Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem www.minrol.gov.pl (w zakładce Informacje branżowe – Informacje branżowe – aktualności) została zamieszczona zaktualizowana informacja dla rolników i innych podmiotów pt. „Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego – wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności”.

Sprzedaż bezpośrednia – informacja ze strony MRiRW

Informujemy, że na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pod linkiem:

http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/kto-w-2017-roku-swiadczyl-bedzie-uslugi-zwiazane-z-utylizacja-padlych-zwierzat-gospodarskich.html

można znaleźć informacje na temat zakładów utylizacyjnych, które zawarły umowy z ARiMR na świadczenie w 2017r. usług utylizacyjnych obejmujących zbiór, transport i unieszkodliwienie padłych zwierząt gospodarskich.

Na terenie województwa śląskiego taką działalność prowadzić będą trzy zakłady, dlatego rolnicy mają możliwość wyboru przedsiębiorstwa, któremu zlecą wykonanie usługi.

zakłady utylizacyjne

 

zakłady utylizacyjne - plik EXCEL do pobrania

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu przypomina, że niezależnie od zniesienia obszarów objętych zwalczaniem grypy ptaków na terenie powiatu raciborskiego i zniesienia związanym z tym ograniczeń, w mocy pozostaje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2016 poz. 2091) wprowadzające zakazy i nakazy na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nakłada na właścicieli drobiu  między obowiązki:

a)    odosobnienie drobiu w sposób ograniczający kontakt z dzikimi ptakami,

b)    zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób (zgłoszenia można dokonać także u sołtysa)

c)    utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki i nie pojenie drobiu wodą pochodzącą z tych zbiorników

d)    zabezpieczenie paszy dla ptaków przed kontaktem z dzikimi ptakami,

e)    wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób,

f)     stosowanie w gospodarstwie odzieży ochronnej i mycie rąk po kontakcie z drobiem,

g)    zawiadamianie organu Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższego lekarza weterynarii o wystąpieniu u drobiu objawów klinicznych sugerujących grypę ptaków (zwiększonej śmiertelności; znaczącego spadku pobierania paszy i wody; objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszności; sinicy i wybroczyn; biegunki; nagłego spadku nieśności).

W związku z powyższym, w odpowiedzi na liczne zapytania telefoniczne informujemy, że w całym kraju nadal obowiązuje nakaz utrzymywania drobiu i innych ptaków w zamknięciu – do czasu uchylenia lub zmiany wyżej wymienionego Rozporządzenia Ministra i Rozwoju Wsi.

Termin zniesienia powyższych restrykcji jest uzależniony od rozwoju sytuacji dotyczącej HPAI w Polsce i krajach ościennych.

ROZPORZĄDZENIE NR 003 / 2017

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W RACIBORZU

z dnia 06 lutego 2017 r.

uchylające rozporządzenie nr 1/2017 z dnia 04 stycznia 2017 r.

w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu raciborskiego.

 

Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu  chorób zakaźnych zwierząt (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z późn. Zm.), Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu zarządza, co następuje:

§ 1. Traci moc rozporządzenie nr 1/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Raciborzu z dnia 04 stycznia 2017 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu raciborskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 231).

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie obszaru, o którym mowa w § 1.

§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości. 

ROZPORZĄDZENIE NR 002 / 2017

 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W RACIBORZU

z dnia 30 stycznia 2017 r.

zmieniające rozporządzenie nr 1/2017 w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu raciborskiego.

 

Na podstawie art. 45 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z późn. Zm.), § 16 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków (Dz. U. Nr 239, poz. 1752) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu zarządza, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu nr 1/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Raciborzu z dnia 04 stycznia 2017 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu raciborskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 231) wprowadza się następujące zmiany:

1.       Obszar zapowietrzony chorobą zakaźną – wysoce zjadliwą grypą ptaków – określony w § 1 włącza się w granice obszaru zagrożonego wystąpieniem choroby zakaźnej – wysoce zjadliwej grypy ptaków – opisanego w § 2.

