Skargi i wnioski

Podstawa prawna:

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej a także ustnie do protokołu. Przyjęcia skargi lub wniosku nie uzależnia się do złożenia jakichkolwiek dokumentów uzasadniających rację skarżącego. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wniesienie skargi lub wniosku oraz późniejsze ich rozpatrzenie zwolnione jest z opłat skarbowych.

Za prawidłowe i terminowe przyjmowanie, rejestrowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków oraz właściwe zorganizowanie przyjęć obywateli w tych sprawach odpowiedzialny jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Katowicach . Rejestrowanie, organizowanie oraz nadzorowanie załatwiania skarg i wniosków w Inspektoracie – zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym PIW Racibórz – należy do Sekretariatu Powiatowego Lekarza Weterynarii w Raciborzu.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach urzędowania inspektoratu, według harmonogramu prowadzonego w sekretariacie.

Załatwianie skargi lub wniosku następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca.
W przypadku nie załatwienia sprawy w tym czasie, skarżący się lub wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynach zwłoki oraz o nowym terminie jej rozpatrzenia.

Skargi i wnioski oraz oryginalną dokumentację dotyczącą ich załatwienia przechowują komórki organizacyjne, które je rozpoznawały, natomiast kserokopie dokumentów dotyczących tych skarg lub wniosków kompletuje Sekretariat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Raciborzu.

18 października 2010

Agata Ballarin

Skip to content