Powiatowy lekarz Weterynarii w Raciborzu informuje, że dnia 6 kwietnia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie MRiRW w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków i uchylające jednocześnie rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2016 r.

Znosi ono m.in zakaz organizowania targów z udziałem drobiu oraz nakaz zgłaszania właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii planowanych przemieszczeń drobiu.

Restrykcje dotyczące utrzymywania drobiu przydomowego zostały ograniczone do nakazu utrzymywania drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami, w mocy pozostaje nakaz m.in. pojenia i karmienia drobiu w pomieszczeniach zamkniętych oraz utrzymywania drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie
ptaki.

Poniżej zamieszczamy pełen tekst rozporządzenia zachęcając do wnikliwego zapoznania się z jego treścią.

Rozporządzenie MRiRW z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem www.minrol.gov.pl (w zakładce Informacje branżowe – Informacje branżowe – aktualności) została zamieszczona zaktualizowana informacja dla rolników i innych podmiotów pt. „Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego – wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności”.

Sprzedaż bezpośrednia – informacja ze strony MRiRW

Informujemy, że na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pod linkiem:

http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/kto-w-2017-roku-swiadczyl-bedzie-uslugi-zwiazane-z-utylizacja-padlych-zwierzat-gospodarskich.html

można znaleźć informacje na temat zakładów utylizacyjnych, które zawarły umowy z ARiMR na świadczenie w 2017r. usług utylizacyjnych obejmujących zbiór, transport i unieszkodliwienie padłych zwierząt gospodarskich.

Na terenie województwa śląskiego taką działalność prowadzić będą trzy zakłady, dlatego rolnicy mają możliwość wyboru przedsiębiorstwa, któremu zlecą wykonanie usługi.

zakłady utylizacyjne

 

zakłady utylizacyjne - plik EXCEL do pobrania

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu przypomina, że niezależnie od zniesienia obszarów objętych zwalczaniem grypy ptaków na terenie powiatu raciborskiego i zniesienia związanym z tym ograniczeń, w mocy pozostaje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2016 poz. 2091) wprowadzające zakazy i nakazy na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nakłada na właścicieli drobiu  między obowiązki:

a)    odosobnienie drobiu w sposób ograniczający kontakt z dzikimi ptakami,

b)    zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób (zgłoszenia można dokonać także u sołtysa)

c)    utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki i nie pojenie drobiu wodą pochodzącą z tych zbiorników

d)    zabezpieczenie paszy dla ptaków przed kontaktem z dzikimi ptakami,

e)    wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób,

f)     stosowanie w gospodarstwie odzieży ochronnej i mycie rąk po kontakcie z drobiem,

g)    zawiadamianie organu Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższego lekarza weterynarii o wystąpieniu u drobiu objawów klinicznych sugerujących grypę ptaków (zwiększonej śmiertelności; znaczącego spadku pobierania paszy i wody; objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszności; sinicy i wybroczyn; biegunki; nagłego spadku nieśności).

W związku z powyższym, w odpowiedzi na liczne zapytania telefoniczne informujemy, że w całym kraju nadal obowiązuje nakaz utrzymywania drobiu i innych ptaków w zamknięciu – do czasu uchylenia lub zmiany wyżej wymienionego Rozporządzenia Ministra i Rozwoju Wsi.

Termin zniesienia powyższych restrykcji jest uzależniony od rozwoju sytuacji dotyczącej HPAI w Polsce i krajach ościennych.

ROZPORZĄDZENIE NR 003 / 2017

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W RACIBORZU

z dnia 06 lutego 2017 r.

uchylające rozporządzenie nr 1/2017 z dnia 04 stycznia 2017 r.

w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu raciborskiego.

 

Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu  chorób zakaźnych zwierząt (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z późn. Zm.), Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu zarządza, co następuje:

§ 1. Traci moc rozporządzenie nr 1/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Raciborzu z dnia 04 stycznia 2017 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu raciborskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 231).

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie obszaru, o którym mowa w § 1.

§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości. 

ROZPORZĄDZENIE NR 002 / 2017

 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W RACIBORZU

z dnia 30 stycznia 2017 r.

zmieniające rozporządzenie nr 1/2017 w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu raciborskiego.