2.       Uchyla się § 3. 

3.       § 5 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Nakazuje się oznakowanie obszaru zagrożonego, o których mowa w § 2, poprzez ustawienie na zewnętrznej granicy obszaru tablic ostrzegawczych (czarne napisy na żółtym tle) o następującej treści:

„GRYPA PTAKÓW – OBSZAR ZAGROŻONY – WPROWADZANIE, PRZEPROWADZANIE, WYPROWADZANIE ZWIERZĄT – SUROWO WZBRONIONE”.”

4.       Uchyla się § 6. 

5.       § 7 otrzymuje brzmienie:

Nakazy i zakazy, o których mowa w § 4 obowiązują, do momentu ich odwołania, wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 2.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie obszaru, o którym mowa w § 1, ust. 1.

§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu informuje, że została zakończona
  akcja likwidacji stad drobiu w strefie zapowietrzonej powiatu raciborskiego obejmująca wsie Ruda i Budziska w gminie Kuźnia Raciborska w związku z wystąpieniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków  we wsi Przewóz w gminie Cisek na terenie województwa opolskiego.

Uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego kategorii 2 do czasu odbioru i utylizacji przez zakład utylizacyjny zostały zabezpieczone w zamkniętej, szczelnej i zaplombowanej przyczepie na terenie prywatnym pod stałym nadzorem  Policji oraz pracownika Zakładu Komunalnego.
Przyczepa oraz miejsce na którym się znajduje są na bieżąco dezynfekowane przez specjalistyczny zakład.
Drób poddany
  zabiciu we  wsiach Budziska i Ruda zostanie  przekazany do zakładu utylizacyjnego  w godzinach rannych  dn.  17.01.2017r .

Do dnia dzisiejszego na terenie powiatu raciborskiego nie stwierdzono wystąpienia ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Racibórz, dnia 16 stycznia 2017 roku

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (Dz. U. poz.1961), która wprowadziła definicję „handlu detalicznego”.

Przykładowy wzór wniosku o wpis zakładu do rejestru powiatowego lekarza weterynarii w zakresie prowadzenia rolniczego handlu detalicznego:

przykładowy wzór RHD

 

ulotka

W dniu 3.01.2017 r., w godzinach popołudniowych potwierdzono ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków w miejscowości Przewóz, gm. Cisek, powiat Kędzierzyn Koźle, woj. opolskie.

Ze względu na lokalizację ogniska obszary zapowietrzony (o promieniu 3 km od ogniska) i zagrożony (o promieniu 10 km od ogniska) zachodzą na teren powiatu raciborskiego.

(w celu powiększenia mapy – kliknij)

całość_Fotor

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu wydał rozporządzenie o ustanowieniu obszarów zapowietrzonego i zagrożonego na terenie naszego powiatu.

W obszarze zapowietrzonym znajdują się miejscowości: Ruda, Budziska.

W obszarze zagrożonym znajdują się miejscowości: Turze, Siedliska, Kuźnia Raciborska, Nędza, Ciechowice, Zawada Książęca, Łubowice, Ligota Książęca, Grzegorzowice, Lasaki, Sławików, Czerwięcice, Szonowice, Ponięcice.

W obszarach tych obowiązują zakazy i nakazy opisane w rozporządzeniu – należy zapoznać się z nimi i wdrożyć ich stosowanie!

Aktualnie na opisanych obszarach odbywa się spis i perlustracja stad drobiu.

Czynności wykonywane  są przez pracowników powiatowego inspektoratu weterynarii  w Raciborzu, a także lekarzy weterynarii oddelegowanych do pomocy z innych powiatowych inspektoratów województwa śląskiego.

Apelujemy do Państwa o udzielenie wszelkich informacji i niezbędnej pomocy osobom które pracują w terenie, od tego zależy sprawne przeprowadzenie narzuconych prawem działań.

