W dniu 3.01.2017 r., w godzinach popołudniowych potwierdzono ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków w miejscowości Przewóz, gm. Cisek, powiat Kędzierzyn Koźle, woj. opolskie.

Ze względu na lokalizację ogniska obszary zapowietrzony (o promieniu 3 km od ogniska) i zagrożony (o promieniu 10 km od ogniska) zachodzą na teren powiatu raciborskiego.

(w celu powiększenia mapy – kliknij)

całość_Fotor

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu wydał rozporządzenie o ustanowieniu obszarów zapowietrzonego i zagrożonego na terenie naszego powiatu.

W obszarze zapowietrzonym znajdują się miejscowości: Ruda, Budziska.

W obszarze zagrożonym znajdują się miejscowości: Turze, Siedliska, Kuźnia Raciborska, Nędza, Ciechowice, Zawada Książęca, Łubowice, Ligota Książęca, Grzegorzowice, Lasaki, Sławików, Czerwięcice, Szonowice, Ponięcice.

W obszarach tych obowiązują zakazy i nakazy opisane w rozporządzeniu – należy zapoznać się z nimi i wdrożyć ich stosowanie!

Aktualnie na opisanych obszarach odbywa się spis i perlustracja stad drobiu.

Czynności wykonywane  są przez pracowników powiatowego inspektoratu weterynarii  w Raciborzu, a także lekarzy weterynarii oddelegowanych do pomocy z innych powiatowych inspektoratów województwa śląskiego.

Apelujemy do Państwa o udzielenie wszelkich informacji i niezbędnej pomocy osobom które pracują w terenie, od tego zależy sprawne przeprowadzenie narzuconych prawem działań.

Równocześnie przypominamy o obowiązku zgłaszania wszelkich niepokojących objawów u drobiu, w szczególności zwiększonych upadków do tutejszego inspektoratu:

32/415 4903

32/415 46 13

tel. alarmowy: 514 282 134

 

ROZPORZĄDZENIE NR 001 / 2017
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W RACIBORZU
z dnia 04 stycznia 2017 r.
w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu raciborskiego

Na podstawie art. 45 ust. 1, pkt. 1, 3 lit. B, 4, 7 i 8c, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2, § 11 ust. 2 oraz § 17 ust. 1 pkt. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków (Dz. U. Nr 239, poz. 1752) w związku ze stwierdzeniem ogniska choroby – wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)  w miejscowości Przewóz, gm. Cisek, powiat Kędzierzyn-Koźle, województwo opolskie, zarządza się, co następuje:
§ 1. Za obszar zapowietrzony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), zwany dalej obszarem zapowietrzonym, uznaje się teren ograniczony:
1)od strony północnej: wzdłuż granicy powiatów Kędzierzyn – Koźle i Racibórz –  od miejscowości Podlesie w kierunku wschodnim do miejscowości Solarnia;
2)od strony wschodniej:  od miejscowości Solarnia wzdłuż linii kolejowej relacji Kędzierzyn- Koźle – Racibórz do wysokości północnej granicy administracyjnej miejscowości Kuźnia Raciborska (bez tej miejscowości);
3)od strony południowej: od północnej granicy administracyjnej miejscowości Kuźnia Raciborska, poprzez południowe granice miejscowości Budziska, obejmując tą miejscowość, do północnych granic administracyjnych miejscowości Turze (z pominięciem tej miejscowości);
4)od strony zachodniej: od północnych granic administracyjnych miejscowości Turze, wzdłuż południowej i zachodniej granicy miejscowości Ruda, w linii prostej do granicy powiatu raciborskiego i kędzierzyńsko- kozielskiego na wysokości miejscowości Podlesie.
Obszar zapowietrzony obejmuje miejscowości Ruda (gm. Kuźnia Raciborska), Budziska (gm. Kuźnia Raciborska).

