyjnych) świeże lub w dowolnym stadium rozkładu, w tym również kości dzików.

Jak postępować po znalezieniu padłego dzika?
-          jeżeli to możliwe, oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby;
-          powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia;
-          zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej lub straży miejskiej lub miejscowego koła łowieckiego: w trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości);

W związku z zagrożeniem ASF:
-          w lesie nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych;
-          należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików (w tym używania sprzętów lub pojazdów powodujących hałas);
-          nie spuszczać psów ze smyczy;
-          należy pamiętać, iż zgodnie z prawem, na obszarach występowania ASF, osobom mającym kontakt z dzikami nakazuje się stosowanie środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF, w tym odkażanie rąk i obuwia;
-          należy przestrzegać zasady, że osoba, która znalazła padłego dzika, a tym samym mogła mieć kontakt z wirusem ASF, przez 72 godziny po tym fakcie, nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie wykonywać czynności związanych z obsługą świń.

Opracowano w Głównym Inspektoracie Weterynarii.
Zatwierdził: Paweł Niemczuk– Główny Lekarz Weterynarii.

ASF – ulotka – znalezienie padłego dzika.(PDF)

Bez tytułu

Uwaga!
Z dniem dzisiejszym zmianie ulega numer alarmowy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Raciborzu:

665 – 829 – 485

 

- przypominamy że jest to numer czynny całą dobę, przeznaczony do zgłaszania podejrzeń chorób zakaźnych zwierząt.

W związku ze zbliżającym się okresem jesienno – zimowym, kiedy następuje migracja ptaków dziko żyjących, przekazujemy informację Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie podjęcia działań mających na celu przygotowanie gospodarstw utrzymujących drób do zabezpieczenia przed ewentualnym przeniknięciem wirusa grypy ptaków.

pismo GLW GIWpuf7202_64_2015(1).(540167_598732)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu informuje, że w dniach 13.09. – 22.09.2017  r. na terenie całego województwa śląskiego odbędzie się wykładnie z samolotów szczepionki przeciw wściekliźnie dla lisów wolno żyjących.
Szczepienie będzie prowadzone z samolotów lecących w linii prostej na wysokości 200 metrów.
Zrzuty szczepionki obejmą  całość województwa śląskiego z przeznaczeniem ok. 20 dawek na 1 km 2
Wszelkich dodatkowych informacji ww. sprawie udzielać będzie Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach pod numerem telefonu: 32/4288611.

*****

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Raciborzu (Okresní veterinární inspektorát v Ratiboři) informuje, že ve dnech 13.09. – 22.09.2017 r. na území celého Województwa Śląskiego (Slezského kraje) budou vykládány injekce proti vzteklině pro volně žijící lišky.
Tato akce se bude provádět z letadel letících přímou čarou ve výšce 200 metrů. Shazování injekcí se bude týkat celého Województwa Śląskiego (Slezského kraje)  v množství cca 20 dávek na 1 km2.
Veškeré dodatečné informace v této záležitosti bude poskytovat Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach  na telefonním čísle: 0048 32 4288611.

*****

Informacja prasowa o przeprowadzanej na terenie województwa śląskiego jesiennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących w 2017 roku.

czytaj dalej…

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu, informuje że w świadectwie zdrowia dla świń urzędowi lekarze weterynarii powinni wpisywać numer identyfikacyjny świni zgodny z numerem ostatniej siedziby stada, w której świnia przebywała powyżej 30 dni, a nie numer siedziby stada urodzenia.
Błędny numer identyfikacyjny świni jest później powielany na zgłoszeniach zdarzeń dokonywanych przez kolejnych posiadaczy, w efekcie czego w bazie danych systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt powstają nieprawidłowości wynikające z niepoprawnego wypełniania formularzy zgłoszeniowych dotyczących zmiany stanu stada świń.

Jednocześnie informuję, że świnie które mają zostać przemieszczone, powinny być oznakowane przed wystawieniem świadectwa zdrowia przez urzędowego lekarza weterynarii tak, aby mógł on wystawić świadectwo w sposób prawidłowy, na podstawie stanu faktycznego zastanego w siedzibie stada (zwierzęta oznakowane numerem siedziby stada) i bez jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie. Brak wszystkich niezbędnych informacji do wystawienia świadectwa zdrowia przez urzędowego lekarza weterynarii powinien skutkować odmową jego wystawienia w drodze postanowienia.