 

Na podstawie art. 45 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z późn. Zm.), § 16 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków (Dz. U. Nr 239, poz. 1752) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu zarządza, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu nr 1/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Raciborzu z dnia 04 stycznia 2017 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu raciborskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 231) wprowadza się następujące zmiany:

1.       Obszar zapowietrzony chorobą zakaźną – wysoce zjadliwą grypą ptaków – określony w § 1 włącza się w granice obszaru zagrożonego wystąpieniem choroby zakaźnej – wysoce zjadliwej grypy ptaków – opisanego w § 2.

2.       Uchyla się § 3. 

3.       § 5 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Nakazuje się oznakowanie obszaru zagrożonego, o których mowa w § 2, poprzez ustawienie na zewnętrznej granicy obszaru tablic ostrzegawczych (czarne napisy na żółtym tle) o następującej treści:

„GRYPA PTAKÓW – OBSZAR ZAGROŻONY – WPROWADZANIE, PRZEPROWADZANIE, WYPROWADZANIE ZWIERZĄT – SUROWO WZBRONIONE”.”

4.       Uchyla się § 6. 

5.       § 7 otrzymuje brzmienie:

Nakazy i zakazy, o których mowa w § 4 obowiązują, do momentu ich odwołania, wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 2.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie obszaru, o którym mowa w § 1, ust. 1.

§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu informuje, że została zakończona
  akcja likwidacji stad drobiu w strefie zapowietrzonej powiatu raciborskiego obejmująca wsie Ruda i Budziska w gminie Kuźnia Raciborska w związku z wystąpieniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków  we wsi Przewóz w gminie Cisek na terenie województwa opolskiego.

Uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego kategorii 2 do czasu odbioru i utylizacji przez zakład utylizacyjny zostały zabezpieczone w zamkniętej, szczelnej i zaplombowanej przyczepie na terenie prywatnym pod stałym nadzorem  Policji oraz pracownika Zakładu Komunalnego.
Przyczepa oraz miejsce na którym się znajduje są na bieżąco dezynfekowane przez specjalistyczny zakład.
Drób poddany
  zabiciu we  wsiach Budziska i Ruda zostanie  przekazany do zakładu utylizacyjnego  w godzinach rannych  dn.  17.01.2017r .

Do dnia dzisiejszego na terenie powiatu raciborskiego nie stwierdzono wystąpienia ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Racibórz, dnia 16 stycznia 2017 roku

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (Dz. U. poz.1961), która wprowadziła definicję „handlu detalicznego”.

Przykładowy wzór wniosku o wpis zakładu do rejestru powiatowego lekarza weterynarii w zakresie prowadzenia rolniczego handlu detalicznego:

przykładowy wzór RHD

 

ulotka

W dniu 3.01.2017 r., w godzinach popołudniowych potwierdzono ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków w miejscowości Przewóz, gm. Cisek, powiat Kędzierzyn Koźle, woj. opolskie.

Ze względu na lokalizację ogniska obszary zapowietrzony (o promieniu 3 km od ogniska) i zagrożony (o promieniu 10 km od ogniska) zachodzą na teren powiatu raciborskiego.

(w celu powiększenia mapy – kliknij)

całość_Fotor

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu wydał rozporządzenie o ustanowieniu obszarów zapowietrzonego i zagrożonego na terenie naszego powiatu.

W obszarze zapowietrzonym znajdują się miejscowości: Ruda, Budziska.

W obszarze zagrożonym znajdują się miejscowości: Turze, Siedliska, Kuźnia Raciborska, Nędza, Ciechowice, Zawada Książęca, Łubowice, Ligota Książęca, Grzegorzowice, Lasaki, Sławików, Czerwięcice, Szonowice, Ponięcice.

W obszarach tych obowiązują zakazy i nakazy opisane w rozporządzeniu – należy zapoznać się z nimi i wdrożyć ich stosowanie!

Aktualnie na opisanych obszarach odbywa się spis i perlustracja stad drobiu.

Czynności wykonywane  są przez pracowników powiatowego inspektoratu weterynarii  w Raciborzu, a także lekarzy weterynarii oddelegowanych do pomocy z innych powiatowych inspektoratów województwa śląskiego.

Apelujemy do Państwa o udzielenie wszelkich informacji i niezbędnej pomocy osobom które pracują w terenie, od tego zależy sprawne przeprowadzenie narzuconych prawem działań.

Równocześnie przypominamy o obowiązku zgłaszania wszelkich niepokojących objawów u drobiu, w szczególności zwiększonych upadków do tutejszego inspektoratu:

32/415 4903

32/415 46 13

tel. alarmowy: 514 282 134