§ 2. Za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), zwany dalej obszarem zagrożonym, uznaje się teren ograniczony:
1)od strony północnej: od granicy powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego z powiatem raciborskim pod miejscowością Kotlarnia poprzez obszary leśne Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich
2)od strony wschodniej:  od obszarów leśnych Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich  do drogi wojewódzkiej 425 na wysokości lasu o nazwie Stany w kierunku południowym    przez tereny leśne przecinając granicę gmin Kuźnia Raciborska i Nędza, następnie przecinając linię kolejową relacji Rybnik – Racibórz i drogę nr 919 na wysokości dworca kolejki wąskotorowej, wzdłuż północnych granic administracyjnych miejscowości Babice (bez tej miejscowości), dalej wzdłuż północnej granicy stawu o nazwie Salem Duży następnie do przecięcia drogi nr 915 pomiędzy granicami miejscowości  Łęg i Zawada Książęca, do przecięcia Odry na wysokości miejscowości Ligota Książęca.
3)od strony południowej: od przecięcia Odry na wysokości miejscowości Ligota Książęca, dalej wzdłuż granic miejscowości Ligota Książęca i Brzeźnica (pomijając miejscowość Brzeźnica) poprzez południowe granice miejscowości Czerwięcice do drogi 45.
4)od strony zachodniej: wzdłuż drogi 45 do granicy woj. opolskiego.

§ 3. 1. W gospodarstwach znajdujących się w obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1 nakazuje się:
1)odosobnić drób lub inne ptaki w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu
w gospodarstwie w sposób:
-uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach,
-ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami;
2)niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków;
3)niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub
z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
4)posiadaczowi zwierząt niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii
o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych
w gospodarstwie;
5)wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób;
2. W gospodarstwach znajdujących się w obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1 zakazuje się:
1)wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych
w gospodarstwach;
2)wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych;
3)organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki oraz polowań
i odłowów ptactwa dzikiego;
4)przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego
do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok i jaj z gospodarstw znajdujących się na obszarze zapowietrzonym drogami,
z wyłączeniem prywatnych dróg dojazdowych do gospodarstw oraz transportu kolejowego;
5)transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni, chyba że mięso to zostało pozyskane:
-z drobiu pochodzącego spoza obszaru zapowietrzonego oraz nie było przechowywane i transportowane z mięsem drobiowym pozyskanym z drobiu pochodzącego z obszaru zapowietrzonego lub
-co najmniej 21 dni przed dniem prawdopodobnego wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków
do gospodarstwa oraz było przechowywane i transportowane z mięsem drobiowym pozyskanym nie później niż na 21 dni przed dniem prawdopodobnego wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków do gospodarstwa z drobiu pochodzącego z obszaru zapowietrzonego;
6)targowiskowej sprzedaży drobiu, mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj konsumpcyjnych.
§ 4. 1. W gospodarstwach znajdujących się w obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 2 nakazuje się niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków.
2. W gospodarstwach znajdujących się na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 2 zakazuje się:
1)przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych oraz jaj
na obszarze zagrożonym, chyba że powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie przemieszczanie przy zastosowaniu określonych przez niego środków bezpieczeństwa biologicznego zapobiegających rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków;
2)przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych oraz jaj
do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne znajdujących się poza obszarem zagrożonym;
3)wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób, i wprowadzania do tego gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie, chyba że powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie wprowadzanie lub wyprowadzanie;
4)wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych, chyba że powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę
na takie wywożenie lub rozrzucanie;
5)organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki oraz polowań
i odłowów ptactwa dzikiego;
6)targowiskowej sprzedaży drobiu, mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj konsumpcyjnych.
§ 5. 1. Nakazuje się oznakowanie obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, o których mowa w § 1 i § 2, poprzez ustawienie
na zewnętrznej granicy tych obszarów tablic ostrzegawczych (czarne napisy na żółtym tle) o następującej treści:
„GRYPA PTAKÓW – WSTĘP SUROWO WZBRONIONY – OBSZAR ZAPOWIETRZONY – WPROWADZANIE, PRZEPROWADZANIE, WYPROWADZANIE ZWIERZĄT – SUROWO WZBRONIONE”,
„GRYPA PTAKÓW – WSTĘP SUROWO WZBRONIONY – OBSZAR ZAGROŻONY – WPROWADZANIE, PRZEPROWADZANIE, WYPROWADZANIE ZWIERZĄT – SUROWO WZBRONIONE”.
2.Tablica i napisy na niej ma mieć takie wymiary, aby była czytelna z odległości co najmniej 100 metrów.
3.Tablice należy umieścić na ustalonych przez właściwe organy drogach publicznych i prywatnych.
§ 6. Nakazuje się wyłożyć maty dezynfekcyjne na ustalonych przez właściwe organy drogach dojazdowych między obszarami zagrożonym i zapowietrzonym.
§ 7. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 3 i 4 obowiązują, do momentu ich odwołania, wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 1 i § 2.
§ 8. Osoba naruszająca przepisy niniejszego rozporządzenia podlega karze określonej w art. 78 ww. ustawy tj. grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.
§ 9. Wykonanie rozporządzenia powierza się:
Staroście Raciborskiemu
Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska
Wójtowi Gminy Rudnik i Nędza
Komendantowi Powiatowemu Policji w Raciborzu
Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu
Śląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego
Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Raciborzu
właściwym zarządcom dróg, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach i Zarządowi Okręgowemu Polskiego Związku Łowieckiego w Katowicach.
§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszarów, o których mowa w § 1 i § 2.
§ 11. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PLIK PDF: Rozporządzenie 1_2017