Fakt dodatkowego oznakowania świni  przez posiadacza powinien być odnotowany w księdze rejestracji świń, w polu „Uwagi”.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu informuje że w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowana została decyzja wykonawcza Komisji (UE) nr 2017/888 z dnia 22 maja 2017 r. zmieniająca decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do statusu włoskiego regionu Umbria jako obszaru oficjalnie uznanego za wolny od gruźlicy oraz statusu Polski jako obszaru wolnego od enzootycznej białaczki bydła, zmieniająca decyzję 2004/558/WE w odniesieniu do statusu Niemiec jako obszaru wolnego od zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła oraz zmieniająca decyzję 2008/185/WE w odniesieniu do statusu określonych regionów Polski jako obszarów wolnych od choroby Aujeszkyego oraz zatwierdzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego dla włoskiego regionu Wenecja Euganejska.

Zgodnie ze zmienionym zał. I do decyzji Komisji 2008/185/WE 11 powiatów województwa podlaskiego (powiaty: augustowski, białostocki grodzki i ziemski, bielski, hajnowski, moniecki, sejneński, siemiatycki, sokolski, suwalski grodzki i ziemski) zostało uznane przez Komisje Europejską za wolne od choroby Aujeszkyego, w których zabronione jest szczepienie świń przeciwko tej chorobie.

W związku ze zmianą statusu epizootycznego powiatów województwa podlaskiego
w odniesieniu do choroby Aujeszkyego na wyższy, wszystkie świnie przemieszczane na obszar ww. powiatów powinny spełniać wymagania określone w decyzji Komisji 2008/185/WE z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie dodatkowych gwarancji w wewnątrzwspólnotowym handlu trzodą chlewną odnoszących się do choroby Aujeszkyego oraz kryteriów przekazywania informacji o tej chorobie.

Szczegółowe wymagania jakie powinny spełniać gospodarstwa oraz świnie przemieszczane w celu produkcji lub hodowli, określone w art. 1 decyzji Komisji 2008/185/WE lub w celu uboju w rzeźni, określone w art. 2 w/w decyzji zostały opisane w piśmie Głównego Lekarza Weterynarii numer GIWz-400-286/2015(7) z 19 czerwca 2017 r.
GIWz-400-286-2015(7)

 Szczegółowe wymagania jakie powinny spełniać gospodarstwa oraz odsadzone prosięta, które mają zbyć przemieszczone, zostały opisane w piśmie Głównego Lekarza Weterynarii numer GIWz-400-286/2015(8) z 3 lipca 2017 r.
GIWz-400-286-2015(8)

Liczbę próbek jaką należy pobrać od przemieszczanych świń określono w tabelach
(w załączeniu).

Spełnienie dodatkowych wymagań weterynaryjnych określonych w decyzji Komisji 2008/185/WE powinno bezwzględnie zostać poświadczone przez urzędowego lekarza weterynarii w towarzyszącym przesyłce świadectwie zdrowia, w brzmieniu „spełnione wymagania art. 1 decyzji 2008/185/WE” lub „spełnione wymagania art. 2 decyzji 2008/185/WE” oraz powinno być opatrzone podpisem i pieczątką lekarza weterynarii wystawiającego świadectwo.

 

Liczba próbek do pobrania w celu wykrycia 2 % zwierząt zakażonych z 95-procentowym prawdopodobieństwem 
świnie do produkcji
Liczba świń                                                        (w odizolowanym pomieszczeniu)
Minimalna liczba próbek krwi do pobrania w celu wykrycia obecności choroby na poziomie prawdopodobieństwa 0.95 przy założonej prewalencji 2 %
1 – 10
od wszystkich zwierząt
11 – 25
od wszystkich zwierząt
26 – 100
78 *
101 – 500
129
501 – 1000
138
powyżej 1000
143
* w przypadku mniejszej liczby zwierząt – badamy wszystkie świnie
Liczba próbek do pobrania w celu wykrycia 0,1 % zwierząt zakażonych z 95-procentowym prawdopodobieństwem 
świnie do hodowli
Liczba świń                                                        (w odizolowanym pomieszczeniu)
Minimalna liczba próbek krwi do pobrania w celu wykrycia obecności choroby na poziomie prawdopodobieństwa 0.95 przy założonej prewalencji 0,1 %
1 – 10
10*
11 – 25
25*
26 – 100
100*
101 – 500
500*
501 – 1000
951*
1001 – 1500
1297*
1501 – 2000
1554*
2001 – 2500
1746*
2501 – 3000
1895*
3001 – 3500
2013*
3501 – 4000
2109*
4001 – 4500
2188*
4501 – 5000
2254*
powyżej 5000
2951*
* w przypadku mniejszej liczby zwierząt – badamy wszystkie świnie