Fermy drobiu rzeźnego

Szanowni Państwo, informujemy że w lipcu 2017 r. weszła w życie Instrukcja GLW dotycząca postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia dobrostanu brojlerów na podstawie badania poubojowego. W związku z powyższym zwiększony zostanie nacisk na przestrzeganie wszelkich procedur związanych z hodowlą drobiu rzeźnego i na egzekwowanie wszelkich naruszeń w tym zakresie.
Przypominamy, ze w przypadku obsady zwiększonej powyżej 33 kg/m producent drobiu zobowiązany jest obliczyć skumulowany wskaźnik śmiertelności dla każdego stada, a informację tę przekazać lekarzowi weterynarii wystawiającemu świadectwa zdrowia, a także do ubojni.

Plik Excel do obliczania skumulowanego wskaźnika śmiertelności dziennej dla stad brojlerów o obsadzie 39 kg/m2 i 42 kg/m2 >>>POBIERZ<<<

——————————————————————————————————————————————————-

Szkolenie z dnia 05.04.2016 r.

1. Grypa ptaków

2. Dobre praktyki produkcyjne w chowie drobiu rzeźnego.

————————————————————————————————

Szanowni Producenci drobiu rzeźnego!

Przypominamy, że zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2014 r. poz. 1539 z późniejszymi zmianami) „Podmiot prowadzący działalność nadzorowaną, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. a–l, n, p oraz w art. 4 ust. 3, informuje, w formie pisemnej, powiatowego lekarza weterynarii o zaprzestaniu prowadzenia określonego rodzaju działalności nadzorowanej, a także o każdej zmianie stanu prawnego lub faktycznego związanego z prowadzeniem tej działalności, w zakresie dotyczącym wymagań weterynaryjnych, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia takiego zdarzenia.”

W związku z powyższym wszelkie zmiany dotyczące danych teleadresowych, infrastruktury, systemów chowu, itd. prosimy zgłaszać na druku:

Dane aktualizacyjne (plik Word – do edycji)

Dane aktualizacyjne (plik PDF – do druku)

Ponadto, przytoczony artykuł 7 nakłada obowiązek zgłaszania w formie pisemnej każdej nowej obsady (wstawienia każdego nowego stada do kurników)do 7 dni od wstawienia piskląt przy obsadzie standardowej (33 kg/m2) , natomiast w przypadku stad o zwiększonej obsadzie (39 kg/m2) – na 2 tygodnie przed planowanym wstawieniem (co wynika z odrębnych przepisów).

Zgłoszeń wszystkich wstawień, z zachowaniem stosownych terminów w zależności od zagęszczenia obsady prosimy dokonywać na druku:

zgłoszenie wstawienia (plik Word – do edycji)

zgłoszenie wstawienia (plik PDF – do druku)

Zgłoszeń należy dokonywać pisemnie, to znaczy:

  • w formie papierowej osobiście lub pocztą, lub
  • w formie skanu podpisanego dokumentu przesłanego elektronicznie, lub
  • dokumentu przesłanego elektronicznie i zaopatrzonego w podpis kwalifikowany.

Wszelką korespondencję dotyczącą produkcji drobiu rzeźnego prosimy kierować na adres:

chz@piw-raciborz.pl

 

Przewodnik dobrych praktyk higienicznych:

Europejski przewodnik dla brojlerów

Akty prawne:

1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt – tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz 1539)

2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2017–2019 – Dz.U. 2017 poz. 114

3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu ustalania poziomu obsady kurcząt brojlerów w kurniku, w którym są one utrzymywane – Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1784

4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej – Dz.U. 2010 nr 56 poz. 344

  • zmiana 1 – zmiana z dnia z dnia 7 września 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 171 poz. 1157)
  • zmiana 2  –  zmiana z dnia z dnia 15 grudnia 2011 r. (Dz.U. 2011 nr 282 poz. 1652)

11 marca 2016

Agata Ballarin

Skip to content