Równocześnie przypominamy o obowiązku zgłaszania wszelkich niepokojących objawów u drobiu, w szczególności zwiększonych upadków do tutejszego inspektoratu:

32/415 4903

32/415 46 13

tel. alarmowy: 514 282 134

 

ROZPORZĄDZENIE NR 001 / 2017
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W RACIBORZU
z dnia 04 stycznia 2017 r.
w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu raciborskiego

Na podstawie art. 45 ust. 1, pkt. 1, 3 lit. B, 4, 7 i 8c, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2, § 11 ust. 2 oraz § 17 ust. 1 pkt. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków (Dz. U. Nr 239, poz. 1752) w związku ze stwierdzeniem ogniska choroby – wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)  w miejscowości Przewóz, gm. Cisek, powiat Kędzierzyn-Koźle, województwo opolskie, zarządza się, co następuje:
§ 1. Za obszar zapowietrzony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), zwany dalej obszarem zapowietrzonym, uznaje się teren ograniczony:
1)od strony północnej: wzdłuż granicy powiatów Kędzierzyn – Koźle i Racibórz –  od miejscowości Podlesie w kierunku wschodnim do miejscowości Solarnia;
2)od strony wschodniej:  od miejscowości Solarnia wzdłuż linii kolejowej relacji Kędzierzyn- Koźle – Racibórz do wysokości północnej granicy administracyjnej miejscowości Kuźnia Raciborska (bez tej miejscowości);
3)od strony południowej: od północnej granicy administracyjnej miejscowości Kuźnia Raciborska, poprzez południowe granice miejscowości Budziska, obejmując tą miejscowość, do północnych granic administracyjnych miejscowości Turze (z pominięciem tej miejscowości);
4)od strony zachodniej: od północnych granic administracyjnych miejscowości Turze, wzdłuż południowej i zachodniej granicy miejscowości Ruda, w linii prostej do granicy powiatu raciborskiego i kędzierzyńsko- kozielskiego na wysokości miejscowości Podlesie.
Obszar zapowietrzony obejmuje miejscowości Ruda (gm. Kuźnia Raciborska), Budziska (gm. Kuźnia Raciborska).

§ 2. Za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), zwany dalej obszarem zagrożonym, uznaje się teren ograniczony:
1)od strony północnej: od granicy powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego z powiatem raciborskim pod miejscowością Kotlarnia poprzez obszary leśne Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich
2)od strony wschodniej:  od obszarów leśnych Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich  do drogi wojewódzkiej 425 na wysokości lasu o nazwie Stany w kierunku południowym    przez tereny leśne przecinając granicę gmin Kuźnia Raciborska i Nędza, następnie przecinając linię kolejową relacji Rybnik – Racibórz i drogę nr 919 na wysokości dworca kolejki wąskotorowej, wzdłuż północnych granic administracyjnych miejscowości Babice (bez tej miejscowości), dalej wzdłuż północnej granicy stawu o nazwie Salem Duży następnie do przecięcia drogi nr 915 pomiędzy granicami miejscowości  Łęg i Zawada Książęca, do przecięcia Odry na wysokości miejscowości Ligota Książęca.
3)od strony południowej: od przecięcia Odry na wysokości miejscowości Ligota Książęca, dalej wzdłuż granic miejscowości Ligota Książęca i Brzeźnica (pomijając miejscowość Brzeźnica) poprzez południowe granice miejscowości Czerwięcice do drogi 45.
4)od strony zachodniej: wzdłuż drogi 45 do granicy woj. opolskiego.