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Raciborzu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu w związku z dużym zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków informuje, że weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2016 poz. 2091) wprowadzające zakazy i nakazy na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nakłada na właścicieli drobiu następujące obowiązki:

a)    odosobnienie drobiu w sposób ograniczający kontakt z dzikimi ptakami,

b)    zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób (zgłoszenia można dokonać także u sołtysa)

c)    utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki i nie pojenie drobiu wodą pochodzącą z tych zbiorników

d)    zabezpieczenie paszy dla ptaków przed kontaktem z dzikimi ptakami,

e)    wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób,

f)     stosowanie w gospodarstwie odzieży ochronnej i mycie rąk po kontakcie z drobiem,

g)    zawiadamianie organu Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższego lekarza weterynarii o wystąpieniu u drobiu objawów klinicznych sugerujących grypę ptaków (zwiększonej śmiertelności; znaczącego spadku pobierania paszy i wody; objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszności; sinicy i wybroczyn; biegunki; nagłego spadku nieśności).

 

Szanowni Państwo,
W związku z kolejnymi ogniskami wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce (20.12.2016 potwierdzono szóste, siódme i ósme ognisko jak informuje Główny Lekarz Weterynarii), w dniu wczorajszym w Dzienniku Ustaw RP opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2016 poz. 2091) wprowadzające zakazy i nakazy na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

PEŁEN TEKST ROZPORZĄDZENIA: Rozporządzenie grypa ptaków 2016

Prosimy o zapoznanie się i stosowanie zapisów powyższego rozporządzenia które wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Zgodnie z w/w rozporządzeniem między innymi  nakazuje się:

a) odosobnienie drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych
lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi
w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami,

b) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem
ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,

c) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie
ptaki,

d) (…)

e) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,

f) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed
dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,

g) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany
drób, a w przypadku braku niecek dezynfekcyjnych – przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa,
w którym jest utrzymywany drób, oraz stałe utrzymywanie wyłożonych mat lub niecek dezynfekcyjnych w stanie
zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego,

h) stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży
ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku,

i) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie
rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,

j) oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,

k) powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od
wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,

l) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności
informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.
oraz zawiadamianie organu Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu
medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu objawów klinicznych sugerujących grypę ptaków (zwiększonej śmiertelności; znaczącego spadku pobierania paszy i wody; objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszności; sinicy i wybroczyn; biegunki; nagłego spadku nieśności).

Jak informuje Główny Lekarz Weterynarii dnia 3 grudnia 2016r. w godzinach wieczornych, potwierdzono wystąpienie pierwotnego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w stadzie gęsi, liczącym w dniu próbkobrania 600 sztuk ptaków. Gospodarstwo, w którym stwierdzono ognisko choroby, znajduje się w gminie Deszczno (powiat gorzowski, województwo lubuskie).

W związku z powyższym przypomina się wszystkim hodowcom drobiu, w szczególności posiadającym gospodarstwa położone w pobliżu zbiorników wodnych, że z uwagi na występujące zagrożenie zakażenia drobiu wirusem grypy ptaków ze strony dzikiego ptactwa, powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji, minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

- zabezpieczyć budynki, w których utrzymywany jest drób oraz paszę przed dostępem dzikich zwierząt, w tym ptaków;

- nie karmić i nie poić drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich,

- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne;

- stosować maty dezynfekcyjne w wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób. .

