Chów i hodowla trzody chlewnej

14.08.2023

Wytyczne ws. przeciwdziałania konieczności obcinania ogonów u świń.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu uprzejmie informuje, iż na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii (https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/ochrona-zwierzat-gospodarskich) zostały umieszczone wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii, w związku z działaniami zaleconymi przez Komisję Europejską w zakresie:

  • przeprowadzania szczegółowej analizy ryzyka w związku z zagrożeniem wystąpienia obgryzania ogonów u świń;
  • stosowania materiałów wzbogacających środowisko dla świń.

Dokumenty te skierowane są do rolników, jako pomoc przy wdrażaniu:

  1. przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz.U. z 2010 r., Nr 56, poz. 344) w zakresie zapewnienia świniom stałego dostępu do materiałów i przedmiotów absorbujących ich uwagę oraz podjęcia środków zapobiegających okaleczeniu świń, przed wykonaniem zabiegów redukcji kłów u prosiąt i knurów oraz obcinania części ogona (§ 21, § 23 ust. 5 rozporządzenia);
  2. oraz Zaleceń Komisji (UE) 2016/336 z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie stosowania dyrektywy Rady 2008/120/WE ustanawiającej minimalne normy ochrony świń, w odniesieniu do środków ograniczających potrzebę obcinania ogonów.

Podczas kontroli dobrostanu w gospodarstwach utrzymujących świnie, pracownicy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii będą kontrolowali czy w gospodarstwie prowadzi się zabiegi obcinania ogonów u świń, a jeśli tak, czy prowadzone są one rutynowo, czy po uprzednim podjęciu środków zapobiegających okaleczaniu świń.

W tym celu kontrolowana będzie dokumentacja rolnika o przeprowadzaniu analizy ryzyka w zakresie możliwości wystąpienia obgryzania ogonów oraz, w przypadku wykazania nieprawidłowości, kontrola wprowadzonych zmian.

Szczegółowa analiza powinna być przeprowadzana przez rolnika 1 raz w miesiącu, a jej wyniki udokumentowane na  wzorze protokołu (załącznik nr 3 wytycznych GLW) lub na innym protokole, zawierającym wymagane we wzorze dane.

———————————————————————————————————————————-

18.04.2016

UWAGA HODOWCY ŚWIŃ!!!

BARDZO WAŻNE!!!

W dniu 23 lutego 2016 r. Komisja Europejska podpisała Decyzję Wykonawczą Komisji (UE) 2016/260 (z dnia 23 lutego 2016 r.) zmieniającą decyzję 2006/80/WE w odniesieniu do Polski. W ramach tego cofnięto odstępstwo przewidziane w art. 3 ust. 2 dyrektywy 2008/71/WE dla gospodarstw hodujących jedną świnię i wdrożono wymagania dotyczące identyfikacji i rejestracji ustanowione w tej dyrektywie.

Dyrektywa 2008/71/WE zakłada między innymi, że:

  • właściwe władze posiadają aktualny wykaz wszystkich gospodarstw zajmujących się hodowlą zwierząt z gatunku świnia (rejestracja wszystkich siedzib w których utrzymuje się zwierzęta w CBD ARiMR);
  • każdy hodowca („hodowca” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną odpowiedzialną, nawet tymczasowo, za zwierzęta bez względu na ich liczbę) prowadzi rejestr podający liczbę zwierząt znajdujących się w gospodarstwie;
  • każdy hodowca dostarcza właściwym władzom, na ich żądanie, wszelkie informacje dotyczące pochodzenia, identyfikacji oraz, w odpowiednich przypadkach, miejsca przeznaczenia zwierząt, które hodowca posiadał, hodował, transportował, wprowadził do obrotu lub ubił;
  • każdy hodowca zwierząt, które mają być przewiezione na targowiska lub spędy lub z targowisk lub spędów, przedstawia podmiotowi prowadzącemu targowiska lub spędy, który jest tymczasowo hodowcą zwierząt, dokument określający szczegółowe informacje dotyczące zwierząt;
  • zwierzęta muszą być znakowane bezzwłocznie, a w każdym przypadku przed opuszczeniem gospodarstwa w którym się narodziły, za pomocą kolczyków lub tatuażu.