§ 3. 1. W gospodarstwach znajdujących się w obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1 nakazuje się:
1)odosobnić drób lub inne ptaki w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu
w gospodarstwie w sposób:
-uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach,
-ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami;
2)niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków;
3)niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub
z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
4)posiadaczowi zwierząt niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii
o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych
w gospodarstwie;
5)wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób;
2. W gospodarstwach znajdujących się w obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1 zakazuje się:
1)wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych
w gospodarstwach;
2)wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych;
3)organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki oraz polowań
i odłowów ptactwa dzikiego;
4)przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego
do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok i jaj z gospodarstw znajdujących się na obszarze zapowietrzonym drogami,
z wyłączeniem prywatnych dróg dojazdowych do gospodarstw oraz transportu kolejowego;
5)transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni, chyba że mięso to zostało pozyskane:
-z drobiu pochodzącego spoza obszaru zapowietrzonego oraz nie było przechowywane i transportowane z mięsem drobiowym pozyskanym z drobiu pochodzącego z obszaru zapowietrzonego lub
-co najmniej 21 dni przed dniem prawdopodobnego wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków
do gospodarstwa oraz było przechowywane i transportowane z mięsem drobiowym pozyskanym nie później niż na 21 dni przed dniem prawdopodobnego wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków do gospodarstwa z drobiu pochodzącego z obszaru zapowietrzonego;
6)targowiskowej sprzedaży drobiu, mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj konsumpcyjnych.
§ 4. 1. W gospodarstwach znajdujących się w obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 2 nakazuje się niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków.
2. W gospodarstwach znajdujących się na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 2 zakazuje się:
1)przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych oraz jaj
na obszarze zagrożonym, chyba że powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie przemieszczanie przy zastosowaniu określonych przez niego środków bezpieczeństwa biologicznego zapobiegających rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków;
2)przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych oraz jaj
do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne znajdujących się poza obszarem zagrożonym;
3)wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób, i wprowadzania do tego gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie, chyba że powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie wprowadzanie lub wyprowadzanie;
4)wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych, chyba że powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę
na takie wywożenie lub rozrzucanie;
5)organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki oraz polowań
i odłowów ptactwa dzikiego;
6)targowiskowej sprzedaży drobiu, mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj konsumpcyjnych.
§ 5. 1. Nakazuje się oznakowanie obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, o których mowa w § 1 i § 2, poprzez ustawienie
na zewnętrznej granicy tych obszarów tablic ostrzegawczych (czarne napisy na żółtym tle) o następującej treści:
„GRYPA PTAKÓW – WSTĘP SUROWO WZBRONIONY – OBSZAR ZAPOWIETRZONY – WPROWADZANIE, PRZEPROWADZANIE, WYPROWADZANIE ZWIERZĄT – SUROWO WZBRONIONE”,
„GRYPA PTAKÓW – WSTĘP SUROWO WZBRONIONY – OBSZAR ZAGROŻONY – WPROWADZANIE, PRZEPROWADZANIE, WYPROWADZANIE ZWIERZĄT – SUROWO WZBRONIONE”.
2.Tablica i napisy na niej ma mieć takie wymiary, aby była czytelna z odległości co najmniej 100 metrów.
3.Tablice należy umieścić na ustalonych przez właściwe organy drogach publicznych i prywatnych.
§ 6. Nakazuje się wyłożyć maty dezynfekcyjne na ustalonych przez właściwe organy drogach dojazdowych między obszarami zagrożonym i zapowietrzonym.
§ 7. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 3 i 4 obowiązują, do momentu ich odwołania, wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 1 i § 2.
§ 8. Osoba naruszająca przepisy niniejszego rozporządzenia podlega karze określonej w art. 78 ww. ustawy tj. grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.
§ 9. Wykonanie rozporządzenia powierza się:
Staroście Raciborskiemu
Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska
Wójtowi Gminy Rudnik i Nędza
Komendantowi Powiatowemu Policji w Raciborzu
Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu
Śląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego
Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Raciborzu
właściwym zarządcom dróg, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach i Zarządowi Okręgowemu Polskiego Związku Łowieckiego w Katowicach.
§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszarów, o których mowa w § 1 i § 2.
§ 11. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PLIK PDF: Rozporządzenie 1_2017