Rozporządzenie Wojewody Śląskiego (HPAI)

Informujemy o publikacji Rozporządzenia Wojewody Śląskiego z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów raciborskiego, rybnickiego, wodzisławskiego oraz miasta Rybnik.

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
z dnia 25 kwietnia 2023 r.
w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów raciborskiego, rybnickiego, wodzisławskiego oraz miasta Rybnik


Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 2, 3 lit. b, 4, 5a, 7, 8a, 8b, 8d lit. c, 8f i 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421 oraz z 2022 r. poz. 1570)
zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W związku ze stwierdzeniem ognisk choroby – wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N1 u ptactwa dzikiego (mewy) na terenie powiatu raciborskiego (zbiornik wodny Polder Buków oraz rezerwat przyrody Łężczok) wyznacza się strefę objętą zakażeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), zwaną dalej „strefą objętą zakażeniem”, obejmującą następujący obszar:
1) miasto na prawach powiatu Rybnik;
2) powiat raciborski;
3) powiat wodzisławski;
4) gminy: Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Świerklany w powiecie rybnickim.
2. Mapa strefy objętej zakażeniem stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2. W strefie objętej zakażeniem nakazuje się:
1) utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub innym miejscu w gospodarstwie w sposób:
a) uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach,
b) ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami;
2) monitorowanie i niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków poprzez unieszkodliwienie całych ciał lub części martwych lub uśmierconych ptaków zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1 z późn. zm.);
3) niezwłoczne oczyszczenie i odkażenie miejsc przebywania drobiu oraz miejsc przechowywania i przetwarzania zwłok drobiu, produktów drobiarskich, paszy dla drobiu oraz usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków;
4) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI);
5) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące oraz wychodzące z gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, w szczególności odkażanie rąk i obuwia;
6) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do budynków inwentarskich i wyjściami z tych budynków oraz utrzymanie ich w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego albo zastosowanie innych rozwiązań technicznych pozwalających na oczyszczenie i odkażanie obuwia przed wejściami do takich budynków i wyjściami z nich;
7) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz utrzymanie ich w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego albo zainstalowanie w tych gospodarstwach niecek dezynfekcyjnych lub innych urządzeń zapewniających dezynfekcję kół pojazdów wjeżdżających do tego gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających – przy czym szerokość tych mat albo niecek nie powinna być mniejsza niż szerokość wjazdów do tego gospodarstwa i wyjazdów z niego, a ich długość nie mniejsza niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego do tych gospodarstw lub z nich wyjeżdżającego;
8) posiadaczowi zwierząt:
a) prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących, z wyłączeniem pomieszczeń mieszkalnych,
b) niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie,
c) zgłaszanie miejsc, w których przebywają zwierzęta z gatunków wrażliwych na wysoce zjadliwą grypę ptaków (HPAI), właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii.

§ 3. 1. W strefie objętej zakażeniem zakazuje się:
1) przemieszczania ptaków dzikich oraz produktów pochodzących od tych ptaków i z tych ptaków przez ludzi;
2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych z gospodarstw, gdzie jest utrzymywany drób, chyba że właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie wywożenie lub rozrzucanie;
3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
4) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.

§ 4. W strefie objętej zakażeniem na terenie zbiornika wodnego Polder Buków oraz na terenie rezerwatu przyrody Łężczok, wprowadza się czasowe ograniczenie wstępu dla osób i pojazdów, z wyłączeniem funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Państwowej Straży Łowieckiej, Państwowej Straży Rybackiej oraz innych osób upoważnionych przez ww. podmioty.

§ 5. 1. Nakazuje się oznakowanie strefy objętej zakażeniem poprzez ustawienie tablic ostrzegawczych o następującej treści:
„UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW – STREFA OBJĘTA ZAKAŻENIEM”.
2. Tablice i napisy mają mieć takie wymiary, aby były czytelne z odległości co najmniej 100 metrów, oznakowane w sposób trwały, nie podlegający działaniu czynników atmosferycznych. Tablice należy umieścić na ustalonych przez właściwe organy drogach publicznych.
3. W strefie z czasowym ograniczeniem wstępu dla osób i pojazdów nakazuje się ustawienie tablic ostrzegawczych o następującej treści:
„ZAKAZ WSTĘPU! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW”.
4. Do oznaczenia obszaru w sposób określony w ust. 1 i 2 zobowiązuje się:
1) prezydentów miast: Racibórz, Rybnik, Wodzisław Śląski;
2) burmistrzów miast: Krzanowice, Kuźnia Raciborska, Pszów, Radlin, Rydułtowy;
3) wójtów gmin: Gaszowice, Godów, Gorzyce, Jejkowice, Kornowac, Krzyżanowice, Lubomia, Lyski, Marklowice, Mszana, Nędza, Pietrowice Wielkie, Rudnik, Świerklany.
5. Do oznaczenia obszaru w sposób określony w ust. 3 zobowiązuje się:
1) Nadleśnictwo Rudy Raciborskie;
2) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

§ 6. Nakazuje się zarządcom dróg publicznych wyłożyć maty dezynfekcyjne na ustalonych przez właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii drogach publicznych oraz utrzymanie ich w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego.

§ 7. Nakazuje się dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich zgłaszanie przypadków padnięć ptaków dziko żyjących lub podejrzeń wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

§ 8. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2-4 obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo w strefie objętej zakażeniem.

§ 9. Wykonanie rozporządzenia powierza się:

1) powiatowym lekarzom weterynarii w Raciborzu, Rybniku, Wodzisławiu Śląskim;

2) prezydentom miast: Racibórz, Rybnik, Wodzisław Śląski;

3) burmistrzom miast: Krzanowice, Kuźnia Raciborska, Pszów, Radlin, Rydułtowy;

4) wójtom gmin: Gaszowice, Godów, Gorzyce, Jejkowice, Kornowac, Krzyżanowice, Lubomia, Lyski, Marklowice, Mszana, Nędza, Pietrowice Wielkie, Rudnik, Świerklany;

5) Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach;

6) Zarządowi Okręgowemu Polskiego Związku Łowieckiego w Katowicach;

7) Komendantowi Miejskiemu Policji w Rybniku;

8) komendantom powiatowym Policji w: Raciborzu, Wodzisławiu Śląskim;

9) Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku;

10) komendantom powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w: Raciborzu, Wodzisławiu Śląskim;

11) Śląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego;

12) Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie;

13) Nadleśnictwu Rudy Raciborskie;

14) Nadleśnictwu Rybnik;

15) właściwym miejscowo zarządcom dróg.

§ 10. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta Rybnik, powiatów raciborskiego i wodzisławskiego oraz gmin: Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Świerklany w powiecie rybnickim.

§ 12. Rozporządzenie obowiązuje do dnia 25 maja 2023 r.

Wojewoda Śląski

Jarosław Wieczorek

26 kwietnia 2023

Agata Ballarin

Skip to content