Polska wolna od Choroby Aujeszkiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu informuje, że w związku z opublikowaniem rozporządzenia wykonawczego Komisji 2023/1071 z dnia 1 czerwca 2023 r. zmieniającego niektóre załączniki do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/620 w odniesieniu do zatwierdzenia lub cofnięcia statusu obszaru wolnego od choroby dla niektórych państw członkowskich lub ich stref lub kompartmentów w odniesieniu do niektórych chorób umieszczonych w wykazie i zatwierdzenia programów likwidacji niektórych chorób umieszczonych w wykazie,  został zmieniony załącznik VI do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/620, dotyczący  wirusa choroby  Aujeszkyego (ADV).

Zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem całe terytorium Polski zostało wpisane do załącznika VI część I RWK 2021/620, co oznacza, że Polska stała się państwem członkowskim UE o statusie obszaru wolnego od zakażenia wirusem choroby Aujeszkyego (Załącznik VI rozp. 2021/620 – wykaz państw członkowskich i stref o statusie obszaru wolnego od zakażenia wirusem choroby Aujeszkyego (część I) i wykaz państw członkowskich i stref z zatwierdzonym programem likwidacji zakażenia wirusem choroby Aujeszkyego (część II)

W związku z uznaniem całego terytorium kraju za obszar wolny od zakażenia wirusem choroby Aujeszkyego, przypominam o zasadach ustanowionych na podstawie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/688 w odniesieniu do przemieszczania świń w ramach handlu, między państwami:

Wymagania dotyczące przemieszczania utrzymywanych świń do innych państw członkowskich (art. 19 rozp. 2020/688)

1. Podmioty przemieszczają świnie do innego państwa członkowskiego wyłącznie wtedy, gdy spełnione są następujące wymagania:

 1. zwierzęta przebywają w zakładzie przez co najmniej 30 dni przed wyjazdem lub od urodzenia, oraz
 2. w tym okresie nie miały kontaktu ze:
 3. świniami o niższym statusie zdrowotnym lub podlegającymi ograniczeniom z powodów związanych ze zdrowiem zwierząt lub
 4. ze zwierzętami wprowadzanymi do zakładu z terytorium państwa trzeciego w ciągu ostatnich 30 dni przed wyjazdem tych świń,  utrzymywanymi oddzielnie w zakładzie, aby zapobiec bezpośredniemu i pośredniemu kontaktowi z innymi zwierzętami,
 5. zwierzęta pochodzą z zakładu, w którym nie zgłoszono zakażenia wirusem wścieklizny , zakażenia wirusem choroby Aujeszkyego; zakażenia wąglikiem u zwierząt kopytnych; zakażenia wywoływanego przez Brucella abortus, B. melitensis i B. suis u świń.

2. Przepisy zawarte w ust. 1 nie dotyczą świń przeznaczonych do uboju (w art. 21).

Wymagania uzupełniające dotyczące przemieszczania utrzymywanych świń do państw członkowskich lub ich stref o statusie obszaru wolnego od choroby lub z zatwierdzonym programem likwidacji zakażenia wirusem choroby Aujeszkyego (art. 20 rozp. 2020/688):

1. Podmioty przemieszczają świnie do innego państwa członkowskiego lub jego strefy o statusie obszaru wolnego od zakażenia wirusem choroby Aujeszkyego jedynie wtedy, gdy spełnione są wymagania określone w art. 19, świnie nie zostały zaszczepione przeciwko zakażeniu wirusem choroby Aujeszkyego oraz pod warunkiem że spełnione są wymagania określone w lit. a) albo b):

 1. zwierzę pochodzi z zakładu wolnego od zakażenia wirusem choroby Aujeszkyego:
 2. znajdującego się na terenie państwa członkowskiego lub jego strefy o statusie obszaru wolnego od zakażenia wirusem choroby Aujeszkyego;  albo
 3. znajdującego się na terenie państwa członkowskiego lub jego strefy z zatwierdzonym programem  likwidacji zakażenia wirusem choroby Aujeszkiego  i zwierzęta zostały poddane badaniu serologicznemu na obecność przeciwciał przeciwko całemu wirusowi choroby Aujeszkyego –  z wynikiem ujemnym – na próbce pobranej w ciągu ostatnich 15 dni przed wyjazdem.
 4. zwierzęta pochodzą z zakładu, który nie jest wolny od zakażenia wirusem choroby Aujeszkyego:
 5. zwierzęta były utrzymywane w zatwierdzonym zakładzie kwarantanny przez okres co najmniej 30 dni; oraz
 6. zwierzęta zostały poddane badaniu serologicznemu na obecność przeciwciał przeciwko całemu wirusowi choroby Aujeszkyego  – z wynikiem ujemnym – na próbkach pobranych dwukrotnie w odstępie co najmniej 30 dni, przy czym ostatnią próbkę pobrano w ciągu ostatnich 15 dni przed wyjazdem.

