Majątek

Grunty:  48.689,- zł

Budynki:  181. 900,- zł

Środki transportu:  107.000,- zł

Urządzenia techniczne i maszyny: 94.708,30 zł

Wyposażenie:  209.452,21 zł

14.02.2023 r.

Na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 2004, z późn. zm.) Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Raciborzu, ul. Katarzyny 6, 47-400 Racibórz informuje, iż posiada zbędne/zużyte składniki  majątku ruchomego, posiadające wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona lub które całkowicie utraciły wartość użytkową i które mogą być przedmiotem:

1. nieodpłatnego przekazania na pisemny wniosek zainteresowanych podmiotów określonych w § 38 ust. 1 ww. rozporządzenia;
2. darowizny, która może być dokonana na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 39 ust.1 ww. rozporządzenia;

zlokalizowane w Raciborzu, przy ul. Katarzyny 6. Możliwe oględziny majątku po uprzedniej pisemnej zapowiedz w godz. 8-15 w dni robocze.
 
Osoby upoważnione do kontaktów:
1)    Andrzej Klima, (32) 415 49 03 e-mail: iodo@piw-raciborz.pl

18 października 2010

Agata Ballarin

Skip to content