Ponadto, przypomina się że zgodnie z obowiązującym prawem, hodowcy powinni zgłaszać do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu.

Jednocześnie, Główny Lekarz Weterynarii informuje, że nie stwierdzono, aby podtyp wirusa grypy (H5N8) powodował zakażenia u ludzi, jednakże zalecane jest ścisłe przestrzeganie podstawowych zasad higieny w sytuacji kontaktu z drobiem lub dzikimi ptakami.

Do pobrania>>> ULOTKA INFORMACYJNA – HPAI

Film „Afrykański pomór świń – zasady ochrony świń przed chorobą”
przygotowany przez PIW-PIB Puławy:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu informuje, że dnia 17 października 2016 r. zaczyna obowiązywać  U S T A W A z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2016 poz. 1605)

TEKST USTAWY -  PDF

Ustawa powyższa wprowadza obszerne  zmiany do:

  1. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt(Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z 2014 r. poz. 1794 oraz z 2015 r. poz. 266)
  2. Ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2015 r. poz. 807 i 1419)
  3. Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 oraz z 2015 r. poz. 266 i 470)
  4. Ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2015 r. poz. 1172 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 588)
  5. Ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1577 oraz  z 2015 r. poz. 1893)
  6. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1345)
  7. Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. poz. 470)

Ze względu na bardzo szeroki zakres wprowadzonych zmian, prosimy o ich przestudiowanie w tekście źródłowym ustawy.

czytaj dalej…

ROLNIKU – HODOWCO

ZWIERZĄT GOSPODARSKICH!

Zwierzęta padłe w gospodarstwie

podlegają utylizacji

jako materiał kategorii 2

 Nie wolno ich zakopywać !!!!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu informuje, że hodowca nie ponosi kosztów związanych z przekazywaniem padłych zwierząt do utylizacji.

Koszty te są refundowane z budżetu państwa.

W przypadku stwierdzenia przez powiatowego lekarza weterynarii nielegalnego zakopywania lub innego niezgodnego z prawem zagospodarowania w/w padłych zwierząt na właściciela zwierzęcia zostanie nałożona kara pieniężna.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu informuje, że w dniach 23.09. -30.09.2016  r. na terenie całego województwa śląskiego odbędzie się wykładnie z samolotów szczepionki przeciw wściekliźnie dla lisów wolno żyjących.
Szczepienie będzie prowadzone z samolotów lecących w linii prostej na wysokości 200 metrów.
Zrzuty szczepionki obejmą  całość województwa śląskiego z przeznaczeniem ok. 20 dawek na 1 km 2
Wszelkich dodatkowych informacji ww. sprawie udzielać będzie Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach pod numerem telefonu: 32/4288611.

*****

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Raciborzu (Okresní veterinární inspektorát v Ratiboři) informuje, že ve dnech 23.09. -30.09.2016  r.  na území celého Województwa Śląskiego (Slezského kraje) budou vykládány injekce proti vzteklině pro volně žijící lišky.
Tato akce se bude provádět z letadel letících přímou čarou ve výšce 200 metrů. Shazování injekcí se bude týkat celého Województwa Śląskiego (Slezského kraje)  v množství cca 20 dávek na 1 km2.
Veškeré dodatečné informace v této záležitosti bude poskytovat Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach  na telefonním čísle: 0048 32 4288611.

***** czytaj dalej…

ASF w Polsce

Brak komentarzy

W związku z wystąpieniem kolejnych ognisk ASF w gospodarstwach utrzymujących świnie na terenie obszaru objętego ograniczeniami (woj. podlaskie) i przesuwaniem się granic tego obszaru w kierunku południowym, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu przypomina!!!

Każdy niepokojący przypadek zachorowań lub zwiększonych upadków w stadach trzody chlewnej należy zgłaszać do Powiatowego Lekarza Weterynarii:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Raciborzu

ul. Katarzyny 6, 47-400 Racibórz

tel./fax.  32/4154903,   32/4154613

numer wewnętrzny dla fax: 17

poniedziałek – piątek w godzinach 7.30-15.30

Tel. alarmowy na wypadek wystąpienia chorób zakaźnych

(całą dobę):

514-282-134

 

Informacje ogólne i archiwalne dotyczące Afrykańskiego Pomoru Świń
>>>>>> TUTAJ <<<<<<