2. Podmioty przemieszczają świnie do innego państwa członkowskiego lub jego strefy z zatwierdzonym programem likwidacji zakażenia wirusem choroby Aujeszkyego wyłącznie wtedy, gdy spełnione są wymagania określone w art. 19 oraz pod warunkiem że spełnione są wymagania określone w lit. a) albo b):

a) zwierzę pochodzi z zakładu wolnego od zakażenia wirusem choroby Aujeszkyego:

 • znajdującego się na terenie państwa członkowskiego lub jego strefy o statusie obszaru wolnego od zakażenia wirusem choroby Aujeszkyego;  albo
 • znajduje się na terenie państwa członkowskiego lub jego strefy z zatwierdzonym programem likwidacji zakażenia wirusem choroby Aujeszkyego; albo
 • zwierzęta zostały poddane badaniu serologicznemu na obecność przeciwciał przeciwko całemu wirusowi choroby Aujeszkyego  – z wynikiem ujemnym –  na próbce pobranej w ciągu ostatnich 15 dni przed wyjazdem .

b) zwierzęta pochodzą z zakładu, który nie jest wolny od zakażenia wirusem choroby Aujeszkyego:

 • były utrzymywane w zatwierdzonym zakładzie kwarantanny przez okres co najmniej 30 dni; oraz
 • zostały poddane badaniu serologicznemu na obecność przeciwciał przeciwko całemu wirusowi choroby Aujeszkyego – z wynikiem ujemnym – na próbkach pobranych dwukrotnie w odstępie co najmniej 30 dni, przy czym ostatnią próbkę pobrano w ciągu ostatnich 15 dni przed wyjazdem.

3. Przepisy zawarte w ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do świń przeznaczonych do uboju (w art. 21).

Odstępstwo dotyczące przemieszczania utrzymywanych świń przeznaczonych do uboju do innych państw członkowskich (art. 21 rozp. 2020/688)

1. Na zasadzie odstępstwa od wymagań określonych w art. 19 podmioty mogą przemieszczać świnie przeznaczone do uboju do innego państwa członkowskiego, jeżeli takie zwierzęta pochodzą z zakładu , w którym nie zgłoszono zakażenia: wirusem wścieklizny u utrzymywanych zwierząt lądowych, zakażenia wąglikiem u zwierząt kopytnych.

2. Na zasadzie odstępstwa od wymagań określonych w art. 20 podmioty mogą przemieszczać świnie przeznaczone do uboju do innego państwa członkowskiego lub jego strefy o statusie obszaru wolnego od zakażenia wirusem choroby Aujeszkyego lub z zatwierdzonym programem likwidacji zakażenia wirusem choroby Aujeszkyego wtedy, gdy spełnione są wymagania określone w ust. 1 oraz następujące wymagania:

 1. zwierzęta pochodzą z zakładu, w którym nie zgłoszono zakażenia wirusem choroby Aujeszkyego;
 2. zwierzęta są przewożone bezpośrednio do rzeźni w państwie członkowskim przeznaczenia bez ich gromadzenia w tym państwie członkowskim lub jego strefie, ani w żadnym państwie członkowskim lub jego strefie tranzytu o statusie obszaru wolnego od zakażenia wirusem choroby Aujeszkyego.

Szczegółowe informacje dotyczące treści świadectwa zdrowia zwierząt dla świń (art. 75 rozp. 2020/688)

1. Świadectwo zdrowia zwierząt dla świń (z wyjątkiem świń, o których mowa w ust. 2), wydawane przez właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia zgodnie z art. 143 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/429, zawiera informacje ogólne przewidziane w załączniku VIII część 1 pkt 1 oraz poświadczenie zgodności z wymaganiami przewidzianymi w art. 19 oraz, w stosownych przypadkach, w art. 20.

2. Świadectwo zdrowia zwierząt dla świń przemieszczanych bezpośrednio, albo po dokonaniu gromadzenia, do rzeźni w innym państwie członkowskim w celu natychmiastowego uboju, wydawane przez właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia zgodnie z art. 143 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/429, zawiera informacje ogólne przewidziane w załączniku VIII część 1 pkt 1 oraz poświadczenie zgodności z wymaganiami przewidzianymi w art. 21.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu przypomina, że w przypadku przemieszczania świń na terytorium Polski każdą przesyłkę świń zaopatruje się w odpowiednie świadectwo zdrowia, potwierdzające spełnienie wymogów zdrowotnych tych zwierząt:

 1. dla świń wprowadzanych do stad, punktów kopulacyjnych i punktów skupu oraz na targi, pokazy, wystawy i konkursy, lub
 2. dla świń przeznaczonych do uboju ze stad podejrzanych o zakażenie i zawieszonych, lub
 3. dla świń przeznaczonych do uboju ze stad urzędowo wolnych,

oraz jednocześnie w dokument przemieszczenia świń, podpisany przez posiadacza zwierząt, który służy do identyfikacji i śledzenia zwierząt.

14 czerwca 2023

Agata Ballarin

Skip to content