Status i podstawa prawna

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Raciborzu jest państwową jednostką budżetową, wchodzącą w skład niezespolonej administracji rządowej w województwie śląskim.

Kierownictwo Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Raciborzu stanowią: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu i Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Raciborzu.

Kompetencje Powiatowego Lekarza Weterynarii:

Kierowanie Inspektoratem w zakresie realizacji zadań IW szczebla powiatowego w tym:

  • Przydzielanie zadań do realizacji poszczególnym jednostkom Inspektoratu wynikających z przepisów prawa, poleceń GIW i WIW, oraz z planów działania Inspektoratu.
  • Sporządzanie i opracowywanie planów działania IW w powiecie raciborskim a także nadzór nad realizacją działań osób zatrudnionych w PIW Racibórz.
  • Prowadzenie polityki kadrowej Inspektoratu z uwzględnieniem ograniczeń natury finansowej, opracowywanie regulaminów, wydawanie poleceń i zarządzeń w zakresie organizacyjnym Inspektoratu.
  • Reprezentowanie IW w powiecie raciborskim w zakresie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, Inspekcjami, Policją, Strażą i innymi.
  • Zawieranie umów na wykonywanie czynności przez osoby i podmioty zewnętrzne.
  • Opracowywanie dokumentacji, wymaganej a nie określonej przepisami szczegółowymi.
  • Prowadzenie szkoleń w zakresie wymagań i warunków weterynaryjnych.
  • Realizacja zadań polityki finansowej Inspektoratu.

Powiatowy Lekarz Weterynarii przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Raciborzu, działa na podstawie:

18 października 2010

Agata Ballarin

Skip to content