Oznacza to zniesienie obowiązującego dotychczas odstępstwa dla Polski w zakresie wymienionych powyżej wymogów w odniesieniu do osób fizycznych hodujących jedną świnię przeznaczoną na użytek własny lub do własnej konsumpcji (odstępstwo przewidziane dyrektywą 2008/71/WE).

W związku z powyższym od dnia wejścia w życie Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2016/260 utrzymywanie 1 świni na użytek własny podlega takim samym obowiązkom w zakresie identyfikacji i rejestracji jak w przypadku utrzymywania większej liczby świń – a mianowicie obowiązkowi rejestracji siedziby stada, oznakowania zwierzęcia, prowadzenia rejestru (Księga IRŚ) i terminowania zgłaszania wszystkich zdarzeń w stadzie do systemu ARiMR.

*****

05.05.2016

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu w związku ze zmianą przepisów
o identyfikacji i rejestracji świń dotyczących obowiązku rejestracji stad utrzymujących jedną świnię na użytek własny oraz wytycznymi w otrzymanymi w  piśmie z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach informuje iż zaistniała konieczność objęcia ww. stad programem zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń tj. nadawania tym stadom statusu w odniesieniu do choroby Aujeszkyego oraz pobierania i badania prób od utrzymywanych świń.

Powyższy obowiązek wynika z przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń (Dz. U. z 2015 r., poz. 189), które wskazują, że programem objęte są wszystkie stada świń zarejestrowane zgodnie z ustawą z dnia 2 kwietnia 2004r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. z 2015 r., poz. 1172).

W celu nadania statusu odnośnie choroby Aujeszkyego stadom o nieznanym statusie epizootycznym, położonym w rejonie wolnym od wirusa choroby Aujeszkyego, powiatowy lekarz weterynarii stosuje ustęp 2.1.2. ww. programu, tj.  nadaje stadu w drodze decyzji status, jaki posiadało stado, z którego pochodzą świnie nowo wprowadzane w dniu ich przemieszczenia, na podstawie świadectwa zdrowia pochodzenia świni.

Posiadanie  świadectwa zdrowia pochodzenia świni będzie weryfikowane w trakcie kontroli oraz pobierania krwi do badań w kierunku choroby Aujeszkyego.

Jeżeli niemożliwe będzie nadanie statusu stada na podstawie świadectwa zdrowia (w przypadku braku świadectwa zdrowia), status stada nadawany będzie na podstawie wyników badania w kierunku choroby Aujeszkyego, które wykonane będzie na koszt właściciela.

Ponadto, we wszystkich stadach świń zarejestrowanych zgodnie z ustawą z dnia
2 kwietnia 2004r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2015 r., poz. 1272) w których będą obecne świnie, wyznaczony lekarz weterynarii pobierze krew do badania w kierunku choroby Aujeszkyego u świń, niezależnie od liczby utrzymywanych świń oraz tego czy utrzymywane są tylko na użytek własny.

Jednocześnie, w przypadku wykonania badania w kierunku choroby Aujeszkyego i uzyskania wyniku dodatniego, zwierzę zakażone należy poddać natychmiastowemu zabiciu lub ubojowi, także ubojowi na terenie gospodarstwa, po spełnieniu wymagań, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny. (Dz.U. z 2015r., poz. 392, z późn. zm.).

Mając na uwadze powyższe wytyczne Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu przypomina o obowiązku posiadania świadectwa zdrowia dla każdej zakupionej partii świń, w obrocie między stadami, niezależnie od liczby świń oraz tego czy będą utrzymywane tylko na użytek własny.

Świadectwa zdrowia dla świń nie są wymagane jedynie przy przemieszczaniu świń ze stad urzędowo wolnych od wirusa choroby Aujeszkyego lub punktów skupu bezpośrednio do rzeźni.

———————————————————————————————

 PIW Racibórz – lista ULW wyznaczonych do badania mięsa na użytek własny 2016

 PIW Racibórz – lista ULW wyznaczonych do badania świń umieszczanych na rynku krajowym 2016 (świadectwa zdrowia)

11 marca 2016

Agata Ballarin

Skip to content