Wyznaczenia w I kwartale 2023 r.

OGŁOSZENIE
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Raciborzu
o potrzebie dokonania wyznaczeń
lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych
i osób do wykonywania czynności pomocniczych
w I kwartale 2023 roku.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu zgodnie z zapisem części VII pkt. 1 Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWpr.0200.1.22.2020 z dnia 05 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczania lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych oraz sposobu prowadzenia listy takich osób –  informuje o następujących potrzebach dot. wyznaczeń lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych na terenie powiatu raciborskiego w I kwartale 2023 r.:

Zakres wyznaczeniaLiczba  lek. wet. potrzebnych do wykonania zadaniaLiczba  osób potrzebnych do wykonania czynności pomocniczychMiejsce wykonywania czynnościTermin realizacji zadań
szczepienia ochronne lub badania rozpoznawcze126powiat raciborskiI kwartał 2023
sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia zwierząt, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt70powiat raciborskiI kwartał 2023
badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawianie świadectw zdrowia120powiat raciborskiI kwartał 2023
sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przed- i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju90powiat raciborski   KrzanowiceI kwartał 2023
badanie mięsa zwierząt łownych20RudyI kwartał 2023
sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia50Krzanowice Rudy Kuźnia Raciborska BieńkowiceI kwartał 2023
sprawowanie nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz przechowywaniem produktów mleczarskich10RacibórzI kwartał 2023
sprawowania nadzoru nad przetwórstwem i przechowywaniem jaj konsumpcyjnych i produktów jajecznych20Racibórz  I kwartał 2023
pobieranie próbek do badań96powiat raciborskiI kwartał 2023
badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni40  Krzanowice Rudy  I kwartał 2023
prowadzenie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt00powiat raciborskiI kwartał 2023

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA ZGŁOSZENIA:

 • Zgłoszenie należy złożyć do: 10 grudnia  2022 r.
 • Decyduje data: wpływu zgłoszenia do urzędu,
 • Zgłoszenia składać można za pomocą poczty elektronicznej (na adres e-mail: sekretariat@piw-raciborz.pl) lub dostarczyć osobiście, pocztą bądź kurierem do siedziby Inspektoratu
 • Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Raciborzu
47-400 Racibórz,
ul. Katarzyny 6

TERMIN ZAPOZNANIA SIĘ ZE ZGŁOSZENIAMI:  16 grudnia 2022 r.

Wyznaczenie do wykonywania czynności o których mowa w art. 16 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t. j. Dz. U. z  2021 r. poz. 306 z późn. zm.) następuje z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Raciborzu postępowania administracyjnego.

Zgłoszenie osoby ubiegającej się o wyznaczenie nie jest równoznaczne z wszczęciem postępowania administracyjnego.

Postępowanie administracyjne będzie się toczyło z urzędu tylko i wyłącznie względem osób, których zgłoszenie zostanie pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia. 

Załącznik:

=========

 1. zgłoszenie wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t. j. Dz. U. z  2021 r. poz. 306 z późn. zm.)

ZGŁOSZENIE WSTĘPNEJ GOTOWOŚCI
do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art. 16 ustawy
o Inspekcji Weterynaryjnej

Ja……………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko

zamieszkały w…………………………………………………………………………………..
adres (miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu)

PESEL:……………………………

Zgłaszam wstępną gotowość do wykonywania czynności wymienionych w art.16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej:

Rodzaj czynnościZaznaczyć odpowiednie pole
szczepienia ochronne lub badania rozpoznawcze 
sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt 
badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia 
sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badanie przedubojowe i poubojowe, ocena mięsa i nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju 
badanie mięsa zwierząt łownych 
sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem  mięsa i wystawianiem wymaganych świadectw zdrowia 
sprawowanie nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz przechowywaniem produktów mleczarskich 
sprawowanie nadzoru nad wyładowywaniem ze statków rybackich i statków przetwórni produktów rybołówstwa, nad obróbką, przetwórstwem i przechowywaniem tych produktów oraz ślimaków i żab 
sprawowanie nadzoru nad przetwórstwem i przechowywaniem jaj konsumpcyjnych i produktów jajecznych 
pobieranie próbek do badań 
sprawowanie nadzoru nad sprzedażą bezpośrednią 
badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni 
przeprowadzanie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt 
czynności pomocnicze przy wykonywaniu przez lekarza weterynarii: a) badań klinicznych zwierząt, b) ochronnych szczepień i badań rozpoznawczych, c) pobierania próbek do badań, d) sekcji zwłok zwierzęcych 
czynności pomocnicze przy badaniu przed i poubojowym 
czynności pomocnicze mające na celu poskramianie świń wykonywane w ramach programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń, ustanowionego na podstawie art.57 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 

Jednocześnie informuję, że:

 TAKNIENIE DOTYCZY
Posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii i jestem wpisany do rejestru ………………… Izby Lekarsko-Weterynaryjnej pod nr ………………………….. oraz pracuję w zawodzie lekarza weterynarii od …… lat     
Posiadam odrębny tytuł ubezpieczenia społecznego i nie wnoszę o opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne wynikające z umowy     
Posiadam aktualne orzeczenie dla celów sanitarno-epidemiologicznych     
Posiadam odpowiednie warunki do przechowywania biopreparatów i pobranych prób     
Świadczę usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt pod nazwą …………………………………………… ………………………………………………………………………………. wpisanym do ewidencji prowadzonej przez Radę …………………………. Izby Lekarsko – Weterynaryjnej pod numerem ……………………  .     
Posiadam zgodę kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt na wykonywanie czynności określonych w art. 16 ust.1 pkt 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej     
Pracuję w …………………. Inspektoracie Weterynarii w ………………….. na stanowisku …………………..…..…, a mój staż pracy w Inspekcji Weterynaryjnej wynosi …… lat     
Posiadam zgodę ……………… Lekarza Weterynarii w ……………… na wykonywanie czynności określonych w art. 16 ust.1 pkt 1 lit. …………  ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej     
Byłem/am wyznaczony/a do wykonywania czynności na potrzeby Inspekcji Weterynaryjnej w latach poprzedzających wyznaczenie przez …… lat. W ciągu ostatnich 12 miesięcy byłem/am wyznaczony/a przez PLW w …………………, a decyzja o wyznaczeniu nie została w tym czasie uchylona.   
Posiadam samochód marki ………………………………………….. nr rej. ………………………… o pojemności silnika …………………., który będę wykorzystywał do przejazdów związanych z wykonywaniem czynności zleconych.     

Załączniki:

 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii nr………………… ;
 • Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje teoretyczne i praktyczne;
 • Orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych;
 • Dokument zawierający zgodę właściwej osoby na wyznaczenia;
 • Potwierdzenie udziału w badaniach biegłości w zakresie badań na obecność włośni metodą referencyjną organizowanych przez Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach i uzyskanych wyników;
 • Dokumenty potwierdzające terminowe i rzetelne wykonywanie czynności w ostatnim miejscu wyznaczenia oraz prowadzenie związanej z tym dokumentacji, a także aktualizowanie wiedzy;
 • Inne……………………………………………………………………………….. …….….……………

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Powiatowego Lekarza Weterynarii  w ……………………moich danych osobowych zamieszczonych w powyższym zgłoszeniu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu uczestnictwa w procesie rekrutacji osób dla potrzeb postępowania o wyznaczenie na podstawie art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
o Inspekcji Weterynaryjnej

……………………………..
( podpis zgłaszającego )

Informacje dodatkowe (wypełnia PIW)

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………

28 listopada 2022

Agata Ballarin

